งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ
วันที่ ๑๑- ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีศักยภาพด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

3 ตัวชี้วัดกิจกรรม ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP สามารถยกระดับ การพัฒนาตนเอง ด้านการจัดทำแผนธุรกิจได้

4 แผนธุรกิจคืออะไร เอกสารที่แสดงถึงความคิดของผู้บริหารกิจการในเรื่องของ วิธีการในการดำเนินงานของกิจการด้านต่างๆ (การตลาด การผลิต การจัดการ และการเงิน) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ เสมือนเป็นแผนที่ในการเดินทางของธุรกิจ

5 ทำไมต้องเขียนแผนธุรกิจ ?
ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่จะทำได้ชัดเจน เป็นระบบ ลดข้อผิดพลาด ทำให้คนอื่น (ผู้ร่วมลงทุน เพื่อนร่วมงาน ผู้สนับสนุนทุน เป็นต้น) เข้าใจว่าเรากำลังจะทำอะไร เป็นแผนที่นำทางในการทำงานในอนาคต

6 ทำแผนธุรกิจเพื่ออะไร
ได้แนวทางในการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม เป็นสื่อในการถ่ายทอดแนวความคิดวิธีการดำเนินงานแก่ผู้ร่วมงานได้ชัดเจน เป็นเครื่องมือในการควบคุมและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ ประกอบโครงการขอความสนับสนุนทางด้านเงินทุน

7 องค์ประกอบของแผนธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มประสิทธิภาพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ด้านการจัดทำแผนธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google