งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมด้านแผนงานและงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมด้านแผนงานและงบประมาณ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมด้านแผนงานและงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2553 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552 ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

2 1. เรื่องที่ประธานแจ้งฯ
หัวข้อการประชุม 1. เรื่องที่ประธานแจ้งฯ 2. แผนงาน MTEF ปีงบประมาณ 3. โครงการ SP2 ปีงบประมาณ 2553 3.1 การตรวจสอบชื่อประมาณการ ในใบเบิกฯ กับ แผนงาน 3.2 การตรวจสอบ ผลการจัดจ้าง ที่อนุมัติรับราคาสูงกว่าวงเงินตาม ปมก. 3.3 การคำนวณค่าควบคุมงานฯ ตามผลประกวดราคา 3.4 การควบคุมค่าจ้างชั่วคราวไม่ให้เกินวงเงินที่ขอตั้ง ปมก. 3.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละ ปมก. 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้ทหารฯ ดำเนินการ 3.7 การปรับแผนงานซ่อมแซมบ้านพัก 3.8 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 4. เรื่องอื่นๆ

3 หัวข้อการประชุม 1. เรื่องที่ประธานแจ้งฯ

4 หัวข้อการประชุม 2. แผนงาน MTEF ปีงบประมาณ 2553-2556 รองอธิบดีฯ แผนงาน
3-6 พ.ย. 2552 ส่วนปรับปุงฯ 3 4 2 แผนงาน ของกรมฯ 6 1 5 คณะกรรมการ จัดทำแผนฯ สชป. กองแผนงาน 2 9-10 พ.ย. 2552 กลุ่มกิจกรรมพิเศษ สชป. ขอปรับแผนงานฯ 22 ต.ค. 2552 26-30 ต.ค. 2552

5 ข้อทักทวง ของ กองแผนงาน
หัวข้อการประชุม 2. แผนงาน MTEF ปีงบประมาณ การปรับแผนฯ ของ สชป.3 ข้อทักทวง ของ กองแผนงาน เหตุผลความจำเป็น 1. เพิ่มเติมโครงการฯ ที่ไม่มีอยู่ในแผนฯ 2. ปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของ โครงการ 3. ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมสถานภาพความ พร้อมของโครงการ 1. เปลี่ยนแปลงโครงการที่อยู่ใน SP2 2. เสนอโครงการ ไม่ตรง ผลผลิต 3. กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การจัดการน้ำฯ พัฒนาแหล่งน้ำฯ

6 Website ศูนย์ประสานแผนฯ สชป.3
3. โครงการ SP2 ปี 2553 3.1 การตรวจสอบชื่อประมาณการ ในใบเบิกฯ กับ แผนงาน Website ศูนย์ประสานแผนฯ สชป.3 Website กองแผนงาน

7 3. โครงการ SP2 ปี 2553 3.2 การตรวจสอบ ผลการจัดจ้าง ที่อนุมัติรับราคาสูงกว่าวงเงินตาม ปมก. - ต่อรองราคาฯ หรือ ของบประมาณเพิ่ม 3.3 การคำนวณค่าควบคุมงานฯ ตามผลประกวดราคา = 3% ของ ผลประกวดราคาจ้างเหมา 3.4 การควบคุมค่าจ้างชั่วคราวไม่ให้เกินวงเงินที่ขอตั้ง ปมก. - อยู่ในวงเงินค่าจ้างชั่วคราว ที่ปรากฏอยู่ใน ชป.325

8 งานดำเนินการอง งานจ้างเหมา
3. โครงการ SP2 ปี 2553 3.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละประมาณการ นิยาม งบเหลือจ่าย : เป็นงบประมาณรายจ่ายจากการดำเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายผลผลิตหรือ โครงการ หรือจากการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว งานดำเนินการอง 1. รายการซื้อวัสดุที่ปรากฏชื่ออยู่ใน ชป.325 งานจ้างเหมา 2. ค่าอำนวยการที่ลดลง (เนื่องจากวงเงินซื้อลดลง) 1. ค่าจ้างเหมา 2. ค่าควบคุมงานฯ

