งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ
การทดลองที่ 5 การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ

2 ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบดังนี้ #include <stdio.h>
preprocessor void main() { int a, b, c; a = 10; b = 20; c = a + b; printf(“c = %d\n”, c); } int a, b, c; declaration a = 10; input b = 20; c = a + b; process printf(“c = %d\n”, c); output

3 ทบทวน โปรแกรม อย่างน้อยมีส่วนประกอบดังนี้ #include <stdio.h>
preprocessor void main() { } int a, b, c; declaration scanf(“%d”, &a); input scanf(“%d”, &b); c = a + b; process printf(“c = %d\n”, c); output

4 ต้องการคำนวณว่าพื้นที่ x ไร่ y งาน มีกี่ตารางวา
#include <stdio.h> void main() { int x, y, va; x = 5; y = 3; va = x * * 100; printf(“area in square va = %d\n”, va); } preprocessor declaration input process output

5 ต้องการคำนวณว่าพื้นที่ x ไร่ y งาน มีกี่ตารางวา
#include <stdio.h> void main() { int x, y, va; scanf(“%d”, &x); scanf(“%d”, &y); va = x * * 100; printf(“area in square va = %d\n”, va); } preprocessor declaration scanf(“%d”, &x); input scanf(“%d”, &y); process output

6 นิพจน์ (expression) การรวมกันของ อาจมีไม่ครบทุกส่วนก็ได้
ข้อมูล (values) ตัวแปร (variables) ตัวดำเนินการ (operators) ฟังก์ชัน (functions) อาจมีไม่ครบทุกส่วนก็ได้ เมื่อประมวลผลตามกฎการทำก่อน แล้วจะได้ค่าใหม่ออกมา

7 นิพจน์ (expression) ตัวอย่าง 2, 3 + 4, 5 + 3 * 2 a, a + b, a * b + c
2, , * 2 a, a + b, a * b + c cos(x) + sin(y)

8 การกำหนดค่า (assignment)
ใช้ตัวดำเนินการ “=” หมายถึงการนำผลลัพธ์ของนิพจน์ทางซ้าย มาเก็บในตัวแปรทางขวา x = y + z; salary = salary + ot; inch = cm / 2.54; cm = m * 100;

9 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์
การคำนวณ ตัวดำเนินการ ตัวอย่าง การทำงาน บวก + c = a + b; นำค่าในตัวแปร a และค่าในตัวแปร b มาบวก กันแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร c ลบ - c = a - b; นำค่าในตัวแปร b มาลบออกจากค่าใน ตัวแปร a แล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ตัวแปร c คูณ * c = a * b; นำค่าในตัวแปร a และค่าในตัวแปร b มาคูณ หาร / c = a / b; นำค่าในตัวแปร a เป็นตัวตั้งและนำค่าใน ตัวแปร b เป็นตัวหารแล้วเก็บผลลัพธ์ไว้ที่ ตัวแปร c มอดูลัส % c = a % b; นำค่าที่เก็บไว้ในตัวแปร a เป็นตัวตั้งและค่า ในตัวแปร b เป็นตัวหาร โดยเก็บเศษไว้ที่

10 ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลจากตัวแปรหรือผลลัพธ์การคำนวณ
#include <stdio.h> void main() { int a=4, b=5; printf(“ a = %d\n”, a); printf(“ b = %d\n”, b); printf(“ Sum = %d\n”, a+b); } ข้อมูลของตัวแปรหรือผลลัพธ์การคำนวณจะถูกดนำไปพิมพ์ที่ตำแหน่งการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ (“%d, %f,…”) a = 4 b = 5 Sum = 9

11 ตัวอย่างการพิมพ์ข้อมูลหรือผลลัพธ์การคำนวณ
#include <stdio.h> void main() { int a=4, b=5; printf(“ a = %d b = %d\n”, a, b); printf(“ Sum = %d\n”, a+b); } ข้อมูลของตัวแปรหรือผลลัพธ์การคำนวณจะถูกดึงไปพิมพ์ที่ตำแหน่งการกำหนดรูปแบบการพิมพ์ (“%d, %f,…”) a = 4 b = 5 Sum = 9

12 จำนวนใดเป็นจำนวนเต็ม
0.0 0.2 1 1.0 1. .0 x x x x x

13 ข้อควรระวังในการหาร จำนวนเต็ม หาร จำนวนเต็ม ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม
จำนวนทศนิยม หารกัน ได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนทศนิยม 3/2 = 1 2/3 = 0 22/7 = 3 3/4 = 0 5/2 = 2 3/2.0 = 1.5 2.0/3.0 = … 22/7.0 = … 3.0/4 = 0.75 5/ = 2.5

14 การกำหนดชนิดไม่ถูกต้อง
ภาษาซีไม่เข้มงวดในการกำหนดชนิดข้อมูลตัวเลข int a = 1.5; //OK แต่เมื่อพิมพ์ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง printf(“%d\n”, a);  1 Printf(“%f\n”, a);  ควรประกาศเป็น float a = 1.5

15 การกำหนดชนิดไม่ถูกต้อง
ภาษาซีไม่เข้มงวดในการกำหนดชนิดข้อมูลตัวเลข int a = 3*2.5; //OK แต่เมื่อพิมพ์ข้อมูลจะไม่ถูกต้อง printf(“%d\n”, a);  6 Printf(“%f\n”, a);  ควรประกาศเป็น float a = 3*2.5

