งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแสดงข้อความ echo - echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแสดงข้อความ echo - echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”;"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแสดงข้อความ echo - echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”;
echo “Hello”.$text; // Hello World print - print “Hello”; // Hello printf - $text = “Hello”; printf(“%s”,$text); // Hello

2 PHP Array

3 Array การสร้างอาร์เรย์ผ่านฟังก์ชัน array(); กำหนดโดย Array Identifier
$array_name[]

4 Array(); $Variable = array(value1,value2,value3,……);
$nick = array(“Som”, “Bom”, “Beer”, “Mew”); $animal = array(“Tiger”, “Dog”, “Lion”, “Elephant”);

5 Array Identifier $Variable[ ] // Lion $animal[] = “Tiger”;
$animal[] = “Dog”; $animal[] = “Lion”; $animal[] = “Elephant”; $animal[] = “Horse”; echo $animal[2] ; // Lion

6 foreach $name = array(“Boy”, “Mint”, “Cat”, “Bom”);
foreach($name as $val) { echo $val . “<br>”; } Boy Mint Cat Bom

7 ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ array
count() นับสมาชิกอาร์เรย์ array_merge() รวมอาร์เรย์ array_push() เพิ่มอาร์เรย์ sort() เรียงข้อมูล

8 PHP Function

9 Function ฟังก์ชันที่มากับ PHP (Built-in Function)
ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง

10 ฟังก์ชันที่มีมากับ PHP
ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับวันและเวลา ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการคำนวณทางด้านคณิตศาสตร์ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการจัดการกับสตริงหรือข้อความ ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับการติดต่อกับฐานข้อมูลประเภทต่างๆ

11 ฟังก์ชันที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเอง
function function_name($argument1,$argument2,…) { ……….. } function_name ชื่อฟังก์ชัน $argument ตัวแปรที่ใช้ในการรับ-ส่งค่าระหว่างฟังก์ชัน

12 การเรียกใช้งานฟังก์ชัน
function_name(); ไม่มีการส่งค่าไปยังฟังก์ชัน function_name($x,$y); มีการส่งค่าไปยังฟังก์ชัน 2 ค่า

13 การคืนค่าจากฟังก์ชัน
function Multiply_Num($a) { return ($a*5); } $x = Multiply_Num(20); echo $x; //100

14 การแสดงค่าจากฟังก์ชัน
function Multiply_Num($a) { $x = $a*5; echo $x; } Multiply_Num(20); //100

15 การจัดการกับสตริง รหัสควบคุมสตริง รหัส คำอธิบาย ขึ้นบรรทัดใหม่ แท็บ
\n ขึ้นบรรทัดใหม่ \t แท็บ \\ พิมพ์เครื่องหมาย \ \$ พิมพ์เครื่องหมาย $ \“ พิมพ์เครื่องหมาย “

16 String Function strlen() จำนวนตัวอักษรของข้อความ
strpos() ค้นหาตำแหน่งของตัวอักษรในข้อความ substr() ตัดข้อความ str_replace() ค้นหาและแทนที่ข้อความ strtolower() ทำข้อความเป็นตัวอักษรเล็ก strtoupper() ทำข้อความเป็นตัวอักษรใหญ่ ucfirst() ทำตัวอักษรแรกของข้อความเป็นตัวอักษรใหญ่ ucwords() ทำตัวอักษรแรกของทุกคำในข้อความเป็นตัวอักษรใหญ่

17 String Function ltrim() ตัดค่าว่างทางด้านซ้ายออก
rtrim() / chop() ตัดค่าว่างทางด้านขวาออก trim() ตัดค่าว่างทั้งด้านซ้ายและขวาออก chr() แปลงรหัส ASCII เป็นตัวอักษร ord() แปลงตัวอักษรเป็นรหัส ASCII strrev() เรียงสลับข้อความจากหลังไปหน้า explode() แยกข้อความโดยใช้เครื่องหมายแยก (Array)

18 PHP Time & Date / Form

19 Date / Time time(); Time Stamp //1387094451
getdate(); วันและเวลาปัจจุปัน คืนค่ากลับในรูปแบบ อาร์เรย์ getdate(Key); getdate(second); วินาที getdate(minute); นาที getdate(0); Timestamp

