งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์
การอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” วันที่ พฤศจิกายน 2553 ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

2 เทคนิคการแนะนำวิทยากร
กล่าวนำก่อนเข้าเรื่อง แนะนำประวัติการศึกษา แนะนำประวัติการทำงาน แนะนำผลงานโดดเด่น แนะนำสถานที่ทำงานและตำแหน่งปัจจุบัน แนะนำชื่อเป็นขั้นตอนสุดท้าย

3 ลำดับการพูดของพิธีกร
กล่าวทักทาย กล่าวสวัสดี กล่าวต้อนรับ แนะนำตัวเอง กล่าวนำ บอกชื่องาน บอกวัตถุประสงค์การจัดงาน แจ้งกำหนดการ ควรแจ้งกำหนดการก่อนประธานมาถึง แจ้งรายละเอียดของงาน ฯลฯ สรุป ขอบคุณ/ปิดงาน

4 พิธีกรในการแถลงข่าว

5 พิธีกรในการแถลงข่าว - กำหนดวาระ รูปแบบ หรือขั้นตอนการแถลงข่าว
- กล่าวต้อนรับที่ประชุม - ชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการแถลงข่าว - แนะนำโฆษก - แจ้งแหล่งข่าว/หน่วยงานสำหรับสอบถามเพิ่มเติม ควบคุมเวลาที่ใช้ในการซักถามในประเด็นต่าง ๆ กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดการแถลงข่าว

6 พิธีกรในงานพิธี - กำหนดขั้นตอน รูปแบบของงาน
- กล่าวต้อนรับ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานและพิธีการ - นำเข้าสู่พิธีการ - เชิญประธานในพิธี... - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน เข้าสู่กิจกรรม เสร็จสิ้นพิธีการ

7 การเขียนคำกล่าวรายงาน
- เรียน... ประธานเพียงคนเดียว - กล่าวขอบคุณที่ให้เกียรติมาเป็นประธาน - อธิบายเกี่ยวกับหน่วยงานอย่างกระชับ - กล่าวถึงความเป็นมาของการจัดงาน (หลักการและเหตุผล) - กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน กล่าวถึงวิธีดำเนินงานและผลที่คาดว่าจะได้รับ หากได้รับความ อนุเคราะห์จากหน่วยงานใดให้กล่าวถึงด้วย กล่าวเชิญให้ประธานกล่าวคำปราศรัยและทำพิธีเปิดงาน

8 การเขียนคำกล่าวให้โอวาทในโอกาสต่าง ๆ
- ทักทายผู้ฟัง - กล่าวแสดงความยินดีที่ได้รับเกียรติมาพูด - กล่าวถึงสิ่งสำคัญของคนกลุ่มนั้นที่มีต่อสังคม - กล่าวให้ข้อคิดหรือคำแนะนำ - กล่าวอวยพร กล่าวเปิดงาน

9 TACTICIAN พิธีกร ศึกษาจุดเด่น จุดด้อย ของพิธีกรที่มีชื่อเสียงทั้งของไทยและต่างประเทศ จับจุดเด่นสูงสุด ของเขาให้ได้ว่าอะไร คือ สิ่งที่ทำให้พิธีกรคนนั้นเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทั่วไป ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของสังคมอย่างใกล้ชิด เรียนรู้การใช้เทคนิคการหยอดอารมณ์ขันด้วยการดัดแปลงเหตุการณ์เฉพาะหน้ามาเติมเสน่ห์ ให้กับการดำเนินรายการ จัดทำคลังความรู้ด้านต่างๆ เช่น การใช้คำพูด สำนวน สุภาษิต คำพังเพย คำคมต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประกอบการดำเนินรายการ ฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยการมองเหตุการณ์ต่าง ๆ ในมุมที่คนอื่นมองข้าม เช่น เมื่อเห็นคนกรุงเทพเครียดกันมาก จากที่เคยยิ้มแย้มแจ่มใสให้กัน ก็หน้าบึ้งให้กันก็ต้องคิดว่าต้องสร้างรอยยิ้มติด ไว้ตามกำแพงริมถนนเพื่อเตือนสติคนไทย หรือไม่ก็ต้องทำสัญลักษณ์เป็นรูปรอยยิ้มไว้ที่หน้ารถ-ท้ายรถ เป็นต้น อ่านหนังสือให้มาก ๆ เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับเรื่องการเป็นพิธีกรอย่างสม่ำเสมอ

10 สิ่งที่พิธีกรต้องรู้
รู้ลำดับรายการ รู้รายละเอียดของแต่ละรายการ รู้จักผู้เกี่ยวข้องในแต่ละรายการ รู้กาลเทศะ (ไม่เล่นเกินขอบเขต ต้องมีความพอดี )

11 ลักษณะที่ช่วยเสริมบุคลิกภาพ
อารมณ์ขัน การใช้เสียง ความยุติธรรม การแสดงออกที่เป็นธรรมชาติ รู้กาลเทศะ / พูดดี / รู้จักชม

12 ปรัชญาในการแต่งกายให้ดีที่สุด
สะอาด เรียบร้อย ประณีต รสนิยม เหมาะสมกับ เพศ วัย กาลเทศะ และสถานะ

13 เทคนิคในการดึงความสนใจ
ให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม เอ่ยชื่อผู้ฟัง คิดอะไรอยู่ให้พูดออกมา พูดผิด อย่าคิดว่าเป็นอุปสรรค

14 การสร้างความประทับใจ
บุคลิกภาพ พฤติกรรม (การกระทำ ) การพูด เนื้อหา

15 ปัจจัยที่ช่วยให้ทำหน้าที่สัมฤทธิ์ผล
บุคลิกภาพ การใช้ภาษา เนื้อหาที่จะพูด การวิเคราะห์ผู้ฟัง การเตรียมตัว

16 ขั้นตอนการทำหน้าที่พิธีกร
1. กำหนดขั้นตอนรูปแบบของงาน 2. กล่าวทักทาย - กล่าวสวัสดี กล่าวต้อนรับ - แนะนำตัวเอง 3. กล่าวนำ - บอกชื่องาน - บอกวัตถุประสงค์การจัดงาน - แจ้งกำหนดการ - แจ้งรายละเอียดของงาน (รวมถึงขั้นตอนของพิธีการ) 4. นำเข้าสู่พิธีการ - เชิญประธานในพิธี - ประธานจัดงานกล่าวรายงาน - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 5. นำเข้าสู่กิจกรรม 6. เสร็จสิ้นพิธีการ 7. สรุป - ขอบคุณและกล่าวปิดงาน

17 ขอให้ทุกท่านโชคดี...


ดาวน์โหลด ppt “เทคนิคการเป็นพิธีกรมืออาชีพ” ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google