งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การศึกษาหญ้าแฝกเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การศึกษาหญ้าแฝกเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การศึกษาหญ้าแฝกเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์
โดย นายชัยวัฒน์ นาคโพธิ์

2 หญ้าแฝก พันธุ์หญ้าแฝกในประเทศไทย ประโยชน์ของหญ้าแฝก
- หญ้าแฝกหอม หรือ หญ้าแฝกลุ่ม - หญ้าแฝกดอน ประโยชน์ของหญ้าแฝก - ปลูกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ - ปลูกเพื่อใช้เลี้ยงสัตว์

3 โภชนะของหญ้าแฝก โปรตีน เยื่อใย - NDF - NDS
- เซลลูโลส , เฮมิเซลลูโลส , ลิกนิน แร่ธาตุ - แคลเซี่ยม , ฟอสฟอรัส

4 ตาราง : แสดงจำนวนหน่อกอของหญ้าแฝกสายพันธุ์ต่างๆ อายุ 2 ปี ความสูง และ ปริมาณการกินได้ของสัตว์

5 ตาราง ( ต่อ) : แสดงจำนวนหน่อกอของหญ้าแฝกอายุ 2 ปี ความสูง และปริมาณการกินได้ของสัตว์

6 ตาราง : แสดงผลผลิตน้ำหนักสด ผลผลิตน้ำหนักแห้ง และผลผลิต โปรตีนของหญ้าแฝก เมื่อตัดที่ระดับความสูงแตกต่างกัน

7 ตาราง : แสดงส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกเมื่อตัดที่ความสูง แตกต่างกัน
ตาราง : แสดงส่วนประกอบทางเคมีของหญ้าแฝกเมื่อตัดที่ความสูง แตกต่างกัน

8 ตาราง : แสดงผลผลิตน้ำหนักสด น้ำหนักแห้ง และผลผลิตโปรตีนของ หญ้าแฝกเมื่อตัดที่ระยะการตัดแตกต่างกัน

9 ตาราง : แสดงการเปรียบเทียบคุณค่าทางอาหารของหญ้าแฝกหมัก และหญ้าคุณภาพดีหมัก

10 ตาราง : แสดงอัตราการเจริญเติบโต ปริมาณอาหารที่กิน ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารและต้นทุนค่าอาหารของโคนมพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเชี่ยน

11

12 สรุป การทดสอบพันธุ์หญ้าแฝกเบื้องต้นจำนวน 17 สายพันธุ์ เพื่อให้ได้สายพันธุ์หญ้าแฝกที่ดีและมีวิธีการตัดหญ้าแฝกที่เหมาะสมสำหรับนำไปเลี้ยงสัตว์ ผลการศึกษาและทดสอบพันธุ์หญ้าแฝกพอสรุปได้ดังนี้ ผลปรากฏว่าพันธุ์หญ้าแฝกดอนให้ผลผลิตน้ำหนักแห้งเฉลี่ยได้มากกว่าหญ้าแฝกลุ่มแต่ปริมาณการกินได้ของสัตว์นั้นสัตว์จะชอบกินหญ้าแฝกลุ่มมากกว่าหญ้าแฝกดอน สำหรับการตัดหญ้าแฝกสายพันธุ์ประจวบคีรีขันธ์ที่เหมาะสมคือตัดทุกๆ 6 สัปดาห์ที่ระดับความสูง 40 เซนติเมตร

13 ส่วนการแปรรูปทำหมักนั้นก็มีความจำเป็นอย่างหนึ่งในช่วงฤดูแล้ง เพระจะทำให้มีอาหารเพียงพอและทำให้สัตว์มีการเจริญเติบโตได้ดีในระดับหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นผลพลอยได้จากการปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำอีกด้วย

14 จบการนำเสนอ ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การศึกษาหญ้าแฝกเพื่อใช้เป็นพืชอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google