งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
CREDIT MANAGEMENT ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 4 เมษายน 2560

2 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Risk appraisal factors charateristics capacity capital condition collateral country 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

3 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Credit Risk = Character+ Capacity + Capital ใช้ได้ (fair) น่าสงสัย (doubtful) มีข้อจำกัด (limited) อันตราย (danger) ค่อนข้างไม่ดี (not good) ไม่ดีเห็นชัด (truly bad) ไม่น่าไว้ใจ (not trust worthy) 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

4 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Other factors Customer policies Bank attitude Moral risks , Business risks , Financial risks 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

5 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Credit scoring / Credit rating Founded Qualifying : ISO , ม.อ.ก. , ม.ผ.ช. , อ.ย. Brand Growth rate Financial statement presented Business trend Size of the firm ,Ownership welknown 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Performance (profit / loss) Average revenue Current ratio Debt to equity ratio EBIT R.O.A. Auditor’s name 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

7 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
สถาบันการเงินแบ่งความเสียหายเป็นการจัดชั้นลูกหนี้ 6 ลำดับ ดังต่อไปนี้ 1. หนี้ปกติ 2. หนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ 3. หนี้จัดชั้นต่ำกว่ามาตรฐาน 4. หนี้จัดชั้นสงสัย 5. หนี้จัดชั้นสงสัยจะสูญ 6. หนี้จัดชั้นสูญ 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

8 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Credit review objective increase / decrease repayment ontime over expansion key man , management team financial statement analysis on schedule , break even point credit line from other bank change 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

9 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
collateral physical change swot analysis summary & comment 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

10 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Farm Supply การผลิตรถแทรคเตอร์ อุปกรณ์ และอะไหล่ การต่อเรือประมง การผลิตแหและอวน การผลิตเครื่องสูบน้ำที่ใช้ในการเกษตร การผลิตปุ๋ย สำหรับการเพาะปลูก บำรุงพันธุ์พืช การผลิตยาป้องกัน กำจัดศัตรูพืช และสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ การรับจ้างไถดินเพื่อทำการปลูกพืช การรับจ้างป้องกัน และกำจัดศัตรูพืช การรับจ้างเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

11 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
Agro – Industry โรงงานน้ำตาล โรงงานทอกระสอบ โรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง แป้งข้าวโพด โรงงานผลิตมันสำปะหลังอัดเม็ด และมันเส้น โรงงานสกัดน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม น้ำมันพืชอื่นๆ โรงงานผลิตชา และกาแฟ โรงงานผลิตซอสมะเขือเทศ ซอสพริก โรงหีบนุ่น โรงหีบฝ้าย 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

12 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
โรงงานผลิตเส้นใยมะพร้าว โรงงานผลิตอาหารกระป๋อง โรงงานทำปลาป่น โรงงานผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง น้ำยางข้น โรงบ่มใบยาสูบ โรงงานทำวุ้นเส้น โรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์นมสด 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

13 บทที่ 8 การประเมินความเสี่ยง
ลักษณะพิเศษของสินเชื่อเพื่อการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นรายเล็ก ทำให้มีต้นทุนการผลิตสูง เกษตรกรไทยมีความเสี่ยงสูงจากการขาดความรู้ทางวิชาการสมัยใหม่ มักอาศัยความชำนาญจากประสบการณ์ ขาดเงินลงทุน ราคาผลผลิตไม่แน่นอน สำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร ต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนสูงมาก เพราะต้องซื้อสินค้าจากเกษตรกรด้วยเงินสดเท่านั้น และขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการทำตลาดต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่เป็นหลักประกันมักมีปัญหา เพราะมีชื่อผู้ถือครองหลายคน 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

14 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://www.ssru.ac.th
Thank You ! 4 เมษายน 2560 ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


ดาวน์โหลด ppt ผศ.ดร.กฤษฎา สังขมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google