งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เวทีนำเสนองานพัฒนา ตามระบบประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เวทีนำเสนองานพัฒนา ตามระบบประกันคุณภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เวทีนำเสนองานพัฒนา ตามระบบประกันคุณภาพ
“ การพัฒนาโปรแกรมเพื่อการพัฒนางาน ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ ” นำเสนอโดย จรรยา เพชรหวน และ ยุวภา โฆสกิตติกุล งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ

2 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

3 “ ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา ” ผู้รับผิดชอบ : มาลินี หลิมศิโรรัตน์
“ ฐานข้อมูลบัณฑิตศึกษา ” ผู้รับผิดชอบ : มาลินี หลิมศิโรรัตน์

4 หน่วยวิจัย

5 “ ฐานข้อมูลโครงการวิจัย ” ผู้รับผิดชอบ : จิราภรณ์ คงสุข

6 ศูนย์วิจัยพืชยืนต้น และไม้ผลเมืองร้อน

7 “ ฐานข้อมูลโรคและศัตรูพืชไม้ผลเมืองร้อน ” ผู้รับผิดชอบ : อมรรัตน์ บัวคล้าย

8 หน่วยคลัง งานคลังและพัสดุ

9 “ โปรแกรมระบบการโอนเงิน ” ผู้รับผิดชอบ : หน่วยคลัง

10 “ โปรแกรมควบคุมเงินรายได้คณะฯ ” ผู้รับผิดชอบ : พรพรรณ วงศ์แหลมสิงห์

11 “ โปรแกรมควบคุมเงินยืมทดรองจ่าย ” ผู้รับผิดชอบ : ภิรมย์ สุขวัฒโน

12 “ โปรแกรมควบคุมเงินสวัสดิการงานเกษตร ” ผู้รับผิดชอบ : สุวภัทร วชิรอนันต์

13 หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ

14 “ โปรแกรมควบคุมวัสดุ ” (พัฒนาต่อยอด) ผู้รับผิดชอบ : จินดารัตน์ บุญยสุพัฒน์

15 หน่วยการเจ้าหน้าที่

16 “ โปรแกรมภาระงานเลื่อนขั้นเงินเดือน (TOR) ” ผู้รับผิดชอบ : ขวัญฤทัย เดชอุดม

17 งานประกันคุณภาพ

18 “ ฐานข้อมูลกิจกรรมคณะฯ ” ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล
“ ฐานข้อมูลกิจกรรมคณะฯ ” ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการจัดทำฐานข้อมูล

19 หน่วยกิจการนักศึกษา

20 “ ฐานข้อมูลศิษย์เก่าคณะฯ ”

21 งานประชาสัมพันธ์

22 “ ข้อมูลประชาสัมพันธ์ ”

23 “ ลงทะเบียนอบรมผ่านเว็บ ”

24 การออกแบบฐานข้อมูล 1. การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล
 1.      การรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการในการใช้ข้อมูล  2.      การเลือกระบบจัดการฐานข้อมูล  3.      การออกแบบฐานข้อมูล  4.      สร้างและทดสอบ  5.      แก้ไขปรับปรุง  6.      การนำฐานข้อมูลไปใช้และการประเมินผล

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt เวทีนำเสนองานพัฒนา ตามระบบประกันคุณภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google