งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบรายงานข้อมูลอากาศปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบรายงานข้อมูลอากาศปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบรายงานข้อมูลอากาศปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

2 สมาชิก ชื่อหน่วยงานโทรศัพท์ Email น. ส. ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ กรมอุตุนิยมวิทยา 023989874 kwanchit@tmd.go.th น. ส. เบ็ญจวรรณ สีหาบุตร กรมอุตุนิยมวิทยา 023989874 benjawan@tmd.go.th

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบ webservices

4 แนวทางการดำเนินงาน ระบบรายงานข้อมูลอากาศปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒

5 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ทั่วไป

6 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา

7 การใช้งาน  เป็น Webservices แบบ... เรียกใช้ โดยใส่ " รหัส สถานี " เป็น parameter


ดาวน์โหลด ppt ระบบรายงานข้อมูลอากาศปัจจุบัน กลุ่มที่ ๒ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google