งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป ภาษาไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุป ภาษาไทย

2 บัณฑิตวิทยาลัยคณะวิศวกรรมวิทยาศาสตร์
ประกอบด้วย 3 ภาควิชา: วิศววัสดุ บูรณาการ ฟิสิกส์กับเคมี กลศาสตร์และชีววิศวกรรม บูรณาการ ชีววิศวกรรมกับกลศาสตร์ นวัตกรรมระบบ บูรณาการ มนุษยศาสตร์กับวิศวกรรม มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถาบัณการศึกษาที่เข้มแข็งและมี พื้นฐานจากการวิจัยและการศึกษาสหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัยคณะคณะวิศวกรรมวิทยาศาสตร์ประกอบด้วย 3 ภาควิชาใหญ่ วิศววัสดุศาสตร์, กลศาสตร์และชีววิศวกรรม และ นวัตกรรมระบบ ซึ่งแต่ละภาควิชาสร้างสรรงานวิจัยสหวิชาการโดยนำความรู้ในสาขาต่างๆ เช่น ทางฟิสิกส์กับเคมี ชีววิศวกรรมกับกลศาสตร์ และ มนุษยศาสตร์กับวิศวกรรม มาผสมและประยุกต์ก่อให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสถาบัณการศึกษาที่เข้มแข็งและมีพื้นฐานจากการวิจัยและการศึกษาสหวิทยาการ

3 หลักสูตรปริญญบัตรภาษาอังกฤษ
“Engineering Science 21st Century” นักศึกษาจะได้รับการดูแลและแนะแนวจากอาจารย์ที่ ปรึกษา โดยเน้นการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน การวิจัย สัมมนาและการเรียนการสอน ดำเนินการโดย อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ โอกาสที่จะได้ฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัย ทางคณะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ สามหลักสูตรด้วยกัน หลักสูตร Engineering Science 21st Century เป็นหลักสูตรปริญญา นักศึกษาสามารถลงเรียนหน่วยกิตการศึกษา โดยระดับปริญญาโทใช้เวลาสองปี และปริญญษเอกใช้เวลาสามปี นักศึกษาจะได้รับการดูแลและแนะแนวจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเน้นการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน การวิจัย สัมมนาและการเรียนการสอน ดำเนินการโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ นักศึกษายังมีโอกาสที่จะได้ฝึกงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือสถาบันวิจัย ในหลักสูตรนี้ เน้นพัฒนาความสามารถในการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ความคิดสร้างสรร และความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหาในระดับสูง

4 หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นไม่มีปริญญา
ออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรในนักศึกษาโดยการเข้า ร่วมการวิจัยที่หลากหลายและเน้นประสบการณ์ปฎิบัติจริงในการ วิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกกำหนดให้เข้าร่วมกลุ่มการวิจัยที่ เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มวิจัยที่มีชื่อเสียงทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยโอซาก้า การศึกษาเฉพาะเรื่องจะดำเนินการภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของ อาจารย์ที่ปรึกษา , การทดลอง , ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน และการ ทำงานเป็นกลุ่มและการอภิปราย “Research Course in Regular Exchange Programs” คล้ายกับ เป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีปริญญา ออกแบบมาเพื่อบ่มเพาะความคิดสร้างสรรในนักศึกษาโดยการเข้าร่วมการวิจัยที่หลากหลายและเน้นประสบการณ์ปฎิบัติจริงในการวิจัย ผู้เข้าร่วมโครงการจะถูกกำหนดให้เข้าร่วมกลุ่มการวิจัยที่เฉพาะเจาะจงจากกลุ่มวิจัยที่มีชื่อเสียงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยโอซาก้า การศึกษาเฉพาะเรื่องจะดำเนินการภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ที่ปรึกษา , การทดลอง , ปรึกษาเพื่อนร่วมงาน และการทำงานเป็นกลุ่มและการอภิปราย Research Course in Regular Short-Term Exchange Programs หลักสูตรวิจัยแลกเปลี่ยนระยะสั้น เป็นหลักสูตรระยะสั้น ไม่มีปริญญา สำหรับนักศึกษาหรือนักวิจัยในสังกัดของสถาบัณที่มีข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยโอซาก้า มีความคล้ายคลึงกับหลักสูตร

5 JASSO: Japan Student Services Organization; OU: Osaka University
ทุนการศึกษา Engineering Science 21st Century MEXT Scholarship MEXT: Ministry of Education, Culture, Sports, Science & Technology in Japan Research Course in Regular Exchange Program JASSO Scholarship OU Scholarship JASSO: Japan Student Services Organization; OU: Osaka University . ผู้ที่สมัครหลักสูตร Engineering Science 21st Century สามารถสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ โดยในหลักสูตรนี้ นักศึกษาอาจถูกเลือกเป็นการรับเข้าศึกษาโดนกรณีพิเศษและอาจได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น รายละเอียดการรับเข้าศึกษาโดนกรณีพิเศษยังไม่กำหนดแน่นอน แต่จะประกาศในเดือนพฤศจิกายน สำหรับ หลักสูตร และ Research Course in Regular Exchange Program ผู้สมัครสามรถ สมัครทุน JASSO หรือ ทุน OU เมื่อสมัครหลักสูตรรยะสั้นทั้งสองนี้ทางอินเตอร์เนท โดยตั้งมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อยเทียบเท่ากับเกรดเฉลี่ยระบบญี่ปุ่น 2.3 (คิดโดยประมาณเท่ากับ 3.1) เพื่อที่จะสมัครทุน JASSO การพิจารณาเพื่อรับทุนสำหรับทั้งสามทุน จะวัดจากเอกสารการสมัคร เช่น ระดับผลการเรียน, แผนการศึกษา และ ความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเป็นพื้นฐาน ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าสัมภาษณ์หรือสอบข้อเขียน รวมทั้งการสอบภาษาญี่ปุ่น

6 ก่อนถึงกำหนดส่งใบสมัคร
นักศึกษาควรจะ Very interested อยากไปเรียนที่ โอซาก้าจัง เลือกสาขาวิชาที่สนใจจากการวิจัยที่มีอยู่ในคณะวิศวะ-วิทยาศาสตร์ Osaka Univ. ผู้สมัครทุกท่านต้องมีใบรับรอง จากอาจารย์ของโอซาก้า ปรึกษาผู้ติดต่อและอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ แผนการศึกษา งานวิจัยที่สนใจ Osaka Thailand ขั้นตอนสำคัญในการสมัคร ปรึกษาผู้ติดต่อและอาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ เลือกสาขาวิชาที่สนใจจากการวิจัยที่มีอยู่ในคณะวิศวะ-วิทยาศาสตร์ ติดต่ออาจารย์จากคณะวิศวะ-วิทยาศาสตร์ ปรึกษา,เลือกหัวข้อวิจัยและเขียนแผนการศึกษา แผนการศึกษาที่ดีเป็นกุญแจสำคัญในการสมัครที่สำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt สรุป ภาษาไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google