งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Introduction to Information and Communication Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Introduction to Information and Communication Technology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Introduction to Information and Communication Technology)

2 1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) จะ ประกอบไปด้วยสองคำ คือคำว่าเทคโนโลยี สารสนเทศ กับเทคโนโลยีการสื่อสาร โดยคำว่า เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นจะเป็นการพูดถึงการ ประมวลผลข้อมูลจนได้ข้อสนเทศ

3 ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยการหาค่าเฉลี่ย
1.1.1 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาห้องนี้ = B ภาพที่ 1.1 การได้มาซึ่งสารสนเทศ ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หน่วยกิต เกรด 1 นายมานะ มั่นใจ 3 A 2 นายชาญชัย มีนา B นายสมพล สมอแดง B+ 4 นายสมบัติ ชุมแสง C 5 นางสาวชุติมา อิศรากูล C+ ใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผล โดยการหาค่าเฉลี่ย ( )/5 = 3

4 1.1.2 เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication technology)
ก ข ภาพที่ 1.2 (ก) การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ โทรคมนาคม (ข) เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ภาพที่ 1.2 แสดงให้เห็นเทคโนโลยีการสื่อสาร โดย ภาพ (ก) แสดงให้เห็นว่าการส่งข้อมูลจาก คอมพิวเตอร์จากต้นทางไปยังปลายทางซึ่งอยู่อีกที่หนึ่ง จะกระทำได้ต้องผ่านเครือข่ายโทรคมนาคม ในภาพ เป็นการเชื่อมต่อโดยอาศัยเครือข่ายโทรศัพท์ ส่วน ภาพ (ข) เมื่อเอาคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันไปยังส่วน ต่างๆ ทั่วโลกและกลายเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น เราเรียกว่า เครือข่ายอินเทอร์เน็ต

5 1.2 บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับงานด้านต่างๆ
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากมาย เพื่อช่วยในการ บริหารจัดการระบบสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดแก่หน่วยงาน การแลกเปลี่ยนข่าวสารต่างๆ จนเกิด คำที่รู้จักกันทั่วไปว่า ยุคของอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics) ดังจะเห็นจากตัวอย่างเบื้องต้น ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา (E-education, E-learning) ด้านการความบันเทิง (E-entertainment) ด้านธุรกิจ (E-commerce) ด้านสังคม (Social) ด้านการขนส่ง (Transportation) ด้านการทหาร ด้านการสื่อสาร

6 1.3 จากยุคอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่ยุคโมบิลิตี้ (Electronics to Mobility)
ในหัวข้อ 1.2 จะเห็นได้ว่าเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งพื้นฐานการใช้งานจะอยู่ที่คอมพิวเตอร์เป็นหลัก และ เมื่อเทคโนโลยีการสื่อสารพัฒนาขึ้น มีความเร็วมากขึ้นทำ ให้สามารถที่จะรับส่งข้อมูลได้เร็วขึ้น ดังจะเห็นได้จากการ พัฒนาระบบโทรศัพท์ที่เรียกว่าสามจี (3G) ซึ่งจะเป็นการ ทำให้ความเร็วในการรับส่งข้อมูลของโทรศัพท์มือถือมี ความเร็วใกล้เคียงกับคอมพิวเตอร์ กอปรกับฮาร์ดแวร์ได้ พัฒนาอย่างรวดเร็ว ขนาดเล็กลงประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เกิดอุปกรณ์พกพาขึ้นมาใหม่ไม่ว่าจะเป็น สทาร์ ทโฟน (smart phone) หรือแท็บเล็ตพีซี (tablet PC) ก่อให้เกิดกระแสเทคโนโลยีขึ้นมาใหม่ โดยผู้พัฒนาระบบ ทั้งหลายต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาโปรแกรมที่ ทำงานบนอุปกรณ์เหล่านี้ ต่อไปจะได้เห็นคำว่า เอ็ม มา แทนคำว่า อี เช่น M-learning, M-banking เป็นต้น จากผลของการพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารให้มีความเร็ว ทำให้ผู้ใช้อุปกรณ์พกพาสามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ต ได้ทุกที่ ทุกเวลาที่ต้องการ

7 wcdma(3G) ความเร็วไม่เกิน 2 Mbps
3G คือ ระบบการสื่อสารในยุคที่ 3 ซึ่งเน้นการให้บริการทั้งเสียงและข้อมูลด้วยความเร็วสูง โดยเทคโนโลยีที่ถูกนำมาใช้มีอยู่สองค่ายคือ cdma2000 และwcdma แต่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเรียกว่า wcdma ซึ่งจะแบ่งเป็น wcdma(3G) ความเร็วไม่เกิน 2 Mbps HPDPA / HSUPA (3.5G) ความเร็วประมาณ 14 Mbps HSPA+ (3.9G) ความเร็วประมาณ 42 Mbps LTE (4G) ความเร็วประมาณ Mbps หมายเหตุ Mbps คือหน่วยวัดความเร็วในการรับส่งข้อมูลทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มาจากคำว่า Mega bit per second (หนึ่งล้านบิตต่อหนึ่งวินาที)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Introduction to Information and Communication Technology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google