งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Component #2 Assignment 1 Timer & Button Timer & Button ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ปุ่มวิ่งกลับไปมาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Component #2 Assignment 1 Timer & Button Timer & Button ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ปุ่มวิ่งกลับไปมาได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Component #2 Badd.th@gmail.com

2 Assignment 1 Timer & Button Timer & Button ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ปุ่มวิ่งกลับไปมาได้ เมื่อถูกคลิกหรือชนขอบ ปุ่มวิ่งกลับไปมาได้ เมื่อถูกคลิกหรือชนขอบ รวมคะแนน รวมคะแนน

3 Assignment 2 Picture Viewer Picture Viewer ใช้ PictureBox แสดงรูป ใช้ PictureBox แสดงรูป ใช้ OpenFileDialog ในการเลือกรูปภาพ ใช้ OpenFileDialog ในการเลือกรูปภาพ

4 Assignment 3 SlideShow SlideShow ใช้ OpenFileDialog เลือกไฟล์รูปภาพ ใช้ OpenFileDialog เลือกไฟล์รูปภาพ ใช้ ListBox ในการเก็บรายชื่อรูปภาพ ใช้ ListBox ในการเก็บรายชื่อรูปภาพ ใช้ Timer ในการทำ slide show ใช้ Timer ในการทำ slide show ปรับความเร็วได้ ปรับความเร็วได้

5 Hint (1) ListBox component ListBox component See “items” See “items” add(…), count and items[ int ] add(…), count and items[ int ] “SelectedIndex” “SelectedIndex” Event “SelectedIndexChange” Event “SelectedIndexChange”

6 Hint (2) PictureBox component PictureBox component See “Image” See “Image” pictureBox1.Image = Image.FromFile( string ) pictureBox1.Image = Image.FromFile( string ) OpenFileDialog component OpenFileDialog component See “FileName” See “FileName” See “ShowDialog()” with “DialogResult” See “ShowDialog()” with “DialogResult”

7 Hint (3) ProgressBar component ProgressBar component See “Maximum” See “Maximum” See “Value” See “Value” TrackBar component TrackBar component See “Maximum” See “Maximum” See “Value” See “Value”


ดาวน์โหลด ppt Component #2 Assignment 1 Timer & Button Timer & Button ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ใช้ Timer ในการทำให้ปุ่มเคลื่อนไหว ปุ่มวิ่งกลับไปมาได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google