งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การส่งเสริมสุขภาพ พนัส พฤกษ์สุนันท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การส่งเสริมสุขภาพ พนัส พฤกษ์สุนันท์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การส่งเสริมสุขภาพ พนัส พฤกษ์สุนันท์

2 สุขภาพ คือ อะไร ??? WHO : สุขภาพมีความหมายมากกว่าการไม่เจ็บป่วย สุขภาพเป็นสภาวะความเป็นปกติสุขอย่างสมบูรณ์ ทั้งทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ สุขภาพเป็นความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับตัวเราเอง สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา และเมืองของเรา สุขภาพ (-) ----(0)----(+) ใครเป็นผู้ดูแลสุขภาพ

3 ใจ สุขภาวะ กาย จิตวิญญาณ สังคม
พนัส พฤกษ์สุนันท์

4 Soviet Russia Alma Ata Health for All by 2000 1978
Global Conference on Health Promotion City Country Year Themes Soviet Russia Alma Ata Health for All by 2000 1978 1. Ottawa Canada The Move Towards a New Public Health Ottawa Charter 2. Adelaide Australia Health Public Policy 3. Sundsvall Sweden Supportive Environments for Health 4. Jakarta Indonesia New Partners for a New Era Leading Health Promotion into 21 Century 5. Mexico city Mexico Health Promotion : Bridging the Equity Gap 6.Bangkok Thailand Policy and Partnership for Action

5 Health Promotion is the process
of enabling people to increase control over, and to improve, their health (Ottawa Charter, 1986)

6 ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพ
ความเสมอภาค การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม การศึกษา สุขภาพ ความปกติ คุณค่า จิตสำนึก สันติภาพ ระบบการศึกษา สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ระบบนิเวศ การคมนาคม สื่อสาร ระบบสาธารณสุข ระบบเศรษฐกิจ

7 5 Infrastructures 5 Actions 3 Strategies 3 Approaches
"3355" of Health Promotion 5 Infrastructures Partners 5 Actions 1 2 Media and Communication Training 3 Strategies Supportive Environment Community Participation Health Issues mediate advocate 3 Approaches Advocate Settings Population 5 3 Regulations Personal Development Health Care Reform New Information Technology Regulation enable Health Public Policy Building Capacity 4 Investment Research

8 “3355” of Health Promotion 2 1 5 3 4 พนัส พฤกษ์สุนันท์
การสื่อสารเพื่อสุขภาพ (Media and Communication) นโยบายสาธารณสุขเพื่อสุขภาพ (Healthy Public Policy) 1 การอบรม (Training) การมีส่วนร่วม ของประชาชน (Community Participation) สิ่งแวดล้อมที่ เอื้อต่อสุขภาพ ปัญหาสุขภาพ (Supportive (Health Issues) การชี้แนะ การประสานงาน Environment) (advocate) ยึดพื้นที่ (mediate) ประชากร 5 (Settings) (Population) 3 กฎเกณฑ์ กฎหมาย การปฏิรูป การสร้างพลัง เทคโนโลยี ข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ การพัฒนาคน (enable) ระบบสุขภาพ (Personal Development) (Health Care Reform) ระเบียบ (Regulations) (New Information Technology) 4 วิจัยและพัฒนา(Research) พนัส พฤกษ์สุนันท์

9 การเคลื่อนไหวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพในไทย
1980 เริ่ม HFA เน้นการบวนการ PHC ให้ปชช.มีส่วนร่วมในรูปอสม. ทำงานเชื่อมโยงกันระบบบริการสุขภาพ อสม.เข้มแข็ง แต่ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อย โดยเฉพาะเขตเมืองได้ผลน้อย

10 ในระยะ 15 ปีที่ผ่านมา มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
กระบวนการพัฒนาเมืองน่าอยู่ เน้นที่ Supportive Environment and People Empowerment ในอปท. นโยบายสุขภาพดีที่ต้นทุนต่ำในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ การมีพรบ.กองทุน สสส. ในปี 2544 พรบ.หลักประกันสุขภาพ ปี 2545

11 นโยบายสร้างนำซ่อม การรณรงค์ออกกำลังกาย อาหารปลอดภัย ปีรณรงค์แห่งการสร้างสุขภาพ 2545 – 2547 (Empowerment for Health)

12 วาระแห่งชาติเรื่องเมืองไทยแข็งแรง
กระบวนการสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพด้วยสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และพรบ.สุขภาพแห่งชาติ 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 10 “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ยุทธศาสตร์สังคมอยู่ดีมีสุข

13 Critical success factors
ในการเคลื่อนตัวด้านส่งเสริมสุขภาพ CSF ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและภาคีสุขภาพ โดยเฉพาะการถ่ายโอนภารกิจด้านสุขภาพสู่ อปท. ตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจสู่ อปท. 2543

14 สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิตดี อาศัยในชุมชนน่าอยู่
สสจ. ศูนย์วิชาการ สุขภาพดี สิ่งแวดล้อมดี มีคุณภาพชีวิตดี อาศัยในชุมชนน่าอยู่ ประชุม สัมมนา อบรม สนับสนุน กำกับ ประเมินผล รณรงค์ ลดโรค การเจ็บป่วย พิการ การตายก่อนวัยอันควร เครือข่าย บริการสุขภาพ CUP PCU ปชส. ชมรม ผู้สูอายุ ชมรมออกกำลังกาย HPS HPW CFGT HM ร้านอาหาร ตลาดสด เครือข่ายชมรมสร้างสุขภาพ ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น สถานที่ทำงาน กลุ่มผลิตภัณฑ์ สุขภาพ สวนสาธารณะรื่นรมย์ SMEs โรงเรียน อื่นๆ อื่นๆ ส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสุขภาพและพึ่งตนเอง รวมพลังภาคีและการมีส่วนร่วม พนัส พฤกษ์สุนันท์ ชุมชนสร้างสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt การส่งเสริมสุขภาพ พนัส พฤกษ์สุนันท์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google