งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

2 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำ ของผู้บริหารกระทรวงการคลัง
2

3 หัวข้อในการบรรยาย ความท้าทายของประเทศไทย
บทบาทของกระทรวงการคลังเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ความจำเป็นในการการพัฒนาสมรรถนะความ เป็นผู้นำของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

4 ความท้าทายของประเทศไทย
ปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน 1. การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ เพื่อ การเปิดเสรีทางการค้ามีบทบาทมากขึ้น 2. ความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้าย (Capital Inflow) มีมากขึ้น 3. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) ของโลก 4. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และ ภาวะโลกร้อน (Climate Change) 5. แนวโน้มการใช้พลังงานของโลกจะ เพิ่มขึ้นตามจำนวนประชากรโลกที่ เพิ่มขึ้น 1. เศรษฐกิจที่ขาดสมดุล 2. ปัญหาสังคม 3. ปัญหาการรับมือกับภัยธรรมชาติ 4. ความไม่มั่นคงทางการเมือง

5 แนวทางรับมือกับความท้าทาย
คน ส่งเสริมการศึกษา (พัฒนาฝีมือแรงงาน) สร้างระบบความปลอดภัยทางสังคม ทุน มาตรการพัฒนาตลาดเงิน ตลาดทุน ส่งเสริมการลงทุน และการเคลื่อนย้ายเงินทุน เทคโนโลยี มาตรการพัฒนาด้านเทคโนโลยี การใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนการทำงาน การค้า มาตรการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน มาตรการส่งเสริมการค้า

6 การดำเนินนโยบายเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
สร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์ภายในและภายนอกประเทศ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การใช้นโยบายการคลังในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จะต้องคำนึงถึงกรอบความยั่งยืนทางการคลัง นโยบายเศรษฐกิจในด้านต่างๆ จะต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกัน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนควบคู่กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับสวัสดิการทางสังคม และสิ่งแวดล้อม

7 ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทาง สังคมและสิ่งแวดล้อม
บทบาทของกระทรวงการคลังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ ความยั่งยืนทาง สังคมและสิ่งแวดล้อม ความยั่งยืนทางการคลัง การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

8 ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง

9 Planning Organizing Leading Evaluating
การบริหารจัดการแบบมืออาชีพ P O L E Planning Organizing Leading Evaluating Goals Objectives Strategies Plan People System Budget Empowerment Communication Coaching Monitoring Standard Comparisons Measurements

10 การพัฒนาสมรรถนะความเป็นผู้นำของผู้บริหารกระทรวงการคลัง

11 Thank you


ดาวน์โหลด ppt คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google