งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming 1)
อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์

2 อาจารย์ผู้สอน อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ (ต๋อง)
อ.วชิระ หล่อประดิษฐ์ (ต๋อง) วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง) วท.ม.เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและสารสนเทศ (มหาวิทยาลัยนเรศวร) เบอร์โทรศัพท์ : Address : Website :

3 รายละเอียดรายวิชา กลุ่มวิชาเอกบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
คาบเรียน 68 คาบเรียน รวม 17 สัปดาห์ ภาคทฤษฎี 2 คาบต่อสัปดาห์ ภาคปฏิบัติ 2 คาบต่อสัปดาห์ และ นักศึกษาต้องศึกษาค้นคว้านอกเวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 3 หน่วยกิต : ภาคทฤษฎี 2 หน่วยกิต ภาคปฏิบัติ 1 หน่วยกิต

4 วัตถุประสงค์รายวิชา เข้าใจหลักการเขียนรหัสเทียม ขั้นตอนวิธี และการเขียนผังงาน รู้จักภาษาสำหรับเขียนโปรแกรม เข้าใจประเภทข้อมูลต่าง ๆ ค่าคงที่ ตัวแปร นิพจน์และตัวกระทำการ เข้าใจคำสั่งในการควบคุมการทำงานอาร์เรย์ เข้าใจหลักการโปรแกรมย่อยและอาร์กิวเม้นต์ เข้าใจหลักการนำข้อมูลเข้า-ออก เข้าใจหลักการเขียนโปรแกรมเพื่อทำงานกับแฟ้มข้อมูล มีทักษะในการเขียนโปรแกรม

5 ตารางเรียน สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี คาบ รายการ อาจารย์ผู้สอน 1 4
หน่วยที่ 1 ความสำคัญของภาษาคอมพิวเตอร์และการพัฒนาระบบงาน อ.วชิระ 2 หน่วยที่ 2 ลักษณะการทำงานของภาษาซี 3 หน่วยที่ 2 ลักษณะการทำงานของภาษาซี (ต่อ) หน่วยที่ 3 การเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก 5 หน่วยที่ 3 การเขียนคำสั่งควบคุมแบบมีทางเลือก (ต่อ) 6 หน่วยที่ 4 การเขียนคำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ 7 หน่วยที่ 4 การเขียนคำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ (ต่อ) 8 หน่วยที่ 5 ตัวแปรชุดและตัวแปรกลุ่มอักขระ 9 สอบกลางภาคการศึกษา

6 ตารางเรียน สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี คาบ รายการ อาจารย์ผู้สอน 10 4
หน่วยที่ 5 ตัวแปรชุดและตัวแปรกลุ่มอักขระ (ต่อ) อ.วชิระ 11 หน่วยที่ 6 โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันมาตรฐาน 12 หน่วยที่ 6 โปรแกรมย่อยและฟังก์ชันมาตรฐาน (ต่อ) 13 หน่วยที่ 7 ตัวแปรแบบมีโครงสร้างและตัวแปรแบบตัวชี้ 14 หน่วยที่ 7 ตัวแปรแบบมีโครงสร้างและตัวแปรแบบตัวชี้ (ต่อ) 15 หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมแบบแฟ้มข้อมูล 16 หน่วยที่ 8 การเขียนโปรแกรมแบบแฟ้มข้อมูล (ต่อ) 17 สอบปลายภาคการศึกษา

7 การวัดผล สอบระหว่างภาค 30 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน
สอบระหว่างภาค 30 คะแนน สอบปลายภาค 30 คะแนน งาน/ Mini Project 30 คะแนน จิตพิสัย 10 คะแนน

8 เกณฑ์การประเมินผล คะแนน 80-100 = A คะแนน 75-79 = B+ คะแนน 70-74 = B
คะแนน = C+ คะแนน = C คะแนน = D+ คะแนน = D คะแนน <50 = F

9 เอกสารประกอบการเรียน
คู่มือการเรียนรู้ ภาษาซี ด้วยตนเอง ผศ.รุ่งทิวา เสาร์สิงห์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด 199 บาท

10 โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้
Turbo C++ 4.5 Microsoft Visio 2010

11 กฎระเบียบการเข้าเรียน
เข้าเรียนให้ตรงเวลา สายเกิน 15 นาที ถือว่าขาดเรียน หากจำเป็นต้องเข้าเรียน สายเกิน 15 นาที ต้องมีเหตุผล พร้อมทั้ง เอกสารโดยมีผู้เซ็นรายเซ็นรับรอง การแต่งกายต้องแต่งกายนักศึกษาเท่านั้น ในการใช้ห้องปฏิบัติการ ต้องถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบ สามารถเปิดเครื่องมือสื่อสารได้ แต่ต้องปิดเสียง ห้ามเสียงดังในเวลาเรียน เพราะเป็นการรบกวนเพื่อนที่ตั้งใจเรียน * หากฝ่าฝืนข้อใดข้อหนึ่ง จะบันทึกชื่อและ ลบ 1 คะแนน

12 กิจกรรมกลุ่ม #1 แบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน แบ่งหน้าที่ ประธาน
ให้ช่วยกันสร้าง Mind Mapping หัวข้อ การเขียนโปรแกรม คอมพิวเตอร์

13 Mind Mapping


ดาวน์โหลด ppt การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 (Computer Programming 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google