งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

C# Programming Exceed Camp: Day 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "C# Programming Exceed Camp: Day 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 C# Programming Exceed Camp: Day 3

2 เนื้อหา รูปแบบคำสั่งพื้นฐาน โครงสร้างของโปรแกรม C# Classes and Objects
Conditional statements Loops Arrays

3 C# Syntax ตัวอักษรตัวเล็กและตัวใหญ่มีความแตกต่างกัน
picturebox ≠ PictureBox จบคำสั่งด้วยเซมิโคลอน (;) กำหนดบล็อกของโปรแกรมด้วยวงเล็บปีกกา ({ }) ข้อความที่อยู่ระหว่าง /* */ และที่ตามหลัง // ถือเป็นคอมเมนต์

4 โครงสร้างโปรแกรม C# จุดเริ่มต้นโปรแกรม using System;
namespace MyApplication { : public class Form1:System.Windows.Forms.Form private System.Windows.Forms.Button button1; private System.Windows.Forms.Label label1; static void Main() Application.Run(new Form1()); } private void button2_Click(object sender, System.EventArgs e) /* Say Hello */ label1.Text = “Hello World”; จุดเริ่มต้นโปรแกรม

5 การใช้ตัวแปร รูปแบบการประกาศ: รูปแบบการให้ค่า: ตัวอย่าง:
<type> <name>; รูปแบบการให้ค่า: <name> = <expression>; ตัวอย่าง: int radius; double area; radius = 3+4*5;

6 ชนิดตัวแปรพื้นฐาน ชนิดตัวแปร ขนาด คำอธิบาย ขอบเขต bool 1 ไบต์
เก็บค่าความจริง true / false char เก็บตัวอักษร 1 ตัว acsii0 ถึง ascii255 byte เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็มบวก 0 ถึง 255 short 2 ไบต์ เก็บค่าตัวเลขจำนวนเต็ม -32,768 ถึง 32,767 int 4 ไบต์ ประมาณ -2.1 x 106 ถึง 2.1 x 106 long 8 ไบต์ ประมาณ -9.2 x 1018 ถึง 9.2 x 1018 double 16 ไบต์ เก็บค่าตัวเลขจำนวนจริง ประมาณ ± 5.0x ถึง ± 1.7x10308 String ไม่จำกัด เก็บข้อมูลสายอักษร ไม่มีขอบเขต

7 Class, Object และคำสั่ง new
Member variable คือตัวแปรที่กำหนดคุณสมบัติของวัตถุในคลาส เช่น สี, พันธุ์ ใช้คำสั่ง new เพื่อสร้าง Object จากคลาส Button btnOk = new Button(); โปรแกรม C# ต้องประกอบด้วยคลาสอย่างน้อยหนึ่งคลาส Object ด่าง สี = ดำ, พันธุ์ = พุดเดิ้ล Class สุนัข คุณสมบัติ: สี, พันธุ์ Object โฮ่ง สี = น้ำตาล, พันธุ์ = เกรย์ฮาวด์

8 Member Variable/Function
เรียกใช้ได้ภายใน Object เดียวกัน Member variable แบบ public ถูกเรียกใช้จาก Object ใดก็ได้ Member function (method) คือฟังก์ชันที่ประกาศในคลาส ภายใน Object เดียวกัน method สามารถอ้างถึง member variable และเรียกใช้งาน method อื่นได้ทุกตัว Method แบบ public สามารถถูกเรียกใช้จาก Object อื่นได้

9 การเรียกใช้ Member Function/Variable
ภายใน Object เดียวกัน ระหว่าง Object ต้องอ้างถึงชื่อ Object นั้น ตามด้วยจุด (.) name = “George Lucas”; method2(); anotherObj.name = “George Lucas”; anotherObj.method2();

10 ตัวอย่าง Member variables local variables Method public class Dog {
Color color; string breed; void bark(int volume) int age; Console.WriteLine(breed); bool isOk; } void fight(Dog anotherDog) : Member variables local variables Method

11 if...else Statement รูปแบบคำสั่ง: ตัวอย่าง
if (<boolean expression>) { statement1; : } else statement2; if (a == b) { label1.Text = “Right!”; } else label1.Text = “Wrong!”;

12 Loops while loop do...while loop for loop while (<boolean exp>)
{ : } do { : } while (<boolean exp>); for (<init>; <condition>; <increment>) { : }

13 Loops in Pascal, C and C# C/C# Pascal while do...while for
while (a<10) { : } while a<10 do begin end; do...while do { } while (a<10); repeat until (a>=10); for for (i=0; i<10; i++) { for i:=0 to 10 do

14 อาร์เรย์ (Array) อาร์เรย์หนึ่งมิติ อาร์เรย์หลายมิติ
string[] weekDays; weekDays = new string[] {"Sun","Sat","Mon","Tue","Wed","Thu","Fri"}; int[,] myArray; // 2-dimension myArray = new int[,] {{1,2}, {3,4}, {5,6}, {7,8}};

15 ใช้อ้างถึงสมาชิกในอาร์เรย์ตั้งแต่ต้นจนจบ รูปแบบ: ตัวอย่าง:
foreach Statement ใช้อ้างถึงสมาชิกในอาร์เรย์ตั้งแต่ต้นจนจบ รูปแบบ: ตัวอย่าง: foreach (<type> <var> in <array>) { } int[] a = new int[] {1,2,3,4,5}; int sum = 0; foreach (int i in a) { sum = sum + i; }


ดาวน์โหลด ppt C# Programming Exceed Camp: Day 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google