งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS SHARE & LEARN 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี Warning System วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS SHARE & LEARN 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี Warning System วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS SHARE & LEARN 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี Warning System วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2554 คณะเทคนิคการแพทย์

2 สืบเนื่องจากคณะต้องรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีแก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นประจำ ทุกปี และเพื่อให้ทราบถึงสถานะของการปฏิบัติราชการตามแผน จึงมีการสร้างโปรแกรมติดตามผลการปฏิบัติราชการตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีขึ้น เพื่อติดตามแผนปฏิบัติราชการ โดยมีการจัดทำสรุปผลการปฏิบัติราชการตามรอบ 3 6 9 และ 12 เดือน เพื่อรายงานต่อที่ประชุมทีมผู้บริหาร เพื่อรับทราบ สถานะของการปฏิบัติราชการ ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน

3 มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบและ มีความสามารถวิเคราะห์ระบบงานที่ปฏิบัติ อยู่เป็นประจำ ปัจจัยความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ มีระบบการติดตามงาน และสามารถวิเคราะห์งานได้ อย่างเป็นระบบ

4


ดาวน์โหลด ppt องค์กรแห่งการเรียนรู้ AMS SHARE & LEARN 2011 การสร้างโปรแกรมติดตามผลการปฏิบัติ ราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี Warning System วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google