งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุม ปค.๑ อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุม ปค.๑ อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุม ปค.๑ อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กลุ่มที่ ๖ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ปค.๑ อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

2 กรมที่เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ในกลุ่มที่ ๖ ๑. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ๒. กรมการปกครอง ๓. กรมการพัฒนาชุมชน ๔. กรมที่ดิน ๕. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๖. กรมโยธาธิการและผังเมือง ๗. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 เปิดการสัมมนา โดยประธานกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย
นายโกเมศ แดงทองดี

4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงมหาดไทย
๑.นายโกเมศ แดงทองดี ประธานกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงมหาดไทย ๒.นายสุชาติ สหัสโชติ กรรมการ ๓.นายวรเกียรติ สมสร้อย กรรมการ ๔นายนิคม เกิดขันหมาก กรรมการ ๕.นายทรงพล ทิมาศาสตร์ กรรมการ ๖.นางนภา ศกุนตนาค กรรมการและเลขานุการ

5

6

7

8 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ
หน่วยตรวสอบภายในระดับกรมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และนำเสนอผลการตรวจสอบและประเด็น ข้อตรวจพบ - ด้าน Finance & Compliance - ด้าน Performance - ด้าน IT โดยหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายในระดับกรม

9 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ
นำเสนอข้อมูลประเด็นข้อตรวจพบ -จากการสอบทานเอกสารของหน่วยตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย -รายงานการสอบทานของคณะกรรมการประเมินผลภาคราชการ (คตป.) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ โดย ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายใน มท.

10 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ
ระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน -การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายใน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค -ระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในของหน่วยตรวจสอบภายในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดย ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายใน มท./กรม

11 หัวข้อการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในฯ
ระดมความคิดเห็นเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน -ประเด็นในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ -ประเด็นในการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ระยะ ๓ ปี ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ โดย ผู้ตรวจสอบภายในของส่วนตรวจสอบภายใน มท./กรม

12 แบบฟอร์มประกอบการสัมมนา
แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน แบบสอบถามการกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของ ผู้ตรวจสอบภายในฯ แบบสอบถามระบบประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน แบบสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงานของส่วนตรวจสอบภายใน มท. แบบประเมินความคิดเห็นโครงการ แบบสอบถามช่องทางการติดต่อสื่อสาร ข้อมูลระดับบุคคล


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุม ปค.๑ อาคารกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google