งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์เบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
BC. 201 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

2 หัวข้อเนื้อหา ความหมายของคอมพิวเตอร์ คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
จุดเด่น – จุดด้อยของคอมพิวเตอร์ การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ ยุคของคอมพิวเตอร์

3 คอมพิวเตอร์คืออะไร “ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ถูกโปรแกรมให้ รับข้อมูล (Input) เพื่อนำไปประมวลผล (Process) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ (Output) ตามที่ต้องการ และสามารถเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในครั้งต่อไป ”

4 ทำหน้าที่ เหมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ง่ายและซับซ้อนโดยวิธีทางคณิตศาสตร์ซึ่งมีมนุษย์เป็นผู้ป้อนคำสั่งให้ทำ

5 คุณสมบัติของคอมพิวเตอร์
มีประสิทธิภาพ (Efficiency)ประมวลผลด้วยความเร็วสูง มีประสิทธิผล (Effectiveness)ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง มีความสามารถในการจัดเก็บข้อมูล (Storage Capability) เก็บข้อมูลได้ในปริมาณมาก มีความน่าเชื่อถือ (Reliability) สามารถทำงานซ้ำๆ (Repeatability)

6 Advantages of Computer and Computing Technology
ผลิตผลมาก (Productivity) ประกอบการตัดสินใจ (Decision Making) ลดค่าใช้จ่าย (Cost Reduction) สังคมที่ไม่ใช้เงินสด (Cashless Society) ง่ายต่อการติดต่อสื่อสาร(Easy Communication)

7 Advantages of Computer andComputing Technology
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Work Efficiency) ตอบสนองความต้องการ (Satisfaction) ไม่จำกัดสถานที่ (Portability)

8 ขึ้นกับผู้เขียนโปรแกรม ใช้เวลาในการเรียนรู้
Disadvantages of Computer and Computing Technology ขึ้นกับผู้เขียนโปรแกรม ใช้เวลาในการเรียนรู้ แย่งงาน / แทนที่การทำงานของมนุษย์ เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างรวดเร็ว สร้างพฤติกรรมก้าวร้าว

9 ข่าวสารข้อมูลมีมากเกินไป (Information Flood)
Disadvantages of Computer and Computing Technology ข่าวสารข้อมูลมีมากเกินไป (Information Flood) การรับข่าวสารเก่า และ การเข้าถึงข่าวสาร ปัญหาสุขภาพ ปัญหาผู้ก่อความไม่สงบ

10 Computer Usage งานที่เสี่ยงอันตราย การป้องกันภัยธรรมชาติ การสำรวจ
การเกษตร การศึกษา และการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ การคมนาคม และการติดต่อสื่อสาร

11 Computer Usage บริษัท ห้างร้าน และองค์กรต่างๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การแพทย์ และสาธารณะสุข งานดนตรี งานศิลปะ

12 วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์
(The Evaluation of Computer)

13 ลูกคิด

14 คาน ฟันเฟือง รอก

15 Pascal’s Calculating Device
คล้ายกับตารางสูตรคูณ Napier’s bones กล่องสี่เหลี่ยมมีฟันเฟืองสำหรับหมุนตัวเลขอยู่ด้านบน Pascal’s Calculating Device

16 Leibnitz Calculator Falcon’s Loom
สามารถคำนวณบวก ลบ คูณ หารได้ Leibnitz Calculator Falcon’s Loom ไม่สามารถทำงานได้โดยอัตโนมัติ

17 บิดาแห่งคอมพิวเตอร์ ชาลส์ แบบเบจ ได้ทำการออกแบบเครื่อง
Difference Engine บิดาแห่งคอมพิวเตอร์

18 Analytical Engine จัดเก็บตัวเลขและนำไปคำนวณได้
ประกอบด้วยหน่วยความจำ จัดเก็บตัวเลขและนำไปคำนวณได้ สามารถนำข้อมูลเข้าด้วยบัตรเจาะรู สามารถทำงานได้หลายหน้าที่เหมือน คอมพิวเตอร์

