งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นครนายก นางสรัลพัชร ประโมทะกะ นายสุชาติ กิมาคม นายกุลเกียรติ เทพมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นครนายก นางสรัลพัชร ประโมทะกะ นายสุชาติ กิมาคม นายกุลเกียรติ เทพมงคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นครนายก นางสรัลพัชร ประโมทะกะ นายสุชาติ กิมาคม นายกุลเกียรติ เทพมงคล
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ นายสุชาติ กิมาคม หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง นางสรัลพัชร ประโมทะกะ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นครนายก นายกุลเกียรติ เทพมงคล หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ นางอรพรรณ ญาณสุคนธ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2 โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด (1/1)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ข้าราชการ 3 พนักงานราชการ - ลูกจ้างประจำ 4 กลุ่มงานวิชาการโยธาธิการ ข้าราชการ 2 พนักงานราชการ 1 ลูกจ้างประจำ - กลุ่มงานวิชาการผังเมือง ข้าราชการ 4 พนักงานราชการ 3 ลูกจ้างประจำ 2 ฝ่ายปฏิบัติการ ข้าราชการ 3 2 พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ - อัตรา บรรจุ ข้าราชการ 13 12 พนักงานราชการ 6 ลูกจ้างประจำ รวม 25 24 อัตราว่าง 1 อัตรา มาช่วยราชการ - ถูกยืมตัว ลาเรียน

3 Function ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งานบริหารทั่วไป แผน 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 1.1 งานสารบรรณ ผล 759 1532 (1) รับหนังสือ (เรื่อง/เล่ม) 266 550 (2) ส่งหนังสือ (เรื่อง) 122 223 (3) พิมพ์หนังสือ (เรื่อง) 183 375 (4) จัดเก็บ (เรื่อง) (5) ส่ง (เรื่อง) 5 9 1.2 การเงิน & บัญชี 10 36 (1) ฎีกาเบิก (เรื่อง) 8 32 (2) เงินส่งคลัง (ครั้ง) 2 (3) งบประมาณ (ครั้ง) - 1.3 พัสดุ 13 (1) จัดซื้อ (ครั้ง) 4 (2) จัดจ้าง (ครั้ง) (3) จัดทำทะเบียนพัสดุ (ครั้ง)

4 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 6 งานด้านช่างที่ให้บริการ 370 11 41 77 119 151 173 206 234 274 316 350 133 254 6.1 กรรมการ (คณะ) 12 26 6.2 ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 21 35 6.3 สำรวจ (งาน) 8 22 6.4 ออกแบบเขียน/ตรวจแบบ (งาน) 17 39 6.5 ประมาณราคา (งาน) 19 6.6 ทดสอบวัสดุ (ตัวอย่าง) - 6.7 ควบคุมงานก่อสร้าง (งาน) 34 57 6.8 ตรวจการจ้าง (งาน) 6.9 งานกำกับตามกฎหมาย (งาน) 13 7 งานบริการด้านผังเมือง 120 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 7.1 กรรมการ (คณะ) 3 7.2ให้คำปรึกษา (ครั้ง) 7.3 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน (เรื่อง) 5

5 ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
Function ที่ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 9 การตรวจสอบอาคารราชการ 70อาคาร 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 อาคาร - 10 ตรวจและออกใบอนุญาตโรงมหรสพ 11 ประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ 12 บำรุงรักษาและปรับปรุงเขื่อน ป้องกันตลิ่ง- บำรุงปกติ 13 ป้องกันตลิ่ง- บำรุงตามสภาพฯ ไม่มีโรงมหรสพ ในจังหวัดนครนายก

6 Agenda ที่ กิจกรรม เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 นวัตกรรมหน่วยงาน นวัตกรรม (การทำงานเชิงรุก) 2 ตรวจสอบอาคาร 9 ประเภท - 3 ตรวจสอบสถานบริการ 4 การประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 36 ครั้ง 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 9 ครั้ง 5 หน่วยเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” 10 ครั้ง 7 8 10 2 ครั้ง

7 แผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่ งบประมาณ เป้าหมาย ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1 งบประมาณทั้งสิ้น (ไม่รวมงบบุคลากรและงบอุดหนุน) 1.0969 ล้านบาท 1.94 11.87 1.1 งบดำเนินงาน 2 6 12 19 25 31 40 45 52 60 80 100 1.2 งบลงทุน -


ดาวน์โหลด ppt นครนายก นางสรัลพัชร ประโมทะกะ นายสุชาติ กิมาคม นายกุลเกียรติ เทพมงคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google