งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน
โครงการเรียนรู้ ดู ทำจรรยาบรรณของเรา 25 พฤษภาคม 2553 วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ปัญหาจริยธรรม ปัญหาสังคม ?
“… นับสิบๆ ปี สังคมของเราได้ผลิตความไม่เป็นธรรมไว้ทุกหนแห่ง ..คนไทยเราเห็นแก่ตัวมากขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกลายเป็นสังคมที่ผลิตความขัดแย้งอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือส่วนรวม อีกทั้งยังขาดแคลนกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งที่เหมาะสม สภาพเช่นนี้ทำให้สังคมเรากลายเป็นสังคมที่มีความรุนแรง ชอบแก่งแย่งชิงดี และเอาชนะกันอย่างขาดความเมตตาปราณี ซึ่งเป็นรากฐานของการเมืองแบบคับแคบและเห็นแก่ตัว” เสกสรรค์ ประเสริฐกุล (05/05/2553)

3 ตัวอย่างกรณีการกล่าวหาผิดจรรยาบรรณ
คณะ ผู้แจ้ง/กล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหา สาระ นักศึกษา อาจารย์/ผู้บริหาร แสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ อาจารย์ การบริหารงาน ประสิทธิภาพการสอน บัตรสนเท่ห์ การลาศึกษาต่อ ไม่ทำตามระเบียบ บุคคลภายนอก เครือข่าย ปชช จรรยาบรรณวิชาชีพ แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ประพฤติตนไม่เหมาะสม จรรยาบรรณ การใช้เวลาราชการ พ สายสนับสนุน พ สนับสนุน/ผู้บริหาร ผิดจรรยาบรรณผู้บังคับบัญชา นักศึกษา/อาจารย์ ยืมเงิน การสอน การปฏิบัติราชการ ใช้ผลงานวิชาการผู้อื่น

4 จริยธรรม จรรยาบรรณ - Ethics
จริยธรรม: ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎ ศีลธรรม แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพื่อการบรรลุถึง สภาพชีวิตอันทรงคุณค่าพึงประสงค์ จรรยาบรรณ: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบ อาชีพ การงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริม เกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็น ลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้

5 โทษทางกาย ผลทางใจ จริยธรรม จรรยาบรรณ วินัย กฎหมาย อาญา แพ่ง

6 ความเป็นมาของประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
2549 ข้อบังคับ สภามข.ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและอาจารย์ฯ 2550 ประกาศ กพอ.มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันฯ ข้อบังคับ สภามข.ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรฯ 2551 ประกาศ กพอ. มาตรฐานจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันฯ ประกาศ มข. (1326) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรฯ 2552 ข้อบังคับ สภามข.ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากรฯ ประกาศ มข. (1729) หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากรฯ

7 สังคม เพื่อนร่วมงาน วิชาชีพ นักศึกษา การปฏิบัติงาน หน่วยงาน
ตนเอง วิชาชีพ การปฏิบัติงาน หน่วยงาน นักศึกษา ผู้รับบริการ สังคม เพื่อนร่วมงาน

8 การกระทำผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง
นำผลงานทางวิชาการของผู้อื่นมาเป็นของตน ล่วงละเมิดทางเพศหรือมีความสัมพันธ์ทางเพศ กับนศ. เรียกรับทรัพย์สินจาก นศ.หรือผู้รับบริการ เพื่อ กระทำหรือไม่กระทำการ เปิดเผยความลับของ นศ. หรือผู้รับบริการ โดย มิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหาย สอน อบรม นศ. ให้กระทำผิดกฎหมาย ความผิดอื่นๆ ที่ สภาสถาบันกำหนด

9 การดำเนินการทางจรรยาบรรณ กรณีไม่เป็นความผิดทางวินัย
การดำเนินการทางจรรยาบรรณ กรณีไม่เป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการดังต่อไปนี้ ตักเตือน สั่งให้ดำเนินการให้ถูกต้องภายในเวลาที่ กำหนด ทำทัณฑ์บน  บันทึกในทะเบียนประวัติบุคคล  บุคลากรใดไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่ากระทำผิด วินัย

10 ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานกิจกรรมระดับคณะฯ และหน่วยงาน ๒๕๕๓ (๔ ด้าน)
ตัวอย่างแผนปฏิบัติงานกิจกรรมระดับคณะฯ และหน่วยงาน ๒๕๕๓ (๔ ด้าน) การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านจรรยาบรรณ กระตุ้นส่งเสริม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีช่องทางรับข้อคิดเห็น เสนอแนะจากผู้รับริการ มีการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจ มีแนวทางการให้รางวัลด้านแก่ผู้ปฏิบัติหรือมีจรรยาบรรณ ดีงาม มีมาตรการในการกำกับ ดูแลผู้ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือฝ่าฝืน มีระบบประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบุคลากร มีรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการจรรยาบรรณ


ดาวน์โหลด ppt การนำนโยบายจรรยาบรรณ ลงสู่การปฏิบัติในระดับคณะ/หน่วยงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google