งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

2 ผลการเบิกจ่ายเงินจังหวัดชุมพร ประจำปีงบประมาณ 2556
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย:ล้านบาท 4,219.37 4,009.11 86.48 % 31.26 % 74.64 % เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัดชุมพรอยู่ลำดับที่ 55 ของประเทศ ลำดับที่ 7 ของภาคใต้

3 ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
หน่วย:ล้านบาท 69.23 % 72 % 46.30 %

4 ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ. ศ
ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย:ล้านบาท 30.92 % 25.57 % 39.46 % เป้าหมายเบิกจ่ายไตรมาสที่ 3 ร้อยละ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดชุมพรอยู่ลำดับที่ 28 ของประเทศ ลำดับที่ 7 ของภาคใต้

5 ผลการเบิกจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ งบประมาณจังหวัด ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย:ล้านบาท 45.53 % % 29.83 %

6 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท ที่ ส่วนราชการ เงินงบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ PO 1 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพร 52.188 20.67 77.557 2 แขวงการทางจังหวัดชุมพร 31.869 17.83 60.671 3 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดชุมพร 68.45 - 4 โครงการชลประทาน 55.881 35.27 44.490 5 งบประมาณจังหวัด 63.379 19.583 30.89 13.087 6 โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 54.382 3.063 5.63 0.898 7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร 46.522 2.339 5.03 42.550 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

7 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ งบประมาณตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท ที่ ส่วนราชการ เงินงบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ PO 8 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร 32.250 0.100 0.31 12.150 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 1 28.707 2.219 7.73 25.025 10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 19.386 1.255 6.47 7.895 11 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร 17.624 0.299 1.70 13.875 12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 17.553 - 2.418 13 สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชุมพร 13.109 6.406 48.87 4.611 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

8 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ งบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท ที่ ส่วนราชการ เงินงบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งขาติจังหวัดชุมพร 5.200 0.075 1.38 - 2 วิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 4.480 0.848 18.93 0.866 3 วิทยาการอาชีพท่าแซะ 4.310 3.842 4 วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน 4.280 4.237 5 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 4.025 1.546 38.41 2.428 6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ 3.447 3.132 7 วิทยาการเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร 2.500 1.099 43.96 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

9 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ งบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม หน่วย : ล้านบาท ที่ ส่วนราชการ เงินงบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 8 วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร 2.315 1.112 48.03 1.195 9 สรรพากรพื้นที่ชุมพร 2.019 2.010 99.55 - 10 สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร 1.863 1.356 72.79 0.500 11 ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร 1.817 0.950 52.28 .860 12 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร 1.388 0.755 13 เรือนจำชุมพร 1.282 14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง 1.019 100 15 โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 0.915 16 สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 0.835 0.221 26.47 0.603 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

10 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556
หน่วยงานที่ได้รับงบลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ งบประมาณต่ำกว่า 10 ล้านบาท ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 หน่วย : ล้านบาท ที่ ส่วนราชการ เงินงบประมาณ ผลเบิกจ่าย ร้อยละ หมายเหตุ 17 สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชุมพร 0.753 - 18 เรือนจำหลังสวน 0.718 19 สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร 0.709 0.619 20 สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร 0.617 100 21 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 0.540 22 โรงเรียนสวนศรีวิทยา 23 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ 0.362 .142 วิสัยทัศน์กรมบัญชีกลาง : กำกับดูแล และบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดิน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร


ดาวน์โหลด ppt โดย สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google