งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่
ประจำปี ๒๕๕๔

2 เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน สถานที่ตั้ง : ถ.อุตรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เจ้าของโครงการ : จังหวัดกระบี่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ปีที่ดำเนินการ : ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ งบประมาณ : ๒,๘๕๔,ooo.- บาท (สองล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ผลการก่อสร้าง ณ ปัจจุบัน (วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๔) : ๖๔.๐๐ %

3 โครงการกอสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน

4 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน

5 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน

6 โครงการก่อสร้างพัฒนาการท่องเที่ยวย่านถนนอุตรกิจและบริเวณใกล้เคียง
เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์และวิถีชุมชน


ดาวน์โหลด ppt การรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google