งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ 23 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ 23 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ 23 มิถุนายน 2552

2 ผลจากการประเมินปี 2550 จุดเด่น จุดเด่น 1. งานวิจัยสามารถตอบปัญหาชุมชนได้ 2. งานบริการวิชาการสามารถนำมาเป็นโจทย์วิจัย ได้ 3. ผลจากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสามารถ เข้าถึงชุมชนได้ง่าย 4. ความได้เปรียบในสถานที่ตั้ง ทำให้เป็นที่สนใจ ของชาวต่างประเทศ ง่ายต่อการเกิดความ ร่วมมือ โอกาสพัฒนา โอกาสพัฒนา 1. ระบบการคัดเลือกนักศึกษาให้ได้นักศึกษาที่ สนใจเรียนในสาขามากขึ้น 2. แนวทางลดค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษา

3 บุคลากร อาจารย์ = 11 คน ข้าราชการ - พนักงาน - ลูกจ้าง = 11 คน หลักสูตร ปริญญาตรี (237 คน ) ปริญญาโท (48 คน ) ปริญญาเอก (8 คน ) ภาควิชา วาริชศาสตร์

4 องค์ประกอบน้ำหนัก คะแนนที่ ได้ ผล การ ประเมิ น ปี 50 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ 204.11 ดี 3.6 7 2. การเรียนการสอนและ คุณภาพบัณฑิต 503.64 ดี 4.0 2 3. กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา 204.33 ดี 3.5 8 4. การวิจัย 504.94 ดีมาก 4.9 2 5. การบริการวิชาการ 204.83 ดีมาก 4.6 6 6. การทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม 105.00 ดีมาก 5 ตารางสรุปคะแนนแต่ละ องค์ประกอบ

5 องค์ประกอบ น้ำห นัก คะแนน ที่ได้ ผลการ ประเมิ น ปี 50 7. การบริหารจัดการ 204.50 ดี 4.3 8 8. การเงินและงบประมาณ 505.00 ดีมาก 5 9. ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 204.25 ดี 4.2 5 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 9 องค์ประกอบ 2304.254.25 ดี 4.3 9 10. ความสัมพันธ์ของ มหาวิทยาลัยกับสังคมและ ชุมชนภาคใต้ 10105.00 ดีมาก 5 11. วิเทศสัมพันธ์ ---- ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 11 องค์ประกอบ 2504.71 ดีมาก 4.4 5 ผลการประเมินระดับภาควิชา ได้ มาตรฐ าน

6 ไม่น่ากังวล การบริการชุมชน การบริการชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน ความสัมพันธ์กับชุมชน วิเทศสัมพันธ์ วิเทศสัมพันธ์

7 น่ากังวล

8 องค์ประกอบที่ 2 การเรียน การสอน และ คุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ ที่ ผล การ ประเมิ น ปี 50 2.5 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจำ 45 2.6 สัดส่วนของอาจารย์ประจำที่ดำรง ตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 12 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ ประจำทำการวิจัยเพื่อพัฒนาการ เรียนการสอน ( ข้อ ) 4 3.6 7 2.9 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ได้งานทำและประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 32

9 องค์ประกอบที่ 2 การเรียน การสอน และ คุณภาพบัณฑิต ตัวบ่งชี้ ที่ ผล การ ประเมิ น ปี 50 2.10 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเป็นไปตาม เกณฑ์ 3.671 2.15 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่ได้ทำงานตรงสาขาที่สำเร็จ การศึกษา 21 2.16 จำนวนวิทยานิพนธ์และงานวิชาการ ของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ( ชิ้นงาน ) 03 2.18 ร้อยละของนักศึกษาปริญญาตรีที่ สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ กำหนดไว้ในหลักสูตร 13

10 องค์ประกอบที่ 2 การเรียน การสอน และ คุณภาพบัณฑิต ตัว บ่งชี้ที่ ผล การ ประเ มิน ปี 50 2.20 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาโทที่ตีพิมพ์ เผยแพร่ต่อ จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ทั้งหมด 35 2.22 ร้อยละของบทความจากวิทยานิพนธ์ ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ จำนวนวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ทั้งหมด 05 2.23 ร้อยละของนักศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษาต่อจำนวนนักศึกษา ทั้งหมด 22 ค่าเฉลี่ยทั้งองค์ประกอบ 3.6 4 4.0 2

11 องค์ประกอบที่ 4 วิจัย ตัว บ่งชี้ที่ ผลการ ประเมิน 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก สถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำและ นักวิจัย 5 4.4 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ ตีพิมพ์เผยแพร่ ได้รับการจดทะเบียน ทรัพย์สินทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติต่อจำนวน อาจารย์ประจำและนักวิจัย 5 4.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์ภายในสถาบันต่อจำนวน อาจารย์ประจำและนักวิจัย ( บาทต่อคน ) 5 4.6 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน สร้างสรรค์จากภายนอกสถาบันต่อ จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย ( บาท ต่อคน ) 5

12 องค์ประกอบที่ 4 วิจัย ตัว บ่งชี้ที่ ผลการ ประเมิน 4.7 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ ได้รับทุนทำวิจัย หรืองานสร้างสรรค์จาก ภายในสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ประจำ และนักวิจัย 4 4.8 ร้อยละของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่ ได้รับทุนทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก ภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์ ประจำและนักวิจัย 4 4.9 ร้อยละของงานวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารระดับชาติและนานาชาติต่อ จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัย 5 ค่าเฉลี่ยทั้งองค์ประกอบ 4.94

13 ความหวั ง

14 บุคลากรรุ่นใหม่ทยอยเข้า มาช่วยเสริมความเข้มแข็ง

15 ภาควิชาฯ จัดกระบวนท่า เพื่อคงความเข้มแข็ง วิจัยเพิ่มและมีทิศทางมากขึ้น วิจัยเพิ่มและมีทิศทางมากขึ้น บริการวิชาการ น่าจะดีขึ้น บริการวิชาการ น่าจะดีขึ้น พัฒนานักศึกษา เน้นมากขึ้น พัฒนานักศึกษา เน้นมากขึ้น ระบบการฝึกงาน ระบบการฝึกงาน ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน พัฒนาบุคลากร - career path พัฒนาบุคลากร - career path

16 กิจกรรมทางวิชาการ

17

18

19

20

21 การปลูกหญ้าทะเล การปลูกหญ้าทะเล เป็นการย้ายหญ้าทะเลจากบริเวณที่มีอยู่แล้ว และนำไปปลูกอีกบริเวณหนึ่ง ซึ่งไม่ไกลจาก บริเวณเดิมมากหนัก เป็นการย้ายหญ้าทะเลจากบริเวณที่มีอยู่แล้ว และนำไปปลูกอีกบริเวณหนึ่ง ซึ่งไม่ไกลจาก บริเวณเดิมมากหนัก

22

23

24 งานวิเคราะห์หาโลหะหนัก

25

26 ความหวังยังมีอยู่


ดาวน์โหลด ppt รายงานประจำปี การประเมินคุณภาพ 2551 ภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะ ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลาน ครินทร์ 23 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google