งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัฒนธรรมองค์กร & การอยู่ร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัฒนธรรมองค์กร & การอยู่ร่วมกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัฒนธรรมองค์กร & การอยู่ร่วมกัน
กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต รษก.หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัย และบริการวิชาการ

2 “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง”

3 ระบบงานบริการวิชาการ ระบบงานชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
บ้านของเรา วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ และนวัตกรรม ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวิชาการ ระบบงานชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบ IT KM 5 ส.+ การบริหารบุคคล

4 ระบบงานบริการวิชาการ
บ้านของเรา วิสัยทัศน์ ตัวชี้วัดต่าง ๆ และนวัตกรรม ระบบงานวิจัย ระบบ IT ระบบงานชุมชนสัมพันธ์และถ่ายทอดเทคโนโลยี ระบบงานบริการวิชาการ KM 5 ส.+ การบริหารบุคคล

5 วัฒนธรรมองค์กร วัฒนธรรมองค์กรคือ พฤติกรรมที่สร้างขึ้นจากคนในองค์กรโดยมีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และยึดถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ ในองค์กรนั้น ๆ

6 วัฒนธรรมหลัก professional product & services

7 จิตบริการ (Service mind)

8 เขามิใช่บุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงานของพวกเรา.....
ลูกค้าคือแขกคนสำคัญที่สุด..... ที่ได้มาเยือนเรา ณ สถานที่แห่งนี้ เขามิได้มาเพื่อพึงพิงเรา..... เราต่างหากที่ต้องพึ่งพาอาศัยเขา เขามิใช่บุคคลที่มาขัดจังหวะการปฏิบัติงานของพวกเรา..... หากแต่ว่าการรับใช้เขา..... คือวัตถุประสงค์แห่งงานของพวกเรา

9 จิตสำนึกในการให้บริการ
ความหมาย Service + mind จิตสำนึกในการให้บริการ

10 การแสดงออก  ทางกาย สวัสดี ยิ้มแย้ม

11 การแสดงออก (ต่อ)  ทางวาจา - คำพูด - น้ำเสียง - การทักทาย
• มีเทคนิคและคำพูดในการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจจากลูกค้า

12 การแสดงออก (ต่อ) 3. ใจ – เต็มใจให้บริการ มีน้ำใจแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์  • ควบคุมกิริยาท่าทางและน้ำเสียงได้อย่างเหมาะสมเมื่อลูกค้าซักถามข้อมูลอยู่ บ่อยครั้ง • รับฟังข้อร้องเรียนในเรื่องต่างๆจากลูกค้าโดยไม่แสดงกิริยาท่าทางหรือ น้ำเสียงที่ไม่พอใจ • เสนอแนะบุคคลที่สามารถให้บริการแก่ลูกค้า ในเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ของตนได้ • แสวงหาโอกาสที่จะรับฟังข้อมูลป้อนกลับในการให้ บริการของตนจากลูกค้า • การมีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

13 กฎทองแห่งการบริการ แย้มยิ้มพริ้มใจ ปราศรัยทายทัก
แย้มยิ้มพริ้มใจ ปราศรัยทายทัก พร้อมพรักเอ่ยนาม ติดตามช่วยเหลือ เหนือชั้นยกย่อง สอดส่องเอาใจใส่ เข้าใจอ่อนน้อม เพียบพร้อมการฟัง ...เพิ่มพลังบริการ...

14 การจัดการความไม่พึงพอใจ
 ไวต่อความรู้สึก  ถามข้อขัดข้อง  รับฟังปัญหาอย่างตั้งใจ  ขอโทษ / แสดงความเห็นใจ  เสนอแนะแนวทางแก้ปัญหา  ดำเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว  รายงานผล

15 การงานเป็นทีม (Teamwork)

16 การทำงานเป็นทีม งานของ “เรา” เท่านั้น
มีส่วนร่วมกัน เรียนรู้งานผู้อื่นด้วย บูรณาการ การสื่อสารที่ดี / ข้อมูลข่าวสาร รับ “ผิด” และ “ชอบ” ร่วมกัน อัธยาศัยไมตรี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือแบ่งปัน รู้จักเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับ ยกย่อง ชมเชยให้เกียรติซึ่งกันและกัน

17 ความรู้ ความสามารถ (Ability)

18 ความรู้ความสามารถ พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร
พัฒนาตนเอง พัฒนางาน พัฒนาองค์กร ศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้อื่น เข้าอบรม อ่านหนังสือเพิ่มพูนความรู้ เพิ่มศักยภาพให้กับตนเองในด้านต่างๆ เช่น การพูดการ นำเสนอในที่ชุมชน การสร้างภาวะผู้นำ ฯลฯ วางแผนและบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ

19 การคิดบวก (Positive Thinking)

20 “ ในสมการระหว่างชีวิตการทำงาน
และชีวิตส่วนตัว ทัศนคติมีส่วนสำคัญ มากกว่านโยบาย หรือสมการอื่นๆ”

21 เทคนิคในการคิดบวก  เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของคน
 เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของคน เรียนรู้และรับรู้ความรู้สึก และอารมณ์ตนเอง ให้กำลังใจตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และองค์กร ภูมิใจในการทำหน้าที่ที่รับผิดชอบ

22 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)

23 ความคิดสร้างสรรค์ หมั่นแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์
แสดงออกถึงความสามารถและศักยภาพของ ตนเองอย่างสม่ำเสมอ กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น ให้เกียรติกับทุก ความคิดเห็น วิจารณ์อย่างเสรี

24 มีความสุข (Always Pleasant)

25 รักในงานที่ทำ ทำงานที่เรารัก (ให้ดี) รักคนที่เกี่ยวข้องด้วย
รักในงานที่ทำ ทำงานที่เรารัก (ให้ดี) รักคนที่เกี่ยวข้องด้วย

26 ธรรมะในการอยู่ร่วมกัน
สังคหวัตถุ 4  ทาน - การให้  ปิยวาจา - การพูดจาไพเราะ  อัตถจริยา - ทำตนให้เป็นประโยชน์  สมานัตตา – เสมอต้นเสมอปลาย

27 คุณสมบัติบุคลากรที่พึงประสงค์
วางแผนการทำงาน /ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผน และรายงานผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ วิเคราะห์/แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ทุ่มเท อุทิศตน ทำงานรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา และไม่เฉื่อยชา ปฏิบัติตามกฎระเบียบขององค์กร คิด พูด ทำ ในสิ่งที่ดี มีเหตุผล กล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสม เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจกับคนรอบข้าง ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม/สถานการณ์ได้ดี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

28 Thanks


ดาวน์โหลด ppt วัฒนธรรมองค์กร & การอยู่ร่วมกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google