งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เกิดจากแหล่งเงินได้นอกประเทศ หน้าที่งานที่ทำ กิจการที่ทำ ที่ตั้งทรัพย์สินอยู่ที่ต่างประเทศ และผู้มีเงินได้ต้องอยู่ในประเทศไทย (มากกว่า วัน) และผู้มีเงินได้นำเงินนั้นเข้ามาในปีนั้น 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ให้แก่บุคคล ข้อผูกพันทางเศรษฐกิจกับรัฐบาลต่างประเทศ ข้อตกลงของสหประชาชาติสำหรับคนที่ทำงานในประเทศไทย สถานฑูต กงสุล กงสุลใหญ่ ได้รับยกเว้นภาษีซ้อนเรื่องกฎหมายระหว่างประเทศ ธนาคารพัฒนาเอเซีย (เอดีบี) 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

3 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
เงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ที่จ่ายไปโดยสุจริต และจ่ายไปทั้งหมด เงินปันผลที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เงินได้จากการขายอากรแสตมป์ ตราไปรษณียากร เบี้ยประชุม ค่าสอน ค่าสอบ ที่ได้จากราชการ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

4 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมสิน สลากออมสิน ดอกเบี้ยออมทรัพย์สหกรณ์ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารไม่เกิน 20,000 บาท การขายสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก มิได้มุ่งหากำไร เงินได้จากการอุปการะตามธรรมจรรยา การให้โดยเสน่หา ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี รางวัลสลากกินแบ่ง สลากออมสิน รางวัลการประกวดจากราชการ สินบนนำจับ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี

5 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิด การประกันภัย ฌาปนกิจสงเคราะห์ เงินได้จากโรงเรียนเอกชน ที่ไม่รวมการขายของ เงินได้จากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ค่าจ้างทำงานปิดเทอมของนักเรียนต่างชาติ ค่ารักษาพยาบาลตน และครอบครัว เงินค่าเช่าบ้าน ค่าการศึกษาบุตร จากราชการ รัฐวิสาหกิจ เงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อันเป็นมรดก หรือได้มาโดยเสน่หา ที่ตั้งนอกเขต กทม. เทศบาล สุขาภิบาล พัทยา ส่วนที่ไม่เกิน 200,000 บาท 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี


ดาวน์โหลด ppt ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google