งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552
การตรวจประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552 ภาควิชา/สถาน/โรงเรียน

2 หมวดที่ 1 การนำองค์กร Contents
1.1 วิธีการที่ผู้นำถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม/วัฒนธรรม ทิศทางการทำงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ 1.2 วิธีสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ การปรับปรุงผล การทำงาน 1.3 การสร้างบรรยากาศส่งเสริม กำกับ ทำให้ผู้ปฏิบัติงาน ทำงานตามระเบียบ/จริยธรรม หมวดที่ 1 การนำองค์กร

3 หมวด 2 การวางแผน เชิงกลยุทธ์
Contents 2.1 วิธีการวางแผนกลยุทธ์ของภาควิชา 2.2 วิธีการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ 2.3 วิธีการที่ผู้นำติดตามผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ หมวด 2 การวางแผน เชิงกลยุทธ์

4 หมวด 4 วิธีการเลือก รวบรวมข้อมูล ที่สำคัญใน การติดตามผล การดำเนินงาน
Contents 4.1 ระบบสารสนเทศที่ผู้บริหารภาคติดตามข้อมูล ด้านการดำเนินงานที่สำคัญ 4.2 วิธีการในการทบทวนผลการดำเนินการ (KPI ที่ใช้ในการติดตาม ความถี่ของการติดตาม) 4.3 ระบบ KM ในภาควิชา หมวด 4 วิธีการเลือก รวบรวมข้อมูล ที่สำคัญใน การติดตามผล การดำเนินงาน

5 หมวด 7 ผลการ ดำเนินงาน Contents
7.6 ผลความสำเร็จ/การดำเนินงานตาม KPI ที่สำคัญ ตามแผนปฏิบัติงาน หมวด 7 ผลการ ดำเนินงาน

6 ชื่อภาควิชา/สถาน/โรงเรียน........................
Thank You ! ชื่อภาควิชา/สถาน/โรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt การตรวจประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google