งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย Strength Weakness HR Opportunity Threat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย Strength Weakness HR Opportunity Threat."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย Strength Weakness HR Opportunity Threat

2 HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน Strength Weakness HR Opportunity Threat

3 HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้ด้อยโอกาส Strength Weakness HR Opportunity Threat

4 HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคงทางสังคมของผู้สูงอายุ Strength Weakness HR Opportunity Threat

5 HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างมาตรการ/กลไก เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน Strength Weakness HR Opportunity Threat

6 HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยกระดับสมรรถนะองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล Strength Weakness HR Opportunity Threat


ดาวน์โหลด ppt HR SWOT ANALYSIS ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างพลังเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย Strength Weakness HR Opportunity Threat.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google