งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมองค์กรพุทธบริษัท Buddhist Company Culture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมองค์กรพุทธบริษัท Buddhist Company Culture"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมองค์กรพุทธบริษัท Buddhist Company Culture
สมหวัง วิทยาปัญญานนท์ เมษายน 2547 BudComCulture.ppt

2 กุญแจความสำเร็จที่มุ่งสู่วิสัยทัศน์
ประสิทธิภาพของการคิด Thinking Power ประสิทธิภาพของการ ลงมือปฏิบัติ Doing Power ประสิทธิภาพของพลังใจ Mental Power

3 วัฒนธรรมทั้งแปด มรรค 8 ประสิทธิภาพของความคิด รู้เข้าจิต (Understood)
คิดเป็น (Thinking) มรรค 8 ประสิทธิภาพของการลงมือปฏิบัติ สื่อสารดี (Communication) มีทักษะ (Skill) ปะความจริง (Fact) ประสิทธิภาพของพลังใจ มุ่งมั่น (Effort) ขันสติ (Instuition) ริเน้นจุด (Focus)

4 วัฒนธรรมรู้เข้าจิต (Understood)
รู้เข้าจิต หมายถึง รู้แล้วเข้าใจ ไม่ใช่รู้จากการท่องจำแล้วเอามาตอบ เอามาพูด รู้ในภาวะธรรมชาติของโลกในนี้ การรับรู้เข้าจิต มีดังนี้ เห็นภาพถูกต้อง (Clear Vision) รู้อะไรรู้จริง สร้างความรู้เองได้ (Knowledge) เห็นตามความจริง ไม่เข้าใจผิด (Truth Understanding) มีจินตนาการที่ถูกต้อง (Imagin Skill) เชื่อในพลังแห่งศรัทธา (Faithful) เชื่อในแห่งผลการกระทำ (Action & Result)

5 วัฒนธรรมคิดเป็น (Thinking)
คิดเป็น หมายถึง มีทักษะความคิดที่ทำให้เกิดความรู้ขึ้นเอง และนำความรู้ มาคิดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมาใช้แก้ปัญหาได้ บรรยากาศคิดเป็น มีดังนี้ กล้าคิดนอบกรอบ (Innovation) คิดอย่างเป็นระบบ (System Thinking) เอาความรู้มาคิดแก้ปัญหาได้ (Application Skill) มีทักษะความคิดประยุกต์ใช้แก้สถานการณ์ได้ (Events) รู้ว่าเหตุในปัจจุบันมาจากเหตุอะไรในอดีต (Causation) รู้ว่าเหตุในปัจจุบันส่งผลลัพธ์ในอนาคตอย่างไร (Results)

6 วัฒนธรรมสื่อสารดี (Communication)
สื่อสารดี หมายถึง การสื่อสารความรู้ สิ่งที่จะทำที่เป็นจริง ดี มีประโยชน์ อย่างถูกกาลเทศะ จนทำให้งานสำเร็จได้ อะไรที่ไม่ควรสื่อก็งดเสีย บรรยากาศสื่อสารดี มีดังนี้ สื่อสารตามประเภทบุคคลที่แตกต่าง (Personnel) ฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ และด้วยใจนอบน้อม (Good Listening) สื่อถูกคนถูกที่ ถูกกาลเทศะ (Timing) สื่อเร้าใจให้คนทำงานอย่างเต็มใจ เต็มประสิทธิภาพ (Motivation) ไฟในไม่นำออก ไฟนอกไม่นำเข้า (Boundary) ปิยวาจา ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดเพ้อเจ้อ (Speech)

7 วัฒนธรรมมีทักษะ (Skill)
มีทักษะ หมายถึง ทำอย่างชำนิชำนาญ โดยไม่ต้องท่องจำ รู้กลอุบาย ที่จะทำงานให้สำเร็จได้ง่าย บรรยากาศมีทักษะ มีดังนี้ ทำตามคิด ทำตามแผน ทำตามกลยุทธ์ (Do as Plan) การทำอย่างมีกึ๋น มีเทคนิค (Technique) ทำอย่างมีกลยุทธ์ ใช้ทรัพยากรจำกัด (Strategy)

8 วัฒนธรรมปะความจริง (Fact)
ความจริง หมายถึง การจัดการตามหลักแห่งความจริง ไม่นึกเอาเอง ไม่เชื่อโดยขาดปัญญาพละ บรรยากาศความจริง มีดังนี้ ไม่เชื่อง่าย ไม่รีบปฏิเสธ (Consideration) ใช้ข้อมูลจริง ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ (Data) ฟังข้อมูลรอบด้านก่อนตัดสินใจ โดยปราศจากอคติ (Unbias) ใส่ใจลูกค้า ไม่คิดเองเออเอง(Market In)

9 วัฒนธรรมมุ่งมั่น (Hands On)
มุ่งมั่น หมายถึง ความเพียรพยายาม กัดไม่ปล่อย ดูแลตลอดตั้งแต่ต้น จนจบ กล้าทำงานที่ท้าทายได้ ความอดทน ความอึด บรรยากาศมุ่งมั่น มีดังนี้ ขยันลดข้อบกพร่อง (Reduction) มุ่งมั่นในการทำสิ่งดีให้ดียิ่งขึ้นเรื่อย ๆ (Improvement) รักษาสิ่งที่ดีงามให้คงอยู่ตลอดไป (Maintain) ป้องกันสิ่งเลวร้ายที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น (Prevention) ขยัน (Effort) ทำงานท้าทายอย่างมีความสุข (Challenge)

10 วัฒนธรรมขันสติ (Intuition)
ขันสติ หมายถึง การเฝ้าระวังการทำงานทุกขณะ ให้มีความตื่นตัว เบิกบาน เชื่อมั่น สะกิดปัญหา ละวาง ปิดโอกาสช่องว่างให้ความเผลอเรอ หรือเกิดกิเลสเข้า ครอบงำ บรรยากาศขันสติ มีดังนี้ สามารถควบคุมตัวเองได้ดี (Self Control) สามารถกำหนดทิศทางอนาคตได้เอง (Self-Directed) ควบคุมดูแลงานตลอดตั้งแต่ต้นจนจบแล้วค้นหาปัญหาจากบทเรียน (Self Learning) มีญาณหยั่งรู้อนาคต (intuition) มีจุดวัดงาน (KPI or Meter) สร้างสิ่งเตือนใจและฉลองความสำเร็จอยู่เป็นระยะ ๆ (Celebration)

11 วัฒนธรรมริเน้นจุด (Focus)
ริเน้นจุด หมายถึง การคัดเลือกแต่สิ่งที่มีประโยชน์สูงสุดมาทำ โดยทิ้งงาน ไร้สาระไปบ้าง ทำแต่สิ่งที่ส่งผลต่อวิสัยทัศน์โดยตรง บรรยากาศริเน้นจุด มีดังนี้ มุ่งเป้าเน้นจุด (Focus) ใช้ทีมงานที่มีจุดหมายเดียวกัน (Team) เรียงลำดับความสำคัญของงาน ( Piority) ใช้พลังร่วมสามัคคี (Synergy)

12 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมองค์กรพุทธบริษัท Buddhist Company Culture

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google