งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio)
โครงการ นครพนม

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio)
หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมควรเข้าใจถึงวิธีการต่างๆ ดังนี้: การเตรียมพร้อมและการนำเสนอนโยบายสาธารณะต่อคณะสมาชิกชุมชน จำลองการทำประชาพิจารณ์โดยการนำเสนอแฟ้มผลงานต่อสาธารณะ ทบทวนถึงประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้

3 วัตถุประสงค์ของการจำลองการทำประชาพิจารณ์
แจ้งให้ประชาชนทราบถึงความสำคัญของปัญหา อธิบายและประเมินนโยบายที่เป็นทางเลือกโดยแจกแจงข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละนโยบาย ตอบข้อขัดข้องเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะที่เสนอโดยชี้ให้เห็นว่าเป็น หนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหา อธิบายวิธีการหาแนวทางสนับสนุนสำหรับนโยบายที่เสนอ จากภาครัฐ และประชาชน

4 รายละเอียดการจำลองการทำประชาพิจารณ์
แต่ละกลุ่มที่แสดงผลงานมีเวลา 10 นาที ในการนำเสนอและตอบข้อซักถาม ในงานของตนเองต่อหน้าคณะสมาชิกชุมชนจำนวน 3 – 5 คน. ช่วงแรกของการนำเสนอปากเปล่า (ระยะเวลา 4 นาที) นักเรียนควรจะ: นำเสนอบทสรุปของเนื้อหาที่สำคัญที่ค้นพบจากการค้นคว้า   เขียนคำชี้แจงและอธิบายปัญหา และข้อเสนออย่างละเอียด ทั้งบนผังนิทรรศการ และแฟ้มข้อมูล

5 ...ในส่วนแรกของการนำเสนอนักเรียนควรจะ
ใช้ผังนิทรรศการเป็นจุดอ้างอิง แต่ไม่ควรอ่านตามทุกคำ ใช้รูปถ่าย แผนภูมิ และสื่อทางสายตาอื่นๆ ในผังนิทรรศการเพื่อ อธิบายและเน้นในจุดประสงค์ ใส่เฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้นลงในผังนิทรรศการในการนำเสนอ ปากเปล่า

6 รายละเอียดการจำลองการทำประชาพิจารณ์
สำหรับส่วนที่สองของการนำเสนอปากเปล่า (ระยะเวลา 6 นาที) คณะกรรมการจะให้แต่ละกลุ่มงาน:  อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงเหตุผลที่กล่าวถึงในถ้อยแถลงช่วงแรก  ยกตัวอย่างที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนถ้อยแถลงและเหตุผลที่ได้นำเสนอไปแล้ว

7 ...คณะกรรมการจะให้แต่ละกลุ่มงาน:
ปกป้องจุดยืน หรือความคิดเห็นที่ได้นำเสนอ ตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่ได้คัดเลือก และงานค้นคว้าที่ได้ ดำเนินการ ตอบคำถามเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้

8 ข้อแนะนำสำหรับการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอปากเปล่า
ในการเตรียมการนำเสนอปากเปล่า นักเรียนควรจะ: ฝึกฝนการนำเสนอก่อนที่จะนำเสนอจริงต่อหน้าผู้ชม ต้องให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มงานมีส่วนร่วมในการตอบปัญหา ใช้บันทึกย่อช่วยในช่วงการกล่าวเปิด แต่ไม่ควรใช้ในช่วงตอบคำถาม

9 ในการเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอปากเปล่า นักเรียนควรจะ:
หลีกเลี่ยงการอ่านจากบันทึกย่อโดยตรงในช่วงการกล่าวเปิด อ้างอิงถึงข้อมูลในผังนิทรรศการที่เกี่ยวข้องในช่วงของการกล่าวเปิด และในช่วงของการตอบคำถาม ยกประโยชน์ให้กับทีมงานสำหรับผลงานในโครงการ

10 แต่ละกลุ่ม มีเวลา 12 นาที - การนำเสนอ 6 นาที - กรรมการซักถาม 6 นาที


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 5 การนำเสนอแฟ้มผลงาน (Portfolio)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google