งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชนได้ อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชนได้ อย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชนได้ อย่างไร
คำถามประกอบกิจกรรม ประเด็นที่ 1 กระบวนการเรียนการสอนของโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) กับการแก้ปัญหา “ขยะในโรงเรียน” ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชนได้ อย่างไร ประเด็นที่ 3 บทบาทของชุมชน/โรงเรียนจะสนับสนุนให้โครงการสร้าง สำนึกพลเมือง (Project Citizen) ได้อย่างไร ประเด็นที่ 4 ปัจจัยความสำเร็จของโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ของโรงเรียน

2 วิธีดำเนินการ Facilitator
แบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเป็น 4 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน 1. ให้แต่ละกลุ่มกำหนดผู้อำนวยการกลุ่ม 1 คน (Facilitator)* *หน้าที่: 1. ให้อำนวยการระดมสมองในประเด็นที่กำหนดให้ โดยพยายามกระต้นให้ ทุกคนในกลุ่มแสดงความคิดเห็น โดยผู้ที่สวมบทบาทต้องไม่เสนอความคิดเห็นใด ๆ 2. ให้จดความเห็นที่กลุ่มเสนอลงบน Flip Chart

3 วิธีดำเนินการ Facilitator (ต่อ)
2. ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองในประเด็นดังต่อไปนี้ กลุ่มที่ 1 : ประเด็นที่ 1 กลุ่มที่ 2 : ประเด็นที่ 2 กลุ่มที่ 3 : ประเด็นที่ 3 กลุ่มที่ 4 : ประเด็นที่ 4

4 วิธีดำเนินการ Facilitator (ต่อ)
4. เมื่อเวลาทำกิจกรรมครบ 40 นาที ให้ตัวแทนกลุ่ม 1 คน มา นำเสนอความเห็นโดยสรุปให้ห้องฟัง กลุ่มละ 5 นาที เมื่อครบทั้ง 4 กลุ่มแล้วให้ผู้เข้าอบรมแลกเปลี่ยน/เสนอความเห็นเพิ่มเติม นาที 5. เวลาทำกิจกรรมนี้ใช้ทั้งหมด 1ชั่วโมง15 นาที


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นที่ 2 การศึกษาในปัจจุบันช่วยเยาวชนในการแก้ปัญหาชุมชนได้ อย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google