20 ลำดับของวันในสัปดาห์ ( 0 -6 ) 5 เดือน ( 1 – 12 ) 7 ปี (ตัวเลข 4 หลัก)
คีย์ (Key) คำอธิบาย ตัวอย่าง second วินาที ( 0 – 59 ) 25 minutes นาที ( 0 – 59 ) 50 hours ชั่วโมง ( 0 – 23 ) 22 mday วันที่ ( 1 – 31 ) 15 wday ลำดับของวันในสัปดาห์ ( 0 -6 ) 5 mon เดือน ( 1 – 12 ) 7 year ปี (ตัวเลข 4 หลัก) 2013 yday ลำดับของวันในปี ( 0 – 365 ) 254 weekday ชื่อวัน (ภาษาอังกฤษ) Thursday month ชื่อเดือน (ภาษาอังกฤษ) July 0 (ศูนย์) Time Stamp

21 Date / Time date() date(format, timestamp) format รหัสในการจัดรูปแบบวันและเวลา timestamp ค่าตัวเลขที่ได้จากฟังก์ชัน time() หรือ mktime() ไม่ระบุก็ได้

22 รหัส คำอธิบาย ตัวอย่าง
a am / pm am A AM / PM AM d วันที่ (01 – 31) 07 D วัน (Sun – Sat) Sun F เดือน (January – December) December h ชั่วโมง (01 – 12) 06 H ชั่วโมง (00 – 23) 13 g ชั่วโมง (1 – 12) 6 G ชั่วโมง (0 – 23) 21 i นาที (00 – 59) 08 j วันที่ (1 - 31) 5

23 รหัส คำอธิบาย ตัวอย่าง
l (แอล) วัน (Sunday - Saturday) Wednesday L ปีอธิกมาส ( 0 หรือ 1) 1 m เดือน ( ) 02 M เดือน (Jan - Dec) Jan n เดือน (1 - 12) 5 s วินาที ( ) 30 U Time Stamp y ปี ค.ศ. 13 Y 2013 z ลำดับในหนึ่งปี ( ) 289

24 minute นาที second วินาที month เดือน day วันที่ year ปี
mktime() ฟังก์ชันในการสร้าง Time Stamp จากวันและเวลาที่ระบุ mktime(hour,minute,second,month,day,year) hour ชั่วโมง minute นาที second วินาที month เดือน day วันที่ year ปี

25 Check Date checkdate() หากถูกต้อง จะคืนค่า 1
checkdate(month, day, year); month เดือน day วันที่ year ปี ค.ศ.

26 Form name ชื่อฟอร์ม method ประเภทการส่งข้อมูล - get - post
<form></form> name ชื่อฟอร์ม method ประเภทการส่งข้อมูล - get - post action url หรือ หน้าที่ต้องการส่งค่าไป <form name=“form1” method=“POST” action=“index2.php”>

27 <input type=“” name=“” value=“”>
text password checkbox radio submit reset button hidden file image

28 <select name=“”>
<option value=“”>….</option> </select> <textarea name=“” cols=“” rows=“”>….</textarea>

29 $_POST[“ชื่อinput”] ค่าตัวแปรในรูปแบบของ POST
$_GET[“ชื่อinput”] ค่าตัวแปรในรูปแบบของ GET isset() ตรวจสอบว่ามีการประกาศค่าตัวแปรหรือไม่

30 <form method=“post” action=“index2.php”>
<input type=“text” name=“Fname”> <input type=“submit” name=“SM” value=“OK”> </form> index2.php <? if(isset($_POST[“Fname”])){ echo “My Name is ”.$_POST[“Fname”]; } ?>

31 My Name is ton http://localhost/index.php?Fname=ton index.php
<form method=“get” action=“index2.php”> <input type=“text” name=“Fname”> <input type=“submit” name=“SM” value=“OK”> </form> Index2.php <? if(isset($_GET[“Fname”])){ echo “My Name is ”.$_GET[“Fname”]; } ?> My Name is ton


ดาวน์โหลด ppt การแสดงข้อความ echo - echo “Hello”; // Hello - $text = “ World”;

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google