19 Ada Byron โปรแกรมเมอร์คนเแรกของโลก

20 ยุคของคอมพิวเตอร์

21 (The Computer Generations)
ยุคของคอมพิวเตอร์ (The Computer Generations) คอมพิวเตอร์ยุคที่ 1 เริ่มจากเครื่อง UNIVAC 1 ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ.1946 โดย เอ็คเคิร์ตและมอชลี โดยถือเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นำมาใช้กับงานทางธุรกิจ

22 เครื่อง UNIVAC 1

23 Vacuum Tube ลักษณะเด่นยุคที่ 1 ใช้หลอดสุญญากาศ เป็นหน่วยประมวลผลกลาง
ลักษณะเด่นยุคที่ 1 ใช้หลอดสุญญากาศ เป็นหน่วยประมวลผลกลาง ดรัมแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลัก ใช้บัตรเจาะรู/เทปกระดาษเป็นหน่วยความจำสำรอง Vacuum Tube

24 คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2 ทรานซิสเตอร์มาแทนหลอดสุญญากาศ Transistor

25 Magnetic Core ลักษณะเด่นยุคที่ 2
ลักษณะเด่นยุคที่ 2 มีการนำวงแหวนแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำหลัก บัตรเจาะรู, เทปแม่เหล็กเป็นหน่วยความจำสำรอง Magnetic Core

26 ได้มีการค้นพบอุปกรณ์ไอซี (Integrated Circuit: IC)
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3 ได้มีการค้นพบอุปกรณ์ไอซี (Integrated Circuit: IC) ชิป มีทรานซิสเตอร์เชื่อมกันมากมาย

27 ลักษณะเด่นยุคที่ 3 มีการนำภาษาระดับสูงมาใช้อย่างแพร่หลาย เช่น ภาษาโคบอล ฟอร์แทรน และยังมีภาษาเบสิก และปาสคาล มีการใช้ระบบปฏิบัติการแบบมัลติ-โปรแกรมมิง (Multiprogramming) ระบบแบ่งเวลา (Time Sharing) มินิคอมพิวเตอร์เกิดขึ้น

28 LSI (Large-Scale Integration)
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 4 เริ่มจากบริษัทอินเทลได้ค้นพบ LSI (Large-Scale Integration) มีการนำทรานซิสเตอร์หลายพันตัวบรรจุลงในชิปตัวเดียวกัน Micro processor

29 ไมโครคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล (Apple Computer)
จนกระทั่งราวปี 1975 ก็ได้เกิดไมโครคอมพิวเตอร์เครื่องแรกภายใต้ชื่อว่า Altair8800 ไมโครคอมพิวเตอร์แอปเปิ้ล (Apple Computer) ใช้ในวงการ Education มาก

30 ต่อมา บริษัทไอบีเอ็มชื่อว่า IBM-PC ต้นแบบของไมโครคอมพิวเตอร์มาจนถึงปัจจุบัน

31 ลักษณะเด่นยุคที่ 4 มีการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชื่อว่า CRAY-1
ลักษณะเด่นยุคที่ 4 มีการสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ชื่อว่า CRAY-1 CRAY X-MP ได้มีการพัฒนาภาษายุคที่ 4 (4GL)

32 เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า VLSI (Very Large-Scale Integration)
คอมพิวเตอร์ยุคที่ 5 เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า VLSI (Very Large-Scale Integration) ชิป หนึ่งตัวบรรจุด้วยทรานซิสเตอร์หลายพันล้านชิ้น

33 ยุคสมัยคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ยุคที่หนึ่ง หลอดสูญญากาศ (Vacuum Tube)
คอมพิวเตอร์ยุคที่สอง ทรานซิสเตอร์ (Transistor) คอมพิวเตอร์ยุคที่สาม แผงวงจรรวม (IC : Integrated Circuit) คอมพิวเตอร์ยุคที่สี่ ยุคของวงจร VLSI (Very Large Scale Integration)


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google