งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ Strategy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ Strategy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ System"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ Strategy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ System
โครงสร้างStructure ทักษะ Skills บุคลากร Staff รูปแบบ Styles Source: McKinsey 7-S

2 กลยุทธ Strategy โครงสร้างStructure ระบบ System
ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value โครงสร้างStructure ระบบ System

3 ความคาดหวังต่อ...ค่านิยมที่ใช้ร่วมกัน ของ กสธ.
“ศักยภาพของคน” (Human) Potential “การมีส่วนร่วม” Participation “การทำงานร่วมกัน” Partnership “การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ” (Healthy) Living “การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา” Learning for development “มาตรการทางกฎหมาย” Law enforcement

4 ความคาดหวังต่อ...กลยุทธ์ในการทำงาน ของ กสธ.
Key changes Critical Success Factors Strategic challenges Strategic advantages

5 ความคาดหวังต่อ...กลยุทธ์ในการทำงาน ของ กสธ.
Public engagement Societal Engagement Political engagement Partner engagement

6 ความคาดหวังต่อ...กลยุทธ์ในการทำงาน ของ กสธ.
นโยบาย กฎหมายและมาตรฐาน บริการ สนับสนุน กสธ. vs. ประเทศ ทันสมัย บังคับใช้ อย่างมี ประสิทธิผล กำกับทิศทาง ทำในสิ่งใน คนอื่นไม่ทำ หรือ ทำไม่ได้ ทำ เพราะต้อง ใช้อำนาจ ทางกฎหมาย ร่วมกันทำ ช่วยทำ เอื้ออำนวย ให้แนวทาง ระยะสั้น vs. ระยะยาว

7 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
ฐานข้อมูล และสารสนเทศเพื่อการจัดการ แผนกำลังคนของประเทศที่ครอบคลุม การกระจายทรัพยากรบุคคลทางสาธารณสุข ที่คำนึงถึงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม มีความยืดหยุ่น และมีจุดเน้นของการจัดการ คุณภาพของบุคลากร


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ Strategy ค่านิยมที่ ใช้ร่วมกัน Shared value ระบบ System

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google