งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข
วาระแห่งชาติ Healthy Thailand เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข ประเวศ วะสี ๓ มิถุนายน ๒๕๔๘

2 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม
เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของมหาชนชาวสยาม “ขอให้เราพออยู่พอกิน และมีไมตรีจิตต่อกัน” สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเซีย

3 กาย - จิต - สังคม - สิ่งแวดล้อม
สุขภาวะ = ดุลยภาพ กาย - จิต - สังคม - สิ่งแวดล้อม

4 ดุลยภาพ ดุลยภาพ ความปลอดภัย โครงสร้าง ทางกายภาพ ร่างกาย ปราศจากโรค
ความกรุณา สติ สมาธิ โครงสร้าง ทางกายภาพ จิต กาย เคารพศักดิ์ศรี และคุณค่าความเป็นคน ของเพื่อนมนุษย์ ดุลยภาพ ร่างกาย ปราศจากโรค โครงสร้างทางสังคม สิ่งแวดล้อม สังคม ดิน - น้ำ - ป่า อากาศ โครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ ความยุติธรรม พลังงาน จุลชีพ สันติภาพ

5 จุดมุ่งหมายสูงสุด การอยู่ร่วมกัน ด้วยสันติ

6 เสาหลักแห่งดุลยธรรม ๓ ประการ
จิตวิวัฒน์ การอยู่ร่วมกัน ด้วยสันติ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เศรษฐกิจดุลยธรรม

7 ปูมเมืองไทยแข็งแรง-เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข
การศึกษา ๑๒ กฎหมาย ศาสนา จิตวิวัฒน์ ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง เศรษฐกิจดุลยธรรม การอยู่ ร่วมกัน ด้วยสันติ สุขภาพ ระหว่างประเทศ ความสัมพันธ์ สิ่งแวดล้อม+พลังงาน การอนุรักษ์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี การสื่อสาร

8 การขับเคลื่อนด้วย “สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา”
การสร้างความรู้ มรรค ๑๒ การเคลื่อนไหวสังคม การเมือง เครื่องมือ = การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ (Interactive learning through action)

9 กุญแจ การพัฒนาอย่างบูรณาการโดยเอาพื้นที่เป็นตัวตั้ง
ชุมชนเป็นสุข (Healthy community) เมืองน่าอยู่ (Healthy city) จังหวัดอยู่เย็นเป็นสุข (Healthy province)

10 กลไกขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์
ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติ ผู้สนับสนุนการปฏิบัติ นักวิชาการ


ดาวน์โหลด ppt เมืองไทยแข็งแรง เมืองไทยอยู่เย็นเป็นสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google