งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมอนามัย

2 (ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์)
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์หลัก (ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์) ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ที่ 2 1. พัฒนาคุณภาพการให้ บริการประชาชนที่ดีขึ้น พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์โดยยึดหลัก ธรรมาภิบาล และประโยชน์สุข ของประชาชน 2. ปรับบทบาทภารกิจ และขนาดให้มีความ เหมาะสม 3. ยกระดับขีดความสามารถ และมาตรฐานการทำงานให้ อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่า เกณฑ์สากล 4. ตอบสนองต่อการบริหาร ปกครองในระบอบ ประชาธิปไตย

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2546-2550
S2 ปรับองค์กร/โครงสร้างการบริหาร S1 ปรับกระบวนการ/วิธีการทำงาน S3 รื้อปรับระบบการเงิน และงบประมาณ S4 ระบบบริหารบุคคล & ค่าตอบแทนใหม่ S6 เสริมสร้างระบบ ราชการให้ทันสมัย S5 ปรับกระบวนทัศน์/ วัฒนธรรม/ ค่านิยม S7 การเปิดระบบราชการ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

4 Strategic Management (การบริหารเชิงกลยุทธ์)
Vision Mission Objectives Strategies Action Plan & Resource Allocation (Monitoring & Evaluation) Control Information & KM Structure System IT. HR.

5 การสร้างระบบบริหารงานบุคคล/ค่าตอบแทนใหม่
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคล/ค่าตอบแทนใหม่ 1. สรรหาบุคลากรที่มีความ สามารถสูงให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 2. นำระบบเลือกสรรระบบเปิดที่เน้นหลักสมรรถนะการบริหาร จัดการมาใช้กับผู้บริหารระดับสูง 3. ทบทวนระบบการจำแนกตำแหน่ง (P.C.) และค่าตอบแทน 4. เพิ่มผลิตภาพของข้าราชการโดยมีการประเมินบุคคล 5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและ Competency based approach 6. พัฒนากลไกรักษาและปกป้องระบบคุณธรรมในวงราชการ กพร.กรมอนามัย

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน
เป้า ประสงค์หลัก 1) ข้าราชการมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 2) นักบริหารมีศักยภาพในการ เป็นผู้นำยุคใหม่ 3) ภาคราชการมีขีดความ สามารถและมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับสูง ยุทธศาสตร์ 1) ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม 2) การสร้างนักบริหารให้เป็นผู้นำยุคใหม่ 3) การเสริมสร้างสมรรถนะและทักษะ สร้างข้าราชการตัวอย่าง/วัฒนธรรมใหม่/เครือข่ายฯ/ กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง พัฒนาให้เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง/ ตามระบบ SES/ วางระบบสับเปลี่ยน/ ประเมินผลสมรรถนะ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนากำลังคน/ มีผู้รับ ผิดชอบโดยตรง/ ส่งเสริม การพัฒนา/ งบประมาณ/ หาวิทยาการใหม่ ๆ มาตร การ

7 ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป้าประสงค์หลักของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยมในระบบราชการ 1. ให้ข้าราชการไทย มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 2. ผู้นำทางการเมือง มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารราชการ โดยยึดหลักการพัฒนานโยบายการบริหารราชการเพื่อประชาชน 3. ภาคประชาชนมีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบ และ พัฒนาบริการภาครัฐ กพร.กรมอนามัย

8 กระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมของระบบราชการที่พึงประสงค์
I ntegrity ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี A ctiveness ขยันตั้งใจทำงาน M orality มีศีลธรรม คุณธรรม R evevancy รู้ทันโลก ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง E ffciency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ A ccountability รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม มีใจและการกระทำที่เป็นประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส D emocracy Y ield มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน กพร.กรมอนามัย

9 ระบบการพัฒนาระบบราชการ ของ ส.ก.พ.ร.
รัฐบาล การพัฒนาองค์กร แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี KM. RM. RBM. ICT. คำรับรอง ลดขั้นตอน โปร่งใส KPI กพร. Blueprint Competency วัฒนธรรมองค์กร ระบบ PMQA.

10 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ประสิทธิผล (50%) คุณภาพบริการ (15%) 5) ปรับปรุงคุณภาพบริการ (5) 1) บรรลุเป้าหมายยุทธฯกระทรวง(15) 6) เปิดระบบให้ ปชช.มีส่วนร่วม(4) 2) บรรลุเป้าหมายยุทธฯกลุ่มภารกิจ (15) 7.1) เปิดเผยข้อมูลฯตาม พรบ. (3) 3) บรรลุเป้าหมายยุทธฯ กรม (15) 7.2) ดำเนินมาตรการป้องกัน (3) ปราบปรามทุจริต 4) บรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลัก (5) 8) เบิกจ่ายงบประมาณลงทุน (3) 12) จัดการKM (3) 14) ICT (4) 9) การประหยัดพลังงาน (2) 13.1) HR plan (2) 13.2)พัฒนาบุคคล ในแผน BP (2) 13.3)ถ่ายทอดKPIสู่ องค์กร/บุคคล (2) 15)แผนพัฒนา กฎหมาย (5) 10.1)ลดรอบระยะเวลาการปฏิบัติ (1.5) 10.2)ปรับกระบวนงานในแผนBP (1.5) 16)PMQA (5) 11)จัดทำระบบต้นทุนต่อหน่วย (2) 17) RM (2) ประสิทธิภาพ (10%) พัฒนาองค์กร (25%)

11 Competency Development
KPI ความสำเร็จในการดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร Competency Development KPI 13.1 ความสำเร็จในการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 5 ขั้นตอน

12 การประยุกต์ใช้ความสามารถเชิงสมรรถนะ ทั่วทั้งองค์กร (Organization Wide)
2 Division Support Tecnical Lab Medical Top Management Senior Management Middle Management Operation Staff

13 ชื่อ Competency ………………………………….
ตำแหน่ง Level ตัวชี้วัดเชิงพฤติกรรม ผลการประเมิน 1 XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

14 จัดแบ่งหน้าที่/โครงสร้าง หน่วยงาน / กำลังคน ที่รับผิดชอบ
Blueprint for Change เพื่อบรรลุ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ กระบวนงานใหม่ ปรับปรุงเทคโนโลยี กลยุทธ์หลัก จัดแบ่งหน้าที่/โครงสร้าง พัฒนา Competency กระบวนงานหลัก Flow chart กิจกรรมหลัก ข้อเสนอ Blueprint หน่วยงาน / กำลังคน ที่รับผิดชอบ

15 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระบบ PMQA. 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากร บุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ ความสำคัญกับ ผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ & ความท้าทาย 7. ผลลัพธ์ การดำเนิน การ

16 จัดแบ่งหน้าที่/โครงสร้าง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กรมอนามัย ข้อเสนอ Blueprint กระบวนงานใหม่ ปรับปรุงเทคโนโลยี จัดแบ่งหน้าที่/โครงสร้าง พัฒนา Competency Competency Development Corporate Culture Knowledge Management

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบราชการ กับ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google