งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง
สะท้อน ทบทวน สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

2 Where to next?

3 กรอบหลักสูตระดับท้องถิ่น
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิสัยทัศน์ จุดหมาย มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด กรอบหลักสูตระดับท้องถิ่น เป้าหมาย/จุดเน้น สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น การประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับท้องถิ่น หลักสูตรสถานศึกษา โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา รหัสรายวิชาคำอธิบายรายวิชา เวลาเรียน / หน่วยกิต ระดับชั้นเรียน โครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้

4 คำอธิบายรายวิชา ผู้เรียนรู้ เข้าใจอะไร มีความสามารถ/ทักษะอะไร
เกิดคุณลักษณะ คุณธรรม ค่านิยม เจตคติ อะไร ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างไร สอดคล้องกับตัวชี้วัดใดบ้าง

5 โครงสร้างรายวิชา 1. อยู่ใน..... มาตรฐานการเรียนรู้ มี ตัวชี้วัด มีสาระแกนกลางอะไรบ้าง 2. หลอมรวมเป็นแนวคิดหลัก/ความคิดรวบยอดได้กี่เรื่อง...... 3. จัดทำเป็นหน่วยการเรียนรู้ได้ กี่หน่วย... แต่ละหน่วยใช้เวลา...น้ำหนักคะแนน...

6 เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะ.........
สาระสำคัญ : เป็นความรู้ ความคิด ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง หรือความรู้ที่เป็นแก่น เป็นหลักการของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ที่เกิดจากการหลอมรวมของมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้แกนกลางในหน่วยการเรียนรู้ 1 เมื่อจบหน่วยการเรียนรู้ นักเรียนจะ สาระสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับ ตัวชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้

7 สาระการเรียนรู้ ความรู้/ความเข้าใจ ทักษะ/ความสามารถ เจตคติ / คุณลักษณะ

8 การเรียนรู้ดังกล่าวมี สาระการเรียนรู้ ดังนี้
ความรู้/ความเข้าใจ อะไร? อย่างไร? การเรียนรู้ดังกล่าวมี สาระการเรียนรู้ ดังนี้ 2 รู้/เข้าใจ อะไร? อย่างไร?.. แสดงออกอย่างไร ประเมินอย่างไร เรียนรู้อย่างไร

9 ความสามารถ/ทักษะอะไร....
แสดงออกอย่างไร ประเมินอย่างไร เรียนรู้อย่างไร

10 เจตคติอะไร............. แสดงออกอย่างไร..........
ประเมินอย่างไร เรียนรู้อย่างไร

11 การประเมินผลรวบยอด ประเมินอย่างไร...........
ชิ้นงาน/ภาระงาน แสดงออกอย่างไร ประเมินอย่างไร ผ่านการเรียนรู้อย่างไร

12 Classroom Action Research
การสรุป/รายงานผล สอน/เรียนแล้วเกิดอะไรขี้น ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค CAR Classroom Action Research

13 สร้างความเข้มแข็งวิทยากรหลัก สพท.ละ 15 คน 2 หลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรฯ สู่ห้องเรียน

14 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
วิทยากรหลัก สพท.ละ 7 คน ระยะเวลา 4 วัน 9-12 มีนาคม 2553

15 การนำหลักสูตรฯ สู่ห้องเรียน
วิทยากรหลัก สพท.ละ 8 คน ระยะเวลา 4 วัน มีนาคม 2553

16 Center for Sch forCurri Development
How do we go from here? Schooling Teaching Learning Center for Sch forCurri Development Mentor Sch for Curri Development Model sch for Curriculum Development

17 Have a Safe Trip back home See You Soon สวัสดีค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google