งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force)
7.1 แรงภายในโครงสร้าง ภายในโครงสร้างหนึ่งๆ เราจำเป็นต้องหาแรงภายในที่เกิดขึ้นภายในโครงสร้าง เพื่อนำไปใช้หาขนาดหน้าตัดต่อไป ตัวอย่างโครงสร้างคาน แรงภายในโครงสร้างคาน : V (shear force, แรงเฉือน) M (Bending moment, โมเนนต์ดัด) N (Normal force, แรงตามแนวแกน)

2 ตัวอย่างโครงสร้างชิ้นส่วนที่รับแรงตามแนวแกน
ขั้นตอนการหาแรงภายในโครงสร้าง เขียน FBD ของโครงสร้าง และใช้สมการสมดุลหาแรงปฎิกิริยา ทำการตัดชิ้นส่วน ณ ตำแหน่งที่เราต้อง การหาแรงภายใน ใช้สมการความสมดุลหาแรงภายใน แรงภายในโครงสร้าง : N (Normal force, แรงตามแนวแกน)

3 7.2 สมการและแผนภาพของแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด (Shear and Moment Equations and Diagrams)
เราสามารถหาแรงเฉือนและโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นภายในตัวคานและตำแหน่งที่เกิด ซึ่งทำ ได้โดยใช้สมการและแผนภาพแรงเฉือนและโมเมนต์ดัด P w M B A x1 x2 x3 x4

4 จุดที่ต้องพิจารณาในการแสดงแรงเฉือน และโมเมนต์ดัด
1) ปลายคาน 2) จุดรองรับ 3) จุดที่แรงเป็นจุด (concentrated point) กระทำ 4) จุดที่ couple moment กระทำ 5) จุดเริ่มต้นของ น้ำหนักแผ่กระจาย (distributed load) 6) จุดสิ้นสุดของ น้ำหนักแผ่กระจาย (distributed load) 7) จุดที่น้ำหนักแผ่กระจาย เปลี่ยนแปลงค่า สัญลักษณ์ M M V V V M M V Positive shear Positive moment

5 Ex 1. Draw the shear and moment diagrams for the beam
5 kN 2 m B A Ex 2. Draw the shear and moment diagrams for the beam 2 kN/m A B 5 m 3 m

6 7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างแรงแผ่กระจาย แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด
สูตรจาก รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

7 สูตรจาก รศ.ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์

8 สรุปความสัมพันธ์ระหว่างแรงแผ่กระจาย แรงเฉือน และโมเมนต์ดัด
slope ของ shear diagram ที่จุดใดๆ มีค่า = ค่าลบของแรง w ที่จุดนั้น slope ของ moment diagram ที่จุดใดๆ มีค่า = ค่าของแรงเฉือนที่จุดนั้น การเปลี่ยนแปลงของแรงเฉือนระหว่างจุดมีค่า = ค่าลบของพื้นที่ภายใต้แรง w ระหว่างจุดดังกล่าว การเปลี่ยนแปลงของโมเมนต์ระหว่างจุดมีค่า = พื้นที่ภายใต้ shear diagram ระหว่างจุดดังกล่าว เมื่อแรงกระทำเป็นจุดมีทิศทางพุ่งลง แล้ว shear diagram จะมีค่าลดลง = ค่าแรงดังกล่าว เมื่อโมเมนต์แรงคู่ควบมีทิศทางตามเข็มนาฬิกาแล้ว moment diagram จะมีค่าเพิ่มขึ้น = ค่าโมเมนต์แรงคู่ควบ

9 Ex 3. Draw the shear and moment diagrams for the beam
2 kN 3 kN 2 kN B A 2 m 2 m 2 m 2 m Ex 4. Draw the shear and moment diagrams for the beam 2 kN/m A 5 m

10 Ex 5. Draw the shear and moment diagrams for the beam
8 kN 15 kN/m 20 kN-m A B 2 m 1 m 2 m 3 m


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 แรงภายในโครงสร้าง (internal force)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google