งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554
ระหว่างวันที่ สิงหาคม เวลา – น. ณ ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8

2 ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8
วันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2553 ห้องประชุม สำนักงาน กถ. ชั้น 8 หัวหน้านภา ศกุนตนาค ผู้ตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย ได้มากล่าวเปิดการประชุม คณะทำงาน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และหารือการจัดทำการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ และการจัดทำแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ในเรื่องต่าง ๆ

3 ผลผลิตที่ได้จากการประชุมคณะทำงาน
ร่างแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ ร่างแผนการปฏิบัติงาน จำนวน 12 เรื่อง ดังนี้ *การปฏิบัติงานด้าน IT *การก่อหนี้ผูกพัน * การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน *ยานพาหนะ และการตรวจนับเงินสด *เงินฝากคลัง *การพัสดุ (วัสดุและครุภัณฑ์) *เงินฝากธนาคาร * เงินทดรองราชการ *หลักประกันสัญญา *เงินยืม *การเบิกจ่ายเงิน *การรับละการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน อยู่ระหว่างส่งข้อมูลให้คณะทำงานนำไปตรวจทานความถูกต้อง

4

5


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพการประชุมกำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ประจำปี 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google