งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต
พฤติกรรมบำบัด คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต

2 เทคนิคการปรับพฤติกรรม
ใช้หลักทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning Theory) วิธีการปรับพฤติกรรมมีเป้าหมาย 3 เรื่อง 1. ลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 2. ส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม 3. สร้างพฤติกรรมใหม่

3 วิธีที่ใช้ในการปรับพฤติกรรม
การเสริมแรง   การหยุดยั้ง   การงดร่วมกิจกรรม การทำสัญญากับเด็ก การลงโทษ การเป็นแบบอย่างที่ดี 

4 ขั้นตอนการปรับพฤติกรรม : ปัญหาคือจุดเริ่มต้น
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม... ไม่สำเร็จ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม... สำเร็จ

5 เมื่อทราบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว จึงเริ่มขั้นตอนการปรับพฤติกรรมได้ดังนี้
ค้นหาพฤติกรรมที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง ตั้งรางวัลที่ต้องการ มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ ในการปรับพฤติกรรม ไม่ควรปรับพร้อมกันหลาย ๆ พฤติกรรม ควรแก้ไขพฤติกรรม ไม่เหมาะสมที่

6 เทคนิค : ตัวช่วยในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ถ้าพฤติกรรมนั้นยากหรือมีมากเกินไป ให้แบ่งเป็นส่วนย่อย ๆ ให้เขียนหรือพูดพฤติกรรมที่ต้องการจะทำดังๆ การใช้ประโยชน์จากบุคคลใกล้ชิด (เสริมแรงบวก และ เสริมแรงลบ) การสร้างพฤติกรรมคู่แข่ง ต้องมีกิจกรรมอื่นให้ทำแทน คัดเลือกตัวอย่างที่ดีให้ทำตาม ผู้ที่เป็นตัวอย่างควรมีลักษณะ ดึงดูดใจ

7 การจูงใจ (Motivation)
การจูงใจ หมายถึงสภาวะที่ถูกกระตุ้นหรือผลักดันโดยแรงจูงใจ ให้แสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่งอย่างใดออกมา เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ที่หวังไว้

8 วัฏจักรของการจูงใจ

9 ทฤษฎีของแรงจูงใจ (Theories of motivation)
ทฤษฎีของความต้องการและแรงขับ (Theory of needs and drives) ทฤษฎีเกี่ยวกับสมดุลยภาพและแรงขับ (Homeostasis and drive theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับเหตุกระตุ้นใจ (Incentive theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับสัญชาตญาณ (Instinct theory) ทฤษฎีเกี่ยวกับการรับรู้ (Cognitive theory)     

10 กลวิธีคลายเครียด จดบันทึกประจำวัน
ปรับปรุงทักษะการใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หลีกเลี่ยงความเบื่อหน่ายหมดไฟในการตั้งใจลดน้ำหนัก ดูแลตัวเองให้สุขภาพดี สร้างสัมพันธไมตรีกับเพื่อนในที่ทำงานและนอกที่ทำงาน รู้จักลาพักผ่อน ลาพักร้อน ในบางกรณีจำเป็นต้องฝึกการปฏิเสธ หัด “Say No” หัดยับยั้งชั่งใจ ทางออกของความเครียด เช่น ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาที่เราสนุก การอ่านหนังสือที่เราชอบ

11 การประเมินพฤติกรรม (Behavioral Assessment)
วิธีการประเมินพฤติกรรม การสังเกตพฤติกรรม การจดบันทึกพฤติกรรม

12 ตัวอย่างการสังเกตและการบันทึกระดับน้ำหนัก และอามรณ์
อารมณ์ดี/น้ำหนัก

13 ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt คัชชาตา เจริญวงค์ นักจิตวิทยาคลินิก ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google