งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการศึกษา ๑.รู้ ๔.นิสัยดี ๕.บุญ ๓.ปฏิบัติ ๒.เข้าใจ คำสอน จากครูดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการศึกษา ๑.รู้ ๔.นิสัยดี ๕.บุญ ๓.ปฏิบัติ ๒.เข้าใจ คำสอน จากครูดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการศึกษา ๑.รู้ ๔.นิสัยดี ๕.บุญ ๓.ปฏิบัติ ๒.เข้าใจ คำสอน จากครูดี
what ๔.นิสัยดี ๕.บุญ ๓.ปฏิบัติ How ๒.เข้าใจ Why

2 การศึกษา

3 นิสัยดีพื้นฐาน วินัย คือ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่ห้าม ที่อนุญาติ
วางไว้เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อความสงบเรียบร้อยดีงามของตนเอง และหมู่คณะ สัญลักษณ์นิสัยของวินัย คือ ข้าวตอก เพราะเมื่อข้าวตอกเมื่อโดน ความร้อนแล้วจะกระโดดแตกตัวก่อน ถ้าไม่แตกตัวก็จะเป็นข้าวตก นิสัยมีวินัย คือ มีปกติรักการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนดไว้ด้วยความเต็มใจ

4 นิสัยมีวินัยที่ต้องรีบฝึก ๔ ด้าน
วินัยว่าด้วยวิธีการแสดงความเคารพ เช่น การไหว้ , มารยาท วินัยว่าด้วยความสะอาด เพราะที่ไหนมีความสกปรก ที่นั่นมีการจับผิด ดูถูก ดูหมิ่น ถ้าระดับเดียวกันก็จะทำงานเกี่ยงกัน ๓ วินัยความเป็นระเบียบ เช่น การใช้ของ ยืมของ ๔ วินัยว่าด้วยการตรงต่อเวลา เช่น การเข้าเรียน ดังนั้นมีวินัย ๔ อย่างนี้แล้วอย่างอื่นว่าไปตามวาระแล้วจะได้เอง

5 เคารพ คือ ความเปิดใจ เพื่อค้นหาคุณความดีที่มีอยู่จริงในบุคคล
วัตถุ เหตุการณ์ เมือพบแล้วก็ยอม ก็รับ ก็นับและก็ถือปฏิบัติตามคุณความดีนั้นๆ สัญลักษณ์ความเคารพคือ ดอกมะเขือ

6 คือ มีนิสัยรังเกียจการจับผิด ชอบจับจ้องมองดูแต่ความถูกต้อง
นิสัยมีความเคารพ คือ มีนิสัยรังเกียจการจับผิด ชอบจับจ้องมองดูแต่ความถูกต้อง ความดีของทุกคน ทุกสิ่งและทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบแล้วก็ยอม-รับ-นับ-ถือ และประพฤติ ปฏิบัติต่อบุคคล วัตถุและเหตุการณ์นั้นๆ อย่างเหมาะสมจนความถูกต้อง ความดีงามนั้นๆ เกิดขึ้นในตนนั้นด้วย

7 ความเคารพที่ต้องรีบฝึก
เคารพพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เคารพพ่อ แม่ ครู อาจารย์ เคารพการศึกษา เคารพสมาธิ เคารพความไม่ประมาท เคารพการปฏิสันถาร

8 อดทน คือ ความยืนหยัดไม่ท้อถอยในการทำความดี ไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆ
สัญลักษณ์นิสัยความอดทนคือ หญ้าแพรก

9 ถูกบีบคั้น ก็ต้องอดทน ไม่ยอมล้มเลิก
ลักษณะความอดทน ถูกบีบคั้น ก็ต้องอดทน ไม่ยอมล้มเลิก ถูกยั่วยุ เย้ายวนให้ลุ่มหลง ก็ต้องอดใจ นิสัยอดทน คือ นิสัยไม่ท้อถอยในการประกอบคุณงามความดีทุกชนิด จึงทำให้เป็นผู้ไม่เคยล้มเลิกการทำความดีกลางคันทุกกรณี

10 ความอดทนที่ต้องรีบฝึก
อดทนต่อความลำบากตรากตรำ ทนแดด-ลม-ฝน อดทนต่อทุกข์เวทนา ทนโรค-ภัย-ไข้-เจ็บ อดทนต่อความเจ็บใจ ทนกระทบ-กระทั่ง อดทนต่อความยั่วยุ เย้ายวน ทนกิเลส อบายมุขต่างๆ

11 “จะเอาศีลธรรมนำหน้า วิชาการตามหลัง”
การจัดการศึกษาสมัยก่อน “จะเอาศีลธรรมนำหน้า วิชาการตามหลัง” ในสมัยก่อนใครจะร่ำเรียนอะไรครูอาจารย์ ท่านจะฝึกนิสัยให้ก่อน เมื่อมีนิสัยได้มาตรฐานแล้ว ถึงจะถ่ายทอดความรู้ให้

12 สรุปกระบวนการปลูกฝังมาตฐานคุณธรรม
ต้องเริ่มจาก ๑.คำนิยาม What ๒.เหตุผล Why ๓.วิธีการ How

13 คำนิยาม เหตุผล วิธีการ
ตามหลักวุฒิธรรม ๔ (ปัญญาวุฒิธรรม) คำนิยาม เหตุผล วิธีการ What why how การดำเนินงาน เชื่อใจตรงกัน มาตรฐาน หลักการ/ทฤษฏี

14 วิธีการปลูกฝังคุณธรรม (เริ่มจากการปลูกฝังนิสัย)
๑.ผ่านสื่อบุคคล ๒.ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ๑.๑ ในชั้นเรียน ตีกอบความประพฤติ สอนด้วย what, why, how ๑.๒ นอกชั้นเรียน ๓.ผ่านสื่อการเรียนการสอน ๔.ผ่านจากตัวกฏระเบียบ

15 ความสำเร็จการฝึกนิสัย
๒.มีงาน+อุปกรณ์ ๓.เข้าใจวัตถุประสงค์ งาน นิสัยที่ปลูกฝัง ๑.มีครูดี การฝึกนิสัย ๕.ทำงานให้ดีพร้อม ๔.มีเจตนาถูกต้อง จากการทำงาน


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการศึกษา ๑.รู้ ๔.นิสัยดี ๕.บุญ ๓.ปฏิบัติ ๒.เข้าใจ คำสอน จากครูดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google