งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้การเขียนเรียงความ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้การเขียนเรียงความ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้การเขียนเรียงความ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint
นางกลอยใจ ศรีลาเทพย์

2 ความนำ การสอนเขียนเรียงความนักเป็นวิชาที่นักเรียนส่วนใหญ่ค่อนข้างจะมี
ปัญหา ในฐานะครูผู้สอนได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจึงได้สร้างสื่อ ICT ด้วยโปรแกรม PowerPoint เพื่อดึงดูดความสนใจ ของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ใช้ความคิดของนักเรียนเองด้วย โดยครูต้องใช้คำถามเพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถหาคำตอบที่ ตรงประเด็นได้ในเวลาอันรวดเร็ว เมื่อนักเรียนสามารถหาคำตอบได้นักเรียนก็จะเรียนรู้อย่างมีความสุข “การค้นพบเป็นรางวัลในตัวของมันเอง”

3 วิธีใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม PowerPiont
สำหรับการใช้สื่อชิ้นนี้ ผู้สอนจัดทำขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับการจัดการเรียน การสอนในชั่วโมงเรียนตามปกติ โดยจะนำไปใช้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ และต้องมีการตั้งคำถามเพื่อให้นักเรียนได้เข้าสู่กระบวนการคิดเองในการหา คำตอบ ครูจะต้องสังเกตนักเรียนว่า นักเรียนแต่ละคนมีปัญหาแตกต่างกันใน เรื่องใดบ้าง ให้ครูช่วยนักเรียนด้วยวิธีการตั้งคำถาม อาจจะเป็นในแนว “จุด ประกายความคิด” หรือ “ต่อยอดความคิด” สลับกับการใช้สื่อ เพราะผู้สอนจะเริ่มกระบวนการคิดของนักเรียนด้วยวิธีตั้งคำถามแล้วจึงต่อด้วยแนวคิด ที่ครูสร้าง ซึ่งจะเริ่มด้วยการสร้างผังมโนทัศน์เพื่อให้นักเรียนได้ระดมความคิดอย่างหลากหลาย ครบถ้วน โดยมีครูเป็นผู้ควบคุม

4 วิธีใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม PowerPoint
สำหรับสิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นผลดีของสื่อชุดนี้ก็คือ ประการแรกนับเป็น สื่อที่มุ่งให้นักเรียนได้แสดงความคิดของตนเองได้อย่างอิสระ แต่ใน ขณะเดียวกันก็มีครูคอยควบคุมความคิดของนักเรียนให้อยู่ในกรอบที่ควร จะเป็น ไม่ปล่อยปละละเลยจนเลยเถิดจนกลายเป็นการยากที่จะควบคุม ในอนาคต ประการที่ 2 หลังจากการนำเสนอความคิดด้วยการผัง มโนทัศน์ ก็จะมีกรอบสำหรับตรวจสอบ ซึ่งนักเรียนจะได้ดูเป็น แบบอย่าง

5 วิธีใช้สื่อ ICT ด้วยโปรแกรม PowerPoint
สำหรับการดำเนินการใช้สื่อก็ไม่ยุ่งยาก เพราะเมื่อเราเข้าสู่ โปรแกรมของสื่อแล้ว เมื่อครูต้องการอธิบายก็คงกรอบเดิมไว้ซึ่งไม่ต้อง เป็นห่วงว่าจะใช้เวลาสักเท่าใด และถ้าจะกรอบใดก็สามารถคลิกที่ดอกศรตรงมุมล่างขวาเพื่อย้อนกลับไปหน้าเมนู ซึ่งจะทำให้สามารถเลือก หัวข้อที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว กรณีนี้คุณครูอาจใช้เพื่อย้ำความรู้ ในนามของผู้จัดทำก็ขอให้สื่อชุดนี้สามารถช่วยให้นักเรียนสามารถ เขียนเรียงความที่ดีมีความละเอียดสมบูรณ์และใช้ภาษาได้สละสลวย ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้การเขียนเรียงความ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google