งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Lab IV: Array Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Lab IV: Array Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com
Lab IV: Array Suphot Sawattiwong

2 Lab 4.1 จงเขียนโปรแกรมเปลี่ยนตัวอักษรใน string จากตัวพิมพ์เล็กให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่โดยห้ามใช้ method คำสั่งที่ให้มากับ class string ใน C#

3 การสุ่มหรือ Random ให้ประกาศตัวแปรแบบ Random ขึ้นมา ใน Class
โดยมีรูปแบบดังนี้ Random <ชื่อตัวแปร>; เช่น Random random; ให้จัดการ new Random(); ที่ Initialize() หรือที่ Construtor เช่น random = new Random(); ส่วนวิธีใช้ int a= random.Next(<MaxValue>); เช่น int a= random.Next(9); จะมีค่าสูงสุด แค่ 0-8

4 Lab 4.2 จงเขียนโปรแกรมสุ่มตัวเลข 10 ตัว เข้าไปรับค่าใน array

5 การจัดเรียงข้อมูล วิธีการจัดเรียงข้อมูลมีหลากหลายรูปแบบ แต่แบบที่ให้ทดลองทำเรียกว่า Selection Sort 1. ให้หาค่าน้อยที่สุดใน array 2. ย้ายค่าน้อยที่สุดไปไหวข้างหน้า โดยการสลับตำแหน่งกันกับตำแหน่งล่าสุด 3. ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งครบจำนวน array

6 Selection Sort

7 Lab 4.3 จงเขียนโปรแกรมที่ใช้จัดเรียงข้อมูลจากน้อยไปหามาก ของตัวเลข 10 ตัวต่อไปนี้ {10, 8, 3, 9, 5, 7, 6, 4, 2, 1} {6, 5, 4, 7, 7, 8, 2, 3, 9, 0} {10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1} {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

8 Lab 4.4 ให้ทำการสุ่มตัวเลขใดๆ จำนวน 10 ตัว แล้วทำการจัดเรียงข้อมูลใหม่จากมากไปน้อย


ดาวน์โหลด ppt Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com Lab IV: Array Suphot Sawattiwong tohpus@gmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google