งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
กลุ่มที่ ๒ การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ในรูปแบบเว็บเซอร์วิส

2 สมาชิก น.ส. ขวัญจิต ประทุมภักดิ์ kwanchit@tmd.go.th
น.ส. เบ็ญจวรรณ สีหาบุตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. ๐๒-๓๙๘-๙๘๗๔

3 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลที่ต้องให้บริการกับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ อยู่เป็นจำนวนมาก การนำ Web Services เข้ามาใช้จะช่วยให้การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยามีความหลากหลายและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

4 แนวทางการดำเนินงาน ติดตั้งโปรแกรม และ Config ระบบ เพื่อให้ ROR สามารถติดต่อกับ SQLServer ได้ ศึกษาคำสั่งและวิธีการเรียกใช้ข้อมูลด้วย Activerecord ของ Rails เนื่องจาก ฐานข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็น SQLServer และไม่ได้ออกแบบตามหลักการของ Rails จัดเตรียมข้อมูลและบริการ โปรแกรมเว็บเซอร์วิสแบบ REST เพื่อให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

5 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชนทั่วไป

6 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา

7 การใช้งาน สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://119.46.126.26:4000/
เป็น Web Services แบบ REST สามารถเข้าใช้งานได้ที่


ดาวน์โหลด ppt การให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google