งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุมตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุมตัวแปร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุมตัวแปร

2 ความหมายของตัวแปร ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่ แตกต่าง หรือเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน

3 1. ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ เป็นตัวแปรที่เราต้องการศึกษาหรือทดลองดู ว่าเป็นสาเหตุ ที่ทำให้เกิดผลตามที่เราสังเกตหรือไม่

4 2. ตัวแปรตาม ตัวแปรไม่อิสระหรือตัวแปรผล เป็นตัวแปรที่เกิดมาจากตัวแปรเหตุ เมื่อตัวแปรเหตุเปลี่ยนแปลง ตัวแปร ตามก็จะเปลี่ยนแปลง ตามไปด้วย

5 ตัวแปรอื่น ๆ ที่อาจส่งผลต่อการทดลอง ทำให้ผลการทดลองคลาดเคลื่อนไป ต้องควบคุมตัวแปรให้เหมือน ๆ กัน 3. ตัวแปรควบคุม

6 ชนิดของตัวแปร

7 1. ตัวแปรต้น

8 2. ตัวแปรตาม ชนิดของตัวแปร

9 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม ชนิดของตัวแปร

10 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม ชนิดของตัวแปร สาเหตุหรือสิ่งที่ถูกกำหนด

11 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม ชนิดของตัวแปร สาเหตุหรือสิ่งที่ถูกกำหนด ผลที่เกิด จากการ ทำหรือ ทดลอง

12 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม ชนิดของตัวแปร สาเหตุหรือสิ่งที่ถูกกำหนด ผลที่เกิด จากการ ทำหรือ ทดลอง สิ่งที่ต้อง ควบคุมให้ เหมือน ๆ กัน

13 การเขียนเค้าโครงของโครงงาน

14

15 2. ชื่อผู้ทำโครงงาน ผู้รับผิดชอบโครงงาน อาจเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

16 3. ชื่อที่ปรึกษา โครงงาน ครู - อาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ มีในท้องถิ่น ผู้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ควบคุมการทำงานของ ผู้เรียน

17 สภาพปัจจุบันที่เป็นความต้องการ และความคาดหวังที่จะเกิดผล 4. หลักการและเหตุผล

18 5. จุดหมายหรือวัตถุประสงค์ สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดโครงงาน ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

19 6. สมมุติฐานของการศึกษา ( ในกรณีที่เป็นโครงงานการทดลอง ) ข้อตกลง / ข้อกำหนด / เงื่อนไข เพื่อเป็นแนวทาง ในการพิสูจน์ให้เป็นไปตามที่กำหนด

20 7. ขั้นตอนการดำเนินงาน กิจกรรมหรือขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่

21 8. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ระยะเวลาการดำเนินงานโครงงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบสิ้น

22 9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ สภาพของผลที่ต้องการให้ เกิดทั้งที่เป็นผลผลิต กระบวนการและผลกระทบ

23 ชื่อเอกสารและข้อมูลที่ได้ จากแหล่งต่าง ๆ ที่นำมาใช้ ในการดำเนินงาน 10. เอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม


ดาวน์โหลด ppt 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุมตัวแปร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google