งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขียนโปรแกรมด้วย microC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขียนโปรแกรมด้วย microC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขียนโปรแกรมด้วย microC

2 สร้างโครงงานหรือโปรเจคใหม่ โดยคลิกที่ Project > New Project…

3 Project Name ใส่ชื่อ Project ที่เราจะสร้าง Project Path เลือกตำแหน่งที่จะใช้บันทึกไฟล์ Description คือ รายละเอียดเพิ่มเติม Device เลือกเป็น PIC16F627A Clock กำหนดเป็น 4.00 MHz เลือก Default แล้วเลือก OK

4 เขียนโค้ดโปรแกรมลงในหน้าต่างโค้ดโปรแกรม

5 Source Code Page 3 int Read_LDR(void) { int i; i =0; TRISA = 0xF0;
PORTA.F0 = 1; Delay_ms(1000); TRISA = 0xF1; while(PORTA.F0 == 1) i++; } i = i/2; return i ; void checkagain(void) int LDR_value; TRISB = 0x00; CMCON = 0x07; LDR_value = Read_LDR(); if (LDR_value<60) PORTB.F0 = 1; else PORTB.F0 = 0; Page 1 void checkagain(void); int Read_LDR(void); main() { int LDR_value; TRISB = 0x00; CMCON = 0x07; while(1) LDR_value = Read_LDR(); if (LDR_value<60) delay_ms(10000); checkagain(); } else PORTB.F0 = 0; Page 2 void checkagain(void); int Read_LDR(void); main() { int LDR_value; TRISB = 0x00; CMCON = 0x07; while(1) LDR_value = Read_LDR(); if (LDR_value<60) delay_ms(10000); checkagain(); } else PORTB.F0 = 0;

6 เมื่อเขียนโค้ดเสร็จให้ทำการ Compile โดยใช้คำสั่ง Project > Build


ดาวน์โหลด ppt เขียนโปรแกรมด้วย microC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google