งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุม

2 การควบคุม หมายถึง ผู้บริหารสอดส่องดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ดำเนินด้วยความราบรื่น เป็นระเบียบ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

3 ควบคุมอะไร ด้านปริมาณ ด้านคุณภาพ ด้านเวลา ด้านค่าใช้จ่าย

4 เทคนิคการควบคุม การควบคุมล่วงหน้า การควบคุมปัจจุบัน การควบคุมหลังการดำเนินการ

5 การควบคุมค่าใช้จ่ายและเวลา
การโดยอาศัยงบประมาณ เรียกว่า Planing – Programming – Budgeting System

6 การควบคุมเวลาแบบ PERT
Programme-Evaluation-Review Technique

7 ปัญหาในการควบคุม ขั้นวางแผน ขั้นการจัดสายงาน ขั้นการจัดการ ขั้นประเมินผล

8 การตรวจสอบและประเมินผล

9 การวัดผลงาน การวัดประสิทธิภาพการทำงานหมายถึง การดำเนินงานไปอย่างถูกต้อง ใช้เวลาได้ดีและเหมาะสม วิธีการดี การใช้จ่ายเป็นไปอย่างประหยัด ใช้คนและวัสดุเต็มที่

10 วิธีการวัดผลงาน วัดโดยการตรวจ เช่น เดินตรวจตราดูโดยทั่วไป
รายงานด้วยวาจา การตรวจสอบการกำหนดเวลา

11 การตรวจสอการใช้จ่ายงบประมาณ
การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงาน การตรวจสอบทางบัญชี การจัดการ


ดาวน์โหลด ppt การควบคุม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google