งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการจัดการ สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการจัดการ สารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการจัดการ สารสนเทศ
พิบูลศิลป์ วัฑฒนะพงศ์ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 ความร่วมมือ - หน่วยงาน 2 แห่ง ขึ้นไป - ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
- บุคลากรตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป - หน่วยงาน 2 แห่ง ขึ้นไป - ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน - แลกเปลี่ยนสิ่งของ อุปกรณ์ ฯลฯ - แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น

3 ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ฯลฯ ร่วมมือกัน เนื่องจาก...
ห้องสมุด ศูนย์เอกสาร ฯลฯ ร่วมมือกัน เนื่องจาก... ความไม่เพียงพอของเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ต้องการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องการใช้งบประมาณให้คุ้มค่า แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน ร่วมกันผลิตผลงาน แลกเปลี่ยนบุคลากร

4 ความร่วมมือมีหลายด้าน
นโยบาย งบประมาณ เทคนิคและบริการ บุคลากร ข้อมูลในรูปสื่อทุกประเภท

5 ความร่วมมือในการจัดการสารสนเทศ 3 ระดับ
ความร่วมมือในการจัดการสารสนเทศ 3 ระดับ ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (Library Cooperation) ภาคีห้องสมุด (Library Consortium) ข่ายงานห้องสมุด (Library Network)

6 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด (Library Cooperation)
- ห้องสมุดตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ร่วมมือกันเพื่อให้บริการผู้ใช้ เช่นการยืมระหว่างห้องสมุด หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ

7 ภาคีห้องสมุด (Library Consortium)
- เป็นความร่วมของห้องสมุดประเภทเดียวกันตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป เช่นห้องสมุดเฉพาะ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย หรือเน้นการบริการสาขาเดียวกัน หรืออยู่ในภูมิภาคเดียวกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ หรือเพื่อรวมพลังในการต่อรองกับสำนักพิมพ์ หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ

8 ข่ายงานห้องสมุด (Library Network)
- การดำเนินการร่วมมือกัน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน่วยงานกลางทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ การร่วมมือระดับนี้อาศัยข้อมูลการสื่อสารและคอมพิวเตอร์ ต้องมีสำนักงานและเจ้าหน้าที่ประจำ

9 สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำหน้าที่เป็น…
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย ห้องสมุดเฉพาะด้านการเกษตร ห้องสมุดศูนย์สารสนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ (ในระบบสารสนเทศการเกษตรนานาชาติ : AGRIS) Website :

10 ความร่วมมือในระบบ AGRIS (International Information System for Agricultural Science and Technology)
ระดับภูมิภาค (Regional) ได้แก่ AIBA(Agricultural Information Bank of Asia) ระดับนานาชาติ (International) ได้แก่ FAO  สืบค้นข้อมูลด้านการเกษตร ได้ที่

11 America/Latin America
ระดับนานาชาติ America/Latin America Africa FAO Asia Europe

12 Asia ( ศูนย์ดำเนินการที่ AIBA )
ระดับภูมิภาค Philippines Asia ( ศูนย์ดำเนินการที่ AIBA ) Singapore Thailand Indonesia Malasia

13 สำนักหอสมุด มก. (National AGRIS Center)
ระดับชาติ สถาบันการศึกษา สำนักหอสมุด มก. (National AGRIS Center) หน่วยราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การต่างประเทศ

14 FAO AIBA (Asia) KU library (Thailand)

15 ความร่วมมือในอดีต การจัดหาร่วมกัน เอกสาร สิ่งพิมพ์ วัสดุไม่ตีพิมพ์
เทคนิค งานบริการ โสตทัศนวัสดุ จัดทำฐานข้อมูลเฉพาะเรื่อง

16 ความร่วมในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการร่วมมือในระดับเครือข่าย
E-Journal E-Magazine E-Text E-Reference database Library link Online real-time reference 

17 ข้อเท็จจริง และปัญหา ค่าใช้จ่ายสูง
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

18 ปัจจัยที่จะทำให้ความร่วมมือสำเร็จ
ต้องมีนโยบาย เกณฑ์การปฏิบัติงาน เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติ ต้องมีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องมีงบประมาณสนับสนุน มีการบริหารจัดการที่ดี มีข่ายงานห้องสมุด (Library Network) มีหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือ 

19 ???ข้อซักถาม???

20 ...สวัสดี...


ดาวน์โหลด ppt ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด : ความเป็นไปได้ในการจัดการ สารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google