9 3. โครงการ SP2 ปี 2553 3.5 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละประมาณการ
ประเด็นหารือ : งานดำเนินการเอง 1. งาน คสล. : ค่าวัสดุ ปูนซีเมนต์, ทราย, หินย่อย, เหล็กเส้น หากผลการจัดซื้อ ต่ำกว่าราคากลาง ถือเป็นงบเหลือ(จ่าย) หรือ ไม่ 2. งานซื้อวัสดุ : ที่ปรากฏชื่อรายการอยู่ใน ชป.325 เช่น ซื้อ ท่อ คสล. หากผลการจัดซื้อได้ราคา ต่ำกว่าราคาใน ปมก. ถือเป็นเงินเหลือ(จ่าย) และ หากผลการจัดซื้อ ไม้แบบ ได้ราคาสูงกว่าราคาใน ปมก. การนำเงินที่เหลือจากการซื้อ ท่อ คสล. มาเพิ่ม ให้ในรายการซื้อ ไม้แบบ ควรที่จะต้องมีการ Revise ปมก. หรือไม่ สรุปว่า : การดำเนินการที่แตกต่างไปจาก ปมก. เดิม จะต้อง Revise ปมก. งบเหลือจ่าย คืน กรมฯ = เงินงวด – วงเงิน ตาม ปมก. Revise

10 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
3. โครงการ SP2 ปี 2553 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ที่ ประมาณการ โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) หมายเหตุ ทั้ง ปมก. โอนทหาร 1. แก้มลิงบึงมาย (ระยะที่ 2) ชป.อุตรดิตถ์ 50.000 28.706 2. แก้มลิงบึงมาย (ระยะที่ 3) 72.100 3. แก้มลิงบึงแวง ชป.พิษณุโลก 19.533 16.870 4. แก้มลิงบึงหล่ม 82.399 5. แก้มลิงโปร่งขุนอินทร์ 12.163 11.330 6. แก้มลิงบึงนาราง ชป.พิจิตร 20.000 17.630 7. แก้มลิงบึงอ้อ ชป.นครสวรรค์ 22.802 21.906 8. อาคารบังคับน้ำบึงละหุ่ง 11.940 11.049 9. คลองผันน้ำคลองเมม (คลองบางแก้ว) ก่อสร้าง 1/03 54.280 รวม 9 ปมก.

11 1. มีบันทึก สอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2
3. โครงการ SP2 ปี 2553 3.6 การวางแผนการดำเนินโครงการที่โอนให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา แนวทางดำเนินการ 1. มีบันทึก สอบถาม ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 2 2. วางแผนการใช้เครื่องจักรกล 3. เตรียม Revise แผนจัดซื้อจัดจ้าง (โดยคงรายการเดิมไว้) แต่ยังไม่เสนออนุมัติ จนกว่า สชป.3 จะได้ข้อสรุปและแจ้งโครงการ

12 ปมก. งานซ่อมแซมบ้านพัก ที่อยู่ในแผนงาน SP2
3.7 การปรับแผนงานซ่อมแซมบ้านพัก ที่ โครงการ ประมาณการ หมายเหตุ (จำนวน) (ล้านบาท) 1. งานอาคารสถานที่ สชป.3 1 ปมก. 3.500 2. เขื่อนนเรศวร 3 ปมก. 2.680 3. พลายชุมพล 2 ปมก. 0.800 4. ดงเศรษฐี 0.700 5. ท่าบัว 1.200 6. ชป.อุตรดิตถ์ 5 ปมก. 6.800 7. ชป.นครสวรรค์ 2.600 8. ชป.พิจิตร 9. สถานีทดลองการใช้น้ำ 2.000 รวม 9 ปมก. 21 ปมก. 21.080 ปมก. งานซ่อมแซมบ้านพัก ที่อยู่ในแผนงาน SP2

13 3. โครงการ SP2 ปี 2553 3.8 ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา งานดำเนินการเอง นำรายการ สัญญาหลัก วงเงินสูงสุด 1 รายการ นำรายการ ซื้อวัสดุหลัก วงเงินสูงสุด 1 รายการ รายงานทุกวันที่ 10, 20, 30 ของเดือน เป็นรายงานที่กรมฯ ให้ความสำคัญมาก

14 หัวข้อการประชุม 4. เรื่องอื่นๆ

15 กรมชลประทานมีจุดมุ่งหมายปลายทางเพื่อการมีน้ำดื่ม น้ำใช้ ตลอดจนการป้องกันปัญหาต่างๆ
จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมด้านแผนงานและงบประมาณ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google