งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูผู้นิเทศของโรงเรียนสตรีอ่างทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูผู้นิเทศของโรงเรียนสตรีอ่างทอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการพัฒนาคุณภาพครูมาตรฐานที่ 10 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 ครูผู้นิเทศของโรงเรียนสตรีอ่างทอง
คุณครูระพีร์ ปิยจันทร์ กสร.ภาษาไทย คุณครูสุภาพ หาคำ กสร.วิทยาศาสตร์ คุณครูจิราพรรณ สุขเกษม กสร.ภาษาต่างประเทศ คุณครูโสภาพรรณ เขตรสาลี กสร.คณิตศาสตร์

3 แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาของครู ภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
แบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาของครู ภาพรวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สำรวจจากแบบสอบถาม จำนวนจำนวน ชุด ผู้วิเคราะห์ข้อมูล : ครูโสภาพรรณ เขตรสาลี ภาพนิ่ง : น.ส. วันวิสา เทียมทิพาบุญกร

4 ที่ เรื่อง ค่าเฉลี่ย ความหมาย 1 ความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลักสูตร 1.1 ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและหลักสูตร 2.13 มาก 1.2 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2.44 มากที่สุด 1.3 การวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน 2.38 เฉลี่ย 2.32 2 ความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ 2.1 การวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 2.25 2.2 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและผู้เรียน 2.3 การวิจัยในชั้นเรียน 2.29 ภาพรวม 2.30

5 สรุปผลการการประเมินแบบสอบถาม
ผลการสำรวจแบบสอบถามความต้องการในการพัฒนาของครู กลุ่มสาระ ส่วนใหญ่มีความต้องการในการพัฒนาครูในด้านการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ มีค่าเฉลี่ย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความต้องการในการพัฒนาครูในระดับ มากที่สุด และในด้านความต้องการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ มีค่าเฉลี่ย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความต้องการในการพัฒนาครูในระดับมากที่สุด สรุปโดยภาพรวม ความต้องการในการพัฒนาของครูทั้ง กลุ่มสาระ มีความต้องการในการพัฒนาของครู คิดเป็นร้อยละ มีค่าเฉลี่ย ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ความต้องการในการพัฒนาของครูในระดับมากที่สุด


ดาวน์โหลด ppt ครูผู้นิเทศของโรงเรียนสตรีอ่างทอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google