งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการมัธยมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการมัธยมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการมัธยมศึกษา
การประชุมคณะกรรมการ การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2552 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการมัธยมศึกษา

2 ระเบียบวาระการประชุม

3 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
NT , LAS

4 รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
เรื่องรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่แล้ว - ไม่มี -

5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ เขตพื้นที่ : ศูนย์สอบ
เขตพื้นที่ : ศูนย์สอบ กลุ่มโรงเรียน : ศูนย์ประสานการสอบ โรงเรียน : สนามสอบ

6 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)
1. การจัดทำแบบทดสอบ 2. กำหนดการสอบ 3. วิชาที่สอบ 4. บทบาทหน้าที่ประธานกลุ่ม 5. อื่นๆ

7 NT

8 ใช้แบบทดสอบจากส่วนกลาง
1. การจัดทำแบบทดสอบ ใช้แบบทดสอบจากส่วนกลาง

9 แบบทดสอบชนิดเลือกตอบกลุ่มสาระ
2. กำหนดการสอบ 3. วิชาที่สอบ วันสอบ ภาคเช้า (08.30 – น.) ภาคบ่าย (13.00 – น.) 24 กุมภาพันธ์ 2553 แบบทดสอบชนิดเลือกตอบกลุ่มสาระ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ แบบทดสอบชนิดเขียนตอบ  การเขียน  การคิดคำนวณ 25 แบบทดสอบภาคปฏิบัติ การอ่านออกเสียง

10 4. บทบาทหน้าที่ประธานกลุ่ม ทำทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย
4. บทบาทหน้าที่ประธานกลุ่ม ทำทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย ขอชื่นชมน้ำใจ

11 แนบท้ายคำสั่ง สพท.บร.1 ที่ 80/2553 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ แนบท้ายคำสั่ง สพท.บร.1 ที่ 80/2553 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

12 ป.3 ชั้น รับแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ส่งกระดาษคำตอบ รับที่ศูนย์สอบ
รับ-ส่งกระดาษคำตอบ/แบบทดสอบ ชั้น รับแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ส่งกระดาษคำตอบ ป.3 รับที่ศูนย์สอบ 23 กุมภาพันธ์ 2553 (09.00 – น.) ส่งที่ศูนย์สอบ 26 กุมภาพันธ์ 2553 (15.00 – น.)

13 - การตรวจกระดาษคำตอบ 5. อื่นๆ
1. ให้กรรมการคุมสอบตรวจกระดาษคำตอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 26 ก.พ. 2553 2. ประธานกลุ่มโรงเรียนส่งกระดาษคำตอบ แบบทดสอบ ภาคปฏิบัติ และแบบบันทึกคะแนนการสอบปฏิบัติ มายัง ศูนย์สอบ (เขต) ในวันที่ 26 ก.พ. 2553

14 - รายละเอียดศึกษาจากเอกสาร  แนวดำเนินงานฯ
5. อื่นๆ (ต่อ) - เลขประจำตัวประชาชน - รายละเอียดศึกษาจากเอกสาร  แนวดำเนินงานฯ  แนวปฏิบัติฯ และ  คู่มือดำเนินการสอบฯ

15 การประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น
LAS การประเมิน คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับท้องถิ่น

16 ใช้แบบทดสอบจากส่วนกลาง
1. การจัดทำแบบทดสอบ ใช้แบบทดสอบจากส่วนกลาง และท้องถิ่น 50 : 50

17 2. กำหนดการสอบ 3. วิชาที่สอบ วันสอบ ชั้น ภาคเช้า (8.30 – 12.00 น.)
ภาคบ่าย (13.00 – 15.00) 3 มีนาคม 2533 ป.2 คณิต ไทย วิทย์ - ป.5 E ม.2 สังคม ม.5

18 4. บทบาทหน้าที่ประธานกลุ่ม ทำทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย
4. บทบาทหน้าที่ประธานกลุ่ม เหมือน NT คือ ทำทุกอย่างโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรเลย ขอชื่นชมน้ำใจ

19 แนบท้ายคำสั่ง สพท.บร.1 ที่.............../2553
4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการ แนบท้ายคำสั่ง สพท.บร.1 ที่ /2553 ลงวันที่ กุมภาพันธ์ 2553

20 ป.3 ชั้น รับแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ส่งกระดาษคำตอบ รับที่ศูนย์สอบ
รับ-ส่งกระดาษคำตอบ/แบบทดสอบ ชั้น รับแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ ส่งกระดาษคำตอบ ป.3 รับที่ศูนย์สอบ 2 มีนาคม 2553 (09.00 – น.) ส่งที่ศูนย์สอบ 3 มีนาคม 2553 (15.00 – น.)

21 การตรวจกระดาษคำตอบ 5. อื่นๆ
ให้กรรมการคุมสอบตรวจกระดาษคำตอบภาคปฏิบัติ ในวันที่ 4 มี.ค. 2553 2. ประธานกลุ่มโรงเรียนส่งกระดาษคำตอบ แบบทดสอบภาคปฏิบัติ และแบบบันทึกคะแนนการสอบปฏิบัติ มายังศูนย์สอบ (เขต) ในวันที่ 4 มี.ค. 2553

22 - รายละเอียดศึกษาจากเอกสาร  แนวดำเนินงานฯ
5. อื่นๆ (ต่อ) - เลขประจำตัวประชาชน - รายละเอียดศึกษาจากเอกสาร  แนวดำเนินงานฯ  แนวปฏิบัติฯ และ  คู่มือดำเนินการสอบฯ

23 5. อื่นๆ (ต่อ) ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มกรรมการคุมสอบ
 ค่าบริหารจัดการประธานกลุ่ม  ค่าพาหนะ

24 ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
ขอขอบคุณ ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุม ศูนย์ประสานการมัธยมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google