16 ถ้า x%y เท่ากับ 0 แสดงว่า
ตัวดำเนินการ % (mod) หมายถึงการคำนวณหาเศษจากการหาร เช่น 3%2  1 5%3  2 7%2  1 3%5  3 4%2  0 10%3  1 5%1  0 ถ้า x%y เท่ากับ 0 แสดงว่า x หารด้วย y ลงตัว

17 ลำดับการทำก่อนของนิพจน์คณิตศาสตร์
กฎของการดำเนินการ ลำดับสูงกว่า ทำก่อน ลำดับเท่ากัน ทำงานจากซ้ายไปขวา สูง ( ) *, /, % +, - ต่ำ

18 ตัวอย่างแสดงลำดับการทำก่อน
* 5 – 20 / 2 – 20 / 2 – 10 170 – 10 160

19 ตัวอย่างแสดงลำดับการทำก่อน
10 % 3 * ( 50 – 200 % 20 / 10 ) * 5 10 % 3 * ( 50 – 0 / 10 ) * 5 10 % 3 * ( 50 – 0 ) * 5 10 % 3 * 50 * 5 1 * 50 * 5 250

20 ลองทำดู 20 – 3 * 3 – 9 / 3 + 3 * 2 14 12 – 3 + 3 % 9 / (3 + 3 * 2) 9
2 % 5 * 3 / 3 / * 2 6 (2 * 5 – (10 + 3)) / * 3 6

21 ตัวดำเนินการเอกภาค(Unary Operator)
ได้แก่ตัวดำเนินการ ++ และ -- การทำงานคือเพิ่ม หรือ ลดค่าตัวแปรครั้งละ 1 รูปแบบการใช้งานมีสองแบบ Prefix Unary Operator (เติมหน้า) เช่น ++a; --x; Postfix Unary Operator (เติมหลัง) เช่น b--; y++;

22 ตัวดำเนินการเอกภาค(Unary Operator)
postfix จะทำงานในส่วนของนิพจน์ให้เสร็จสิ้นก่อน จากนั้นจึงทำการเพิ่มหรือลดค่าให้กับตัวถูกดำเนินการ prefix จะทำการเพิ่มหรือลดค่าให้กับตัวถูกดำเนินการก่อน จากนั้นจึงทำงานในส่วนของนิพจน์

23 ตัวอย่าง #include <stdio.h> void main() { int a=0 ;
printf(“ Value of a is %d\n”,a); a++; } Value of a is 0 Value of a is 1

24 ตัวอย่าง #include <stdio.h> void main() { int a=0 ;
printf(“ Value of a is %d\n”,a); ++a; } Value of a is 0 Value of a is 1

25 ตัวอย่าง #include <stdio.h> void main() { int a=10 ;
printf(“ Value of a is %d\n”,a); a--; } Value of a is 10 Value of a is 9

26 ตัวอย่าง #include <stdio.h> void main() { int a=10 ;
printf(“ Value of a is %d\n”,a); --a; } Value of a is 10 Value of a is 9

27 ตัวอย่าง int a = 10; int b = ++a; int c = ++a; int d = ++a;
a = 11, b = 11 a = 12, c = 12 a = 13, d = 13 int a = 10; int b = a++; int c = a++; int d = a++; b = 10, a = 11 c = 11, a = 12 d = 12, a = 13

28 ตัวอย่าง int a = 10, b = 20; int x = ++a + b++; x = 31, a = 11, b = 21

29 ตัวอย่าง int a = 10, b = 20, c = 30; int y = ++c + ++a + b--;
y = 62, a = 11, b = 19, c = 31

30 ตัวอย่าง int a = 10, b = 20; printf(“a = %d b = %d\n”, ++a, b++);

31 ตัวอย่าง int a = 10, b = 20; printf(“a = %d b = %d\n”, a--, --b);

32 ลองทำดู x = 1 y = 39 int a = -10, b = 10, c = 50; int x = a++ + ++b;
int y = --c - --b; printf(“x = %d y = %d\n”, x, y); x = 1 y = 39

33 ตัวดำเนินการประกอบ (compound operator)
ตัวอย่าง การทำงาน += x+=5 x=x+5 -= x-=5 x=x-5 *= x*=5 x=x*5 /= x/=5 x=x/5 %= x%=5 x=x%5

34 ตัวดำเนินการประกอบ (compound operator)
int x = 10; x += 5;  x = x  x = 15 x -= 5;  x = x  x = 10 x *= 2;  x = x * 2  x = 20 x /= 10;  x = x / 10  x = 2 x %= 2;  x = x % 2  x = 0

35 ลำดับการทำก่อน สูง ( ) ++ -- * / % + - += *= /= -= %= ต่ำ

36 ตัวอย่าง #include <stdio.h> void main() { int a=0 , sum=0 ;
printf (“Value a is %d\n”,a); sum+=1; printf(“Value sum is %d\n”,sum); } Value a is 1 Value sum is 1

37 ตัวอย่าง 10 20 20 19 19 19 18 38 17 18 #include <stdio.h>
void main() { int x=10, y=20; printf(“\n%d %d”,x,y); x+=10 ; --y ; printf(“\n%d %d”,x,y); y = --x ; y = x-- + y ; printf(“\n%d %d”,x,y) ; y = x-- ; } 10 20 20 19 19 19 18 38 17 18

38 ตัวอย่าง คำสั่ง ค่า x ค่า y int x=10, y=20; 10 20 x+=10 ; --y ; 19
18 38 y = x-- ; 17

39 Go to Laboratory Room now !


ดาวน์โหลด ppt การคำนวณทางคณิตศาสตร์ ตัวดำเนินการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google