งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร
ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร.นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี ด้วยรักและเคารพยิ่ง

2 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย
นพ.สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

3 โครงสร้างสำนักส่งเสริมสุขภาพ
  นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์     ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ   แพทย์หญิงนิพรรณพร วรมงคล หัวหน้ากลุ่มอนามัยแม่และเด็ก หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน   นายแพทย์ชื่น เตชามหาชัย หัวหน้ากลุ่มอนามัยวัยทำงาน   นายแพทย์มนู วาทิสุนทร     หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยผู้สูงอายุ คุณสุจินต์ คุณรักษา หัวหน้าหน่วยประสานศูนย์ ฯ และกิจกรรมพิเศษ อัจฉรีย์ แขวงโสภา หัวหน้ากลุ่มสร้างเสริมศักยภาพ เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ คุณทัศนาภรณ์ ขำปัญญา หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนวิชาการ คุณกันยารัตน์ กาสลัก หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

4 อัตรากำลัง สำนักส่งเสริมสุขภาพ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ จำนวน 74 คน 140 คน พนักงานราชการ 8 คน วุฒิการศึกษา (ร้อยละ) ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโทขึ้นไป 12.7 45.0 42.3 83.2 16.8 - ระดับ (ร้อยละ) ระดับเชี่ยวชาญ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญงาน 7.0 38.0 17.0

5 วิสัยทัศน์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ
วิสัยทัศน์ สำนักส่งเสริมสุขภาพ องค์กรหลัก ในการส่งเสริมสุขภาพ ของประเทศ นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมสุขภาพ

6 พันธกิจ - ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวตกรรม
- ผลิต พัฒนาองค์ความรู้ และนวตกรรม - พัฒนา ผลักดัน และสนับสนุนให้เกิดนโยบายและกฎหมายที่จำเป็น - ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยี - พัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เข้มแข็ง

7 สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ
กฎบัตรออตตาวาว่าด้วย การส่งเสริมสุขภาพ เพิ่มความสามารถของชุมชน สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ พัฒนา ทักษะ ส่วนบุคคล Enable Mediate Advocate ปรับระบบบริการสุขภาพ สร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

8 กฎบัตรกรุงเทพ : กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพในยุคโลกาภิวัฒน์
นโยบาย โครงสร้างพื้นฐาน ปฏิบัติการ พันธมิตร การลงทุน พัฒนานโยบาย ภาวะผู้นำ การปฏิบัติที่ดี การจัดการความรู้ รู้เท่าทันสุขภาพ Bangkok Charter For Health Promotion พันธสัญญาสู่สุขภาพดีถ้วนหน้า ทำให้การส่งเสริมสุขภาพ วาระการพัฒนาโลก ความรับผิดชอบของรัฐ เป้าหมาย ชุมชน ประชาสังคม ข้อกำหนดที่ดีของบรรษัท การสร้าง ศักยภาพ การสร้าง กระแส กฎหมาย กฎ ระเบียบ

9 สถานการณ์ส่งเสริมสุขภาพ

10 อัตราส่วนการตายมารดา ปี 2533 - 2552
เป้าหมายแผนฯ 9 < 18 : 100,000 เกิดมีชีพ RAMOS RAMOS Case review (CE) SMH ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย : Safe Motherhood Project

11 อัตราทารกตาย พ.ศ. 2542 - 2551 ต่อการเกิดมีชีพ 1,000 คน
เป้าหมาย <15 : 1,000 เกิดมีชีพ พ.ศ. ที่มา : สำนักงานสถิติแห่งชาติ (การสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร) พ.ศ. 2539, 2549 : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (สารประชากร) พ.ศ

12 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พ.ศ. 2542 - 2552
ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม พ.ศ ร้อยละ เป้าหมาย ไม่เกิน 7 % พ.ศ. ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

13 อัตราทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน พ.ศ. 2542 - 2552
ต่อพันการเกิดมีชีพ เป้าหมาย< 30 : 1,000 การเกิดมีชีพ พ.ศ. ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย

14 ร้อยละหญิงมีครรภ์ฝากครรภ์ เมื่ออายุครรภ์ 12 สัปดาห์
เป้าหมาย 50 % ร้อยละ พ.ศ.

