งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR , MATH CO-PROCESSOR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR , MATH CO-PROCESSOR"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR , MATH CO-PROCESSOR

2 Register ? คือแหล่งที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราวแบบพิเศษที่ทำให้ซีพียูสามารถดึงข้อมูล ไปใช้งานได้เร็วกว่าหน่วยความจำธรรมดา ซึ่งอยู่ภายใน CPU ปกติจะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลที่กำลังถูกประมวลผล ณ เวลาปัจจุบัน > แต่หน่วยความจำจะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลที่จะถูกเรียกใช้ในอนาคตอัน ใกล้ > ส่วนหน่วยเก็บข้อมูลสำรองจะถูกใช้ในการเก็บข้อมูลที่อาจถูก เรียกใช้ได้ในภายหลังของการประมวลผลโปรแกรมเดียวกัน

3 หน้าที่ของ CPU อ่านและแปลคำสั่ง ประมวลผลตามคำสั่ง
รับส่งข้อมูลโดยติดต่อกับหน่วยความจำ ติดต่อรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ โดยผ่าน I/O ย้ายข้อมูลและคำสั่งจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงาน หนึ่ง

4 ส่วนประกอบของ CPU CU หน่วยควบคุม มีหน้าที่ในการสั่งงาน/ประสานงานการดำเนินการทั้งหมดของ ระบบ เช่น ติดต่อสื่อสารกับ ALU และหน่วยความจำหลัก ตัดสินใจในการนำข่าวสารใดเข้าและออกจากหน่วยความจำหลัก กำหนดเส้นทางการส่งข่าวสารระหว่างหน่วยความจำ<--> ALU ทำหน้าที่ถอดรหัสว่าจะให้เครื่องทำอะไร / โดยให้เป็นไปตามขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ได้ ผลลัพธ์ออกมา ALU หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์และตรรกวิทยา ทำหน้าที่ในการคำนวณ เช่น การ บวก ลบ คูณ หาร และ เปรียบเทียบระหว่างข้อมูล โดยมีการทดสอบตามเงื่อนไขมากกว่า น้อยกว่า เท่ากับ เป็นต้น

5 การเปลี่ยนสถานะของ CPU
สูญเสียเวลาสำหรับ เก็บค่า Register และสถานะของเครื่องไว้ใน PCB ของ Process ที่จะปล่อย CPU คัดเลือก Process > จากสถานะพร้อม > ส่งให้ CPU โหลดค่า Register และสถานะของเครื่องจาก PCB ของ Process ใหม่

6 ตัวจัดคิวระยะสั้น หน้าที่ คัดเลือก Process > จากสถานะรัน > ส่งให้ CPU เมื่อ CPU ว่าง โดยจัดคิวแบบ FCFS เข้าคิวตามลำดับ RR เข้าคิว ตาม Quantum PRIORITY เข้าคิวตามลำดับความสำคัญ SJN เข้าคิวตามลำดับเวลาจากน้อยไปมาก SRT เข้าคิวตามเวลาที่เหลืออยู่จากน้อยไปมาก

7 ตัวจัดคิวระยะยาว หน้าที่
คัดเลือก Process จากสถานะพร้อม > ส่งให้ CPU เมื่อ CPU ว่าง เป็นการจัดคิวในระดับงานไม่ใช่ Process การคัดเลือกงานและจะมีการสร้าง Process ใหม่ และจะไม่มีการวนกลับเข้าคิวใหม่

8 ระบบหลาย Processor คือ ระบบที่มี CPU ช่วยกันทำงาน
SISD/CPU ตัวเดียว/CPU ต้องการ 1 คำสั่ง + ข้อมูล 1 ชุด สำหรับ Execute MISD/CPU หลายตัว/ CPU มีคำสั่งเป็นของตนเองแต่ใช้ข้อมูลชุดเดียวกัน สำหรับ Execute เช่นระบบฟังก์ชั่น SIMD/CPU หลายตัว/CPU ใช้คำสั่งชุดเดียวกัน แต่มีข้อมูลเป็นของตนเอง สำหรับ Execute เช่นระบบเมตริกซ์ MIMD/CPU หลายตัว/CPU ต้องการคำสั่งและข้อมูลเป็นของตนเอง สำหรับ Execute เช่นระบบเครือข่าย

9 การทำงานของระบบหลาย Processor
เพื่อให้ CPU แต่ละตัวช่วยกันทำงาน / ลดเวลาในการทำงาน / CPU แต่ละตัวสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้ การเชื่อมโยงอย่างหลวม Processor แต่ละตัวมีหน่วยความจำหลักและความจำสำรองเป็นของตนเอง ติดต่อข้อมูลผ่านช่องสื่อสารร่วม การเชื่อมโยงอย่างแน่น Processor แต่ละตัวสามารถใช้หน่วยความจำหลักและความจำสำรองร่วมกันได้ และอาจใช้ OS ต่างกันก็ได้ ติดต่อข้อมูลผ่านช่องสื่อสารร่วม เรียกว่าระบบ Master -Slave


ดาวน์โหลด ppt CPU ไม่รวม I/O PROCESSOR , MATH CO-PROCESSOR

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google