15 อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน รายประเทศ
ร้อยละ แหล่งที่มา : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข

16 ร้อยละเด็ก 0-5 ปี พัฒนาการสมวัย
% พ.ศ. * ประเมินโดย Denver II

17 ค่ามัธยฐานการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในหญิงตั้งครรภ์ ที่มาฝากครรภ์ จำแนกรายปี 2533 – 2552
% แหล่งข้อมูล : กองระบาดวิทยา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

18 การสำรวจสุขภาพนักเรียนไทย
ดื่มสุรา 15 % ดื่มสุราเมา 20% เพศสัมพันธ์ 6 % ใช้ถุงยางอนามัย 60 % 1/3 ถูกทำร้ายร่างกาย ½ ถูกทำร้ายร่างกายรุนแรง มีกิจกรรมทางกาย 15 % อยู่เฉย ๆ 40 % สูบบุหรี่ 10 % อยากฆ่าตัวตาย 8 % พ่อแม่ไม่รู้ว่าทำอะไร 25 %

19 พฤติกรรมสุขภาพนักเรียน
ร้อยละ

20 สตรีที่มีบุตรคนแรกอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ. 2542 - 2550
สตรีที่มีบุตรคนแรกอายุน้อยกว่า 20 ปี พ.ศ ร้อยละ พ.ศ. ที่มา : สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย, เมษายน 2550

21 การเจ็บป่วยและตายด้วยมะเร็งเต้านม พ.ศ. 2544 - 2550
Per 100,000 Population พ.ศ.

22 อัตราอุบัติการณ์ของโรคมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมในสตรีกรุงเทพมหานครระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2540
ต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. ที่มา : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์

23 สัดส่วนของประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ต่อประชากรทั้งหมด (%)
การคาดประมาณประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ

24 ภาระโรคสิบอันดับแรกที่วัดโดย DALYs ที่ทำให้ผู้มีอายุ 70 ปีขึ้นไปในประเทศไทย เสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือมีชีวิตอยู่อย่างบกพร่องทางสุขภาพ พ.ศ. 2542 อันดับ เพศชาย ปีที่สูญเสีย (ราย) % เพศหญิง 1. อัมพาต 79,260 14 สมองเสื่อม 152,444 18 2 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง 64,272 11 132,796 16 3 หัวใจขาดเลือด 36,857 6 เบาหวาน 60,706 7 4 มะเร็งตับ 34,212 41,795 5 32,421 ต้อกระจก 37,650 27,106 31,564 23,129 25,771 8 วัณโรค 21,714 โลหิตจาง 22,674 9 มะเร็งปอด 21,098 21,775 10 ติดเชื้อระบบหายใจ 16,977 21,427 แหล่งข้อมูล : สำนักนโยบายและแผนสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2545

25 ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ
แนวคิด ส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มอายุ

26 ระบบบริการคุณภาพ โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว
ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด/หลังคลอด คลินิกสุขภาพเด็กดี  ฝากครรภ์คุณภาพ - ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ - คัดกรอง Thal / HIV  โรงเรียนพ่อแม่  อาหาร และโภชนาการ  ทันตสุขภาพ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  รพ.ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย  รพ.สายสัมพันธ์แม่-ลูก  โรงเรียนพ่อแม่  คลินิกนมแม่  คัดกรองทารกแรกเกิด - Thyroid / PKU  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว  WCC คุณภาพ  โรงเรียนพ่อแม่  ตรวจพัฒนาการเด็ก  โภชนาการ  นิทาน ของเล่น  ทันตสุขภาพ  ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ชุมชน ชมรมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / ชมรมแม่อาสา/ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ผลลัพธ์  ทารกแรกเกิดขาดออกซิเจน 30 ต่อพันการเกิดมีชีพ  ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัมลดลงจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 0.5  เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน เพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลเดิม ปีละ ร้อยละ 2.5  เด็ก 0 – 5 ปี มีพัฒนาการสมวัย 90 %

27 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง นโยบาย / การบริหารจัดการ / โครงการร่วมโรงเรียนและชุมชน / การจัดสิ่งแวดล้อม / อนามัยโรงเรียน / สุขศึกษา / โภชนาการ / ออกกำลังกาย / การให้คำปรึกษา / ส่งเสริมสุขภาพ การดำเนินงานสุขภาพของนักเรียนแกนนำเช่น ชมรมเด็กไทยทำได้ / อย.น้อย / อสร./ ยสร. /To be # 1 1. ภาวะสุขภาพของ นร. - Wt / Ht - Ht / Age - Physical activity - Mental health - โครงงาน สส. / สว. 2. โครงการแก้ไขปัญหา ในโรงเรียน - ตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง - ต้นกล้าเศรษฐกิจ 3. นโยบาย กท.ศธ - น้ำดื่มสะอาดพอเพียง - สุขาน่าใช้ - โภชนาการ และ สุขาภิบาล (ลดหวาน มัน เค็ม ปลอดน้ำอัดลม) - ป้องกันบาดเจ็บ - ป้องกันสภาวะแวดล้อม เป็นพิษ - บุหรี่

28 คนวัยทำงานมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีปัญญารู้เท่าทัน
แนวคิดการส่งแสริมสุขภาพประชากรวัยทำงาน Surveillance R+D M+E (R) KM การตั้งครรภ์ ที่ไม่พึง ประสงค์ FP NCD องค์ความรู้ มะเร็ง ระบบสืบพันธุ์ Sexuality Occ Health RH Setting Health Issue RH Behavior Environment Workplace Emotion (อารมณ์) สุขภาพ ครอบครัว อบอุ่น Metabolic syndrome 2 ชุมชน Nutri (อาหาร) Exerc (ออกกำลังกาย) ผู้นำ นักการเมือง ราชการ ชมรม ประชาคม Service การขับเคลื่อน Policy (P) Partner 1 AFP- AREA - Funtion - Participation 3 5 ปกติ Aging Funder(I) Provider Support - Empowerment ( B ) - Advocate (A) - Mediate Consumer Protection ด้อย โอกาส Andro pause เสี่ยง 4 ป่วย Meno pause Target Group คนวัยทำงานมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีปัญญารู้เท่าทัน หมายเหตุ : Ottawa charter ใช้เครื่องหมายตัวเลข , Bangkok charter ใช้เครื่องหมาย ( ) Six key function ใช้ขีดเส้นใต้

29 แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
แพทย์/พยาบาล ฯลฯ - บริการโรคเรื้อรัง - สมรรถนะ - ระบบส่งต่อ ผู้ช่วยผู้ดูแล หลักสูตร มาตรฐาน พัฒนาสมรรถนะ ต้องพึ่งคนอื่น - บริการทางการแพทย์ - การดูแล กาย ใจ สังคม กองทุนบำนาญ แห่งชาติ ? ส่งเสริมสุขภาพ ไร้พุง คัดกรอง สมองดี อาสาสมัคร สภา / ชมรม นโยบายที่บูรณาการ ยุทธศาสตร์ที่ปฏิบัติได้ คุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ พึ่งตนเอง ช่วยคนอื่นได้ ผู้ช่วยผู้ดูแล - หลักสูตร - มาตรฐาน - พัฒนาศักยภาพ การดูแลในชุมชน - อาสาสมัคร - ชมรม - พระ - ระบบบริการทางการแพทย์คุณภาพ - การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น ดูแลตนเองได้บ้าง - การดูแลทางกาย ใจ - การดูแลทางสังคม การดูแลที่บ้าน ศูนย์ดูแลกลางวัน วัดส่งเสริมสุขภาพ

30 รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care)
กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย บ้าน บทบาท - ดูแลกิจวัตรประจำวัน - การฟื้นฟูสภาพ/ กิจกรรมบำบัด - อบรมให้ความรู้ญาติ ปรับปรุงบ้าน ส่งเสริม สิ่งแวดล้อมภายในบ้าน กลุ่มผู้สูงอายุตามศักยภาพ ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 1 เป้าหมาย : ส่งเสริมสุขภาพดียืดระยะเวลาการเจ็บป่วย กิจกรรม - ตรวจคัดกรองสุขภาพ - กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ - กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน - คลังสมอง - ส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพดี ศูนย์อนามัย/รพศ./รพท. วัด บทบาท - ศูนย์ฟื้นฟูสภาพ - ศูนย์ Day Care - Respite Care - เป็นสถานที่ตั้ง และดำเนิน กิจกรรมชมรม ระบบ LTC ในชุมชน ระบบ LTC ในสถาบัน รพช. ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 2 เป้าหมาย : ส่งเสริมสุขภาพดียืดระยะเวลาการเจ็บป่วย กิจกรรม - ตรวจคัดกรองสุขภาพ - กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ - HC /HHC อปท. : เจ้าภาพหลัก สถานีอนามัย /PCU ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุในชุมชน Day Care, Respite Careบทบาท - ดูแลกิจวัตรประจำวันในศูนย์ - HC / HHC โดย อาสาสมัคร / อผส./จิตอาสา - กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ - กิจกรรมตรวจคัดกรอง เบื้องต้น ผู้สูงอายุกลุ่มที่ 3 เป้าหมาย : ลดภาวะการเจ็บป่วยซ้ำซ้อน กิจกรรม - HC /HHC โดยเจ้าหน้าที่ - การฟื้นฟูสภาพ/กิจกรรมบำบัด ผลลัพธ์ : การเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างถ้วนหน้าและ เท่าเทียม

31 ผลการดำเนินงาน พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก

32 โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัวระดับทอง พ.ศ. 2552
ร้อยละ เขต จำนวนโรงพยาบาลระดับทองทั้งหมด 212 โรง จากเป้าหมาย 150 โรง

33 อัตราการติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูก พ.ศ. 2546 - 2551
% Target <6 % พ.ศ.

34 ผลการดำเนินงานพัฒนาอนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

35 ร้อยละโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ พ.ศ. 2546 -2552
ร้อยละโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์ พ.ศ ร้อยละ เป้าหมาย 90 % พ.ศ.

36 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเขต/ประเทศ
เชียงราย จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเขต/ประเทศ พะเยา เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร สุโขทัย หนองบัวลำภู พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สระบุรี อยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ส.สงคราม ส.สาคร ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี เป้าหมาย ร้อยละ 90 ตราด ร้อยละ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง เขต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

37 การส่งเสริมสุขภาพหญิง / ชายวัยทอง พ.ศ. 2551
เป้าหมาย 50 % ร้อยละ พ.ศ.

38 จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
เชียงราย จำนวนโรงเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดับเขต /ประเทศ พะเยา เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร สุโขทัย หนองบัวลำภู พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สระบุรี อยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ส.สงคราม ส.สาคร ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี เป้าหมาย 50 % ตราด ร้อยละ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง เขต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

39 การส่งเสริมสุขภาพประชากร วัยทำงาน

40 ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
เชียงราย ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ พะเยา เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร สุโขทัย หนองบัวลำภู พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สระบุรี อยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ส.สงคราม ส.สาคร ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี เป้าหมาย 80 % ตราด ร้อยละ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง เขต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

41 ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านการประเมินซ้ำ
เชียงราย ร้อยละโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ผ่านการประเมินซ้ำ พะเยา เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุดรธานี เลย สกลนคร นครพนม สุโขทัย หนองบัวลำภู พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง กาญจนบุรี สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว ราชบุรี ส.สงคราม ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา ส.สาคร ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ร้อยละ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง เขต สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

42 สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง พ
สตรีอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รับการถ่ายทอดความรู้ การตรวจเต้านมด้วยตนเอง พ.ศ ร้อยละ พ.ศ.

43 การส่งเสริมสุขภาพหญิง / ชายวัยทอง พ.ศ. 2551
หน่วยบริการ จำนวน (แห่ง) ร้อยละคลินิกส่งเสริมสุขภาพ หญิงวัยทอง ชายวัยทอง ศูนย์อนามัย 12 100.0 83.3 โรงพยาบาลศูนย์ 25 72.0 โรงพยาบาลทั่วไป 70 92.9 61.4 โรงพยาบาลชุมชน 730 58.4 36.0 รวม 825 65.5 39.3

44 ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

45 โรงพยาบาลชุมชนมีบริการ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้มาตรฐาน
เชียงราย โรงพยาบาลชุมชนมีบริการ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้มาตรฐาน รายเขต / รวมประเทศ พะเยา เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร สุโขทัย หนองบัวลำภู พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด มากกว่า 65 % อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง กาญจนบุรี สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ อยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว ราชบุรี ส.สงคราม ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา ส.สาคร ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี เป้าหมาย ร้อยละ 65 ตราด ร้อยละ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา เขต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

46 ตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพร่วมกัน
เชียงราย ตำบลที่มีชมรมผู้สูงอายุจัดกิจกรรมสุขภาพร่วมกัน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง รายเขต / รวมประเทศ พะเยา เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร สุโขทัย หนองบัวลำภู พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ NA นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด มากกว่า 90 % อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี อยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ส.สงคราม ส.สาคร ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี ร้อยละ เป้าหมาย ร้อยละ 90 ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา เขต ปัตตานี ยะลา นราธิวาส

47 จำนวนอำเภอที่มีวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ
เชียงราย จำนวนอำเภอที่มีวัดผ่านเกณฑ์วัดส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 1 อำเภอ 1 วัด รายประเทศ พะเยา เชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน แพร่ หนองคาย อุตรดิตถ์ อุดรธานี นครพนม เลย สกลนคร สุโขทัย หนองบัวลำภู พิษณุโลก ตาก ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ มหาสารคาม ยโสธร อำนาจเจริญ นครสวรรค์ ร้อยเอ็ด มากกว่า 65 % อุทัยธานี ชัยนาท ลพบุรี อุบลราชธานี สิงห์บุรี ต่ำกว่า 65 % สุพรรณบุรี สุรินทร์ อ่างทอง นครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ กาญจนบุรี สระบุรี อยุธยา นครนายก นครปฐม ปทุมธานี ปราจีนบุรี นนทบุรี กรุงเทพฯ สระแก้ว ส.ปราการ ฉะเชิงเทรา ราชบุรี ส.สงคราม ส.สาคร ชลบุรี เพชรบุรี ระยอง จันทบุรี เป้าหมาย ร้อยละ 65 ตราด ร้อยละ ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต ตรัง พัทลุง สตูล สงขลา ปัตตานี เขต ยะลา นราธิวาส

48 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย
เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น ประชาชน (Valuation) ชุมชนมีศักยภาพ ชุมชนมีแผนงาน โครงการนวตกรรม โรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว ศูนย์เด็กเล็กเรียนรู้ อปท. มีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) แกนนำ/ชุมชนมีส่วนร่วมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนมีส่วนร่วม รัฐ เอกชน NGO มีส่วนร่วม มีนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กที่เหมาะสม มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ กระบวน การ (Management) พัฒนาทีมประเมิน มีระบบการสร้างความสัมพันธ์ทีดี หนังสือเล่มแรก อาหารเสริมตามวัย คลินิกฝากครรภ์คุณภาพ คลินิกเด็กดีมีคุณภาพ คลินิกให้คำปรึกษาเป็นคู่ องค์กรมีผู้นำที่มีศักยภาพ และทำงานเป็นทีม พื้นฐาน (Learning / Development) มีบรรยากาศและแรงจูงใจการปฏิบัติงานที่ดี บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย

49 แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนางานอนามัยแม่และเด็กประเทศไทย
เพื่อแม่และเด็กมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ รพ.ส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล แม่และเด็กมีพฤติกรรมสุขภาพดีขึ้น ประชาชน (Valuation) ชุมชนมีศักยภาพ ชุมชนมีแผนงาน โครงการนวตกรรม Book start อาหารตามวัย ANC คุณภาพทั้งประเทศ WCC คุณภาพสมัครใจ Book start อปท. มีส่วนร่วม และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) แกนนำ/ชุมชนมีส่วนร่วมและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง สื่อมวลชนมีส่วนร่วม รัฐ เอกชน NGO มีส่วนร่วม มีนวัตกรรม/รูปแบบ/มาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กที่เหมาะสม มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ กระบวน การ (Management) - รายงานการประชุม MCH board - ประเมิน รพ.สายใยรัก มีระบบการสร้างความสัมพันธ์ทีดี รวมพล คู่มือ ANC คุณภาพ WCC คุณภาพ องค์กรมีผู้นำที่มีศักยภาพ และทำงานเป็นทีม พื้นฐาน (Learning / Development) Child developt มีบรรยากาศและแรงจูงใจการปฏิบัติงานที่ดี บุคลากรมีทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม มีระบบสารสนเทศที่ครบถ้วนถูกต้องทันสมัย

50 แผนที่ยุทธศาสตร์ฉบับปฏิบัติการ(SLM)
การพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น ภายในปี พ.ศ. 2554 เด็กไทยทำได้ สภาเด็กและเยาวชน เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีความตระหนัก ความรู้ และทักษะชีวิตด้านส่งเสริมสุขภาพ เป็นบุคคลต้นแบบเด็กไทยทำได้ KPI : เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นต้นแบบ ด้านสุขภาพ ครอบครัวมีการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ จัดตั้งแกนนำ/เครือข่ายครอบครัว KPI: แกนนำ/เครือข่ายครอบครัวสามารถทำบทบาทการเฝ้าระวังพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมในครอบครัวและชุมชน เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีศักยภาพ จัดตั้งชมรม/แกนนำ/เครือข่าย/ศูนย์เรียนรู้ KPI : แกนนำเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้ ประชาชน (Valuation) ชุมชนมีแผนงาน/โครงการและนวัตกรรม ส่งเสริมให้มีระบบเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ KPI : มีแผนชุมชน/นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น รร.ระดับเพชร สถานศึกษาพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์กรต้นแบบ KPI: มีโรงเรียนต้นแบบ อปท.มีส่วนร่วมและสนับสนุน มีแผนพัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นแบบบูรณาการ KPI:อปท.บรรจุแผนพัฒนาสุขภาพเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น ภาครัฐ/เอกชนสนับสนุน บูรณาการงานร่วมกัน ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) สธ.สนับสนุนวิชาการและบริการสุขภาพ มีสถานบริการสุขภาพต้นแบบ KPI: มีสถานบริการที่ให้บริการที่เป็นมิตรแก่เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น RH Clinic แผน RH จังหวัด มีระบบกำกับติดตามและประเมินผล พัฒนาระบบกำกับติดตาม ระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาสื่อบุคคล KPI: มีสื่อความรู้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ กระบวน การ (Management) มีการบริหารจัดการ ภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วม KPI: ภาคีเครือข่ายสามารถจัดทำกิจกรรม/โครงการฯ มีการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ มีการจัดการความรู้ KPI: มีองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับสภาพพื้นที่ GSHS ทันตะ โภชนาการ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง KPI: มีแผนพัฒนาบุคลากรตามประเด็นสมรรถนะที่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติงาน มีวัฒนธรรมองค์กที่เอื้ออำนวย สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงาน KPI: มีสถานที่ทำงานตามเกณฑ์มาตรฐาน มีระบบข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัย KPI: มีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและถูกต้อง พื้นฐาน (Learning / Development)

51 ประชาชน (Valuation) ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) การ (Management)
แผนที่ยุทธศาสตร์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภายในปี พ.ศ – กรมอนามัย GOAL : “ผู้สูงอายุมีสุขภาพดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ” ผู้สูงอายุตระหนักรู้ คุณค่าของตนเอง ประชาชน (Valuation) ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ มีแผนชุมชนพึ่งตนเองได้ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ชุมชนมีศักยภาพ ในการดูแลผู้สูงอายุ ชมรมผู้สูงอายุมีศักยภาพดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคี เครือข่าย (Stakeholder) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคีอื่น ๆ สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ภาคีด้านสาธารณสุขมีศักยภาพการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน รูปแบบ LTC ฟันเทียมพระราชทาน มติมหาเถรสมาคม วัดส่งเสริมสุขภาพ แกนนำพระสงฆ์ มีการบริหารจัดการเครือข่ายที่เข้มแข็ง กระบวน การ (Management) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรม และองค์ความรู้ ตำบลผู้สูงอายุต้นแบบ การส่งเสริมสุขภาพ ช่องปาก พัฒนาการบริหารจัดการงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เฝ้าระวังสถานะสุขภาพผู้สูงอายุ พื้นฐาน (Learning / Development) ระบบฐานข้อมูล มีประสิทธิภาพ สมรรถนะและทักษะบุคลากรเป็นมืออาชีพ องค์กรมีวัฒนธรรมที่เอื้อต่อ การทำงานแบบเชื่อมโยง

52 แผนที่ทางเดินยุทธศาตร์ปฏิบัติการ ( SLM )
ร่วมแสดง Road Map ( เส้นสีแดง ) ประชาชน (Valuation) ภาคีเครือข่าย (Stakeholder) กระบวน การ (Management) พื้นฐาน (Learning / Development) ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ชุมชนมีมาตรการ ทางสังคม ชุมชนมีโครงการของ ชุมชนโดยชุมชน ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง ที่มีประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อน และสนับสนุนทรัพยากรอย่าง เพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่มองค์กรในและนอก พื้นที่มีบทบาท หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง ระบบสื่อสาร สารสนเทศ มีประสิทธิภาพ การจัดการนวัตกรรมที่ดี ระบบบริหารจัดการองค์กรและ ภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ระบบข้อมูลมีคุณภาพ องค์กรมีบรรยากาศ เอื้ออำนวยต่อการทำงาน บุคลากรแกนนำมีสมรรถนะ ที่เหมาะสม

53 สรุปการดำเนินงานสายส่งเสริมสุขภาพ
สถานบริการ องค์กรอื่นๆ ชมรม/แกนนำ พฤติกรรม MCH รพ.สายใยรัก ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ ชมรมสายใยรักแห่งครอบครัว ANC/กินนมแม่ /อาหารตามวัย / เล่านิทาน + เล่นกับลูก วัยเรียน รพ.RH โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ชมรมเด็กไทย ทำได้ Safe sex / กินผักผลไม้ / แปรงฟันทุกวันก่อนนอน วัยทำงาน DPAC องค์กรต้นแบบ ไร้พุง ชมรมสร้างสุขภาพ 3 อ. วัยสูงอายุ คลินิกส่งเสริมสุขภาพ วัดส่งเสริมสุขภาพ ชมรมผู้สูงอายุ

54 "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"
กรมอนามัย "ส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี"


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ ท่านอธิบดีกรมอนามัย